simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܐܘ ܕܡ ܚܪܡܐ ܘܩܛܠ ܐܢܫܐ ܚܝܘܣܬܢܐ ܐܘ ܚܣܡܐ ܚܒܪ ܙܐܦܢܐ̈ ܐܢܬ ܛܒܘܬ ܥܝܢܐ ܘܗܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܝܨܘܦܐ ܐܢܬ ܥܠ ܨܝܡܐ̈ 220 ܪܚܡܢܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܬ 631 435 ܘܒܐܪܥܐ ܕܨܒܝܬ ܕܪܐ ܦܓܥ ܒܟ ܡܢ ܐܢܬ ܠܬܚܬ ܡܟܝܟܐ ܬܗܪܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܪܘܡܐ ܫܒܝܚ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܢܬ ܠܐ ܬܢܣܐ ܕܠܢܣܝܢܟ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܫܦܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܬ ܠܡܪܝܐ ܡܪܟ ܘܠܐܠܗܟ ܠܐ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܢܦܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܡܠܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬ ܚܝܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝܐ̈ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܐܢܬ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܒܪܐ ܡܠܬܐ ܩܐܡ ܦܓܪܐ ܕܗܐ ܚܙܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܫܪܒܐ ܕܡܬܪܓܡ ܐܢܬ ܐܘ ܤܛܢܐ 625 305 ܐܢܬ ܫܘܪ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܕܓܠ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܢܒܝܘܬܐ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܦܠ ܐܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܐ ܡܬܕܓܠ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܢܒܝܘܬܐ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܦܠ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܗܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܩܝܡ ܠܐܝܠܟ ܘܠܐ ܡܬܬܩܠܐ ܒܟܐܦܐ ܪܓܠܟ ܐܢ ܫܘܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܐܢ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܡܣܬܦܩܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܥܢܝܢܟ ܐܦ ܡܚܙܝܬܐ ܟܡܐ ܐܢܬ ܡܠܝܐ ܛܥܝܢܐ ܠܕܚܐܪ ܒܗ̇ ܠܥܠܡ ܚܘܪ ܒܗ̇ ܘܗܟܢ ܩܘܐ ܟܕ ܚܐܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܐ ܡܬܬܩܠܐ ܒܟܐܦܐ ܪܓܠܟ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܗܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܫܕܝ ܠܡ ܐܢܬ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ ܘܕܢܫܩܠܘܢܟ ܥܠ ܕܪܥܝܗܘܢ̈ ܘܠܐ ܡܗܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܘܐܝܟܢ ܠܐ ܕܚܠ ܒܝܫܐ ܡܢܟ ܢܩܪܒ ܥܡܟ ܐܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡܢܘ ܐܢܬ ܘܡܠܐ ܡܢܗ ܬܗܪܐ ܘܦܗܝܐ ܘܐܝܟܢ ܐܡܪܟ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܠܗܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܬܐܡܪ ܗܫܐ ܕܕܝܠܟ ܐܢܘܢ 485 ܕܠܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܢܗܘܘܢ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܗܘܘ ܕܐܒܐ ܐܢܘܢ ܘܒܨܒܝܢܗܘܢ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܟ ܠܡܘܢ ܡܡܪܚ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܐ ܠܒܪ ܢܗܘܐ ܦܢܐ ܚܝܪܟ ܡܐ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܟܬܝܒ ܗܟܢܐ ܕܕܒܪܗ ܐܢܬ ܘܟܢ ܡܣܬܟܠܐ ܠܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܠܓܘ ܡܢܟ ܨܘܬ ܪܘܚܢܐܝܬ ܐܢ ܨܐܬ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܗ ܚܒܝܒܐܝܬ ܕܘܡܪܐ ܗܘܐ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܡܢ ܡܙܡܘܪܐ ܬܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܬܐ ܩܒܠ ܡܢ ܤܛܢܐ ܡܠܦܢܘܬܐ 354 390 ܕܒܪ ܐܪܙܟ ܗܘ ܘܫܡܥ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܡܦܩܕܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܢܛܪܘ ܟܠ ܐܘܪܚܬܟ̈ 300 ܐܢ ܡܪܐ ܐܢܬ ܗܐ ܐܢܬ ܠܐܝܟܐ ܕܬܐܙܠ ܐܢܗܘ ܕܬܦܠ ܛܥܢܝܢ ܐܢܘܢ ܠܟ ܠܐ ܡܗܪ
JacSer:memJesus'Tempt 570 ܠܟ ܐܬܬܚܬܝ ܕܢܠܦ ܕܪܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܝܟ ܙܟܝܐ ܕܙܟܝ ܐܢܬ ܡܢ ܩܢܝܢܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܬܐ ܐܫܬܒܚ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܟܡܐ ܫܦܝܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܥܒܕ ܠܟ ܠܚܡܐ ܘܚܘܐ ܚܝܠܟ ܐܢ ܣܦܩ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢ ܒܪܘܝܐ ܐܢܬ 245 ܠܡܢܐ ܟܦܢ ܐܢܬ ܣܒܥ ܢܦܫܟ ܐܢ ܙܝܘܢܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܥܡ ܤܛܢܐ ܘܡܢܗ ܕܬܗܪܐ ܙܥ ܒܝ ܡܐܡܪܐ ܠܡܬܡܠܠܘ 35 ܘܗܐ ܚܐܪ ܐܢܬ ܘܩܠܐ ܕܡܥܝܪ ܐܢܫܐ ܠܫܘܒܚܟ ܟܫܝܪܐܝܬ ܒܕܪܟ ܬܗܪܬ ܟܕ ܡܩܪܒ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܫܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܣܘܛܘܬܐ 565 ܘܡܢ ܪܡܘܬܐ ܡܐ ܕܩܢܝܬܗ̇ ܐܢܬ ܘܕܫܘܠܛܢܐ ܣܚܝܦܐ ܘܕܝܫܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܚܡ ܙܕܝܩܘܬܐ ܥܪܘܩ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܠܐ ܡܫܬܡܥܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܢܟܠܐ ܠܢܟܘܠܬܢܐ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܕܫܪܝܪܬܐ̈ ܠܡܘܢ ܡܠܦ ܐܢܬ ܘܡܢܣܐ ܐܢܬ ܟܕ ܢܟܠ
JacSer:memJesus'Tempt ܟܬܝܒ ܗܟܢܐ ܕܕܒܪܗ ܠܝܫܘܥ ܐܟܠܩܪܨܐ ܘܐܩܝܡܗ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܢܬ ܨܘܬ ܪܘܚܢܐܝܬ ܐܢ ܨܐܬ ܐܢܬ ܠܐ ܠܒܪ ܢܗܘܐ ܦܢܐ ܚܝܪܟ ܡܐ ܕܫܡܥ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܢ ܐܛܥܡ ܒܗ̇ ܒܕܓܠܘܬܟ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܐܦܠܐ ܕܘܝܕ ܦܫܩܗ ܐܢܬ ܕܡܬܪܓܡ ܐܢܬ ܐܘ ܤܛܢܐ 625 305 ܘܣܓܝ ܩܐܡ ܗܘ ܦܘܫܩܐ ܕܡܡܠܠ