simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܡܢ ܐܛܥܡ ܒܗ̇ ܒܕܓܠܘܬܟ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܐܦܠܐ ܕܘܝܕ ܦܫܩܗ ܐܢܬ ܕܡܬܪܓܡ ܐܢܬ ܐܘ ܤܛܢܐ 625 305 ܘܣܓܝ ܩܐܡ ܗܘ ܦܘܫܩܐ ܕܡܡܠܠ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܐܢ ܝܗܘܒܐ ܐܢܬ ܐܬܠܝܛܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܚܘܝ ܚܝܠܗ ܐܢܬ ܐܢ ܙܝܘܢܐ ܐܢܬ ܥܒܕ ܠܟ ܠܚܡܐ ܘܚܘܐ ܚܝܠܟ ܐܢ ܣܦܩ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܣܬܦܩܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܥܢܝܢܟ ܐܦ ܡܚܙܝܬܐ ܟܡܐ ܕܚܐܪ ܒܗ̇ ܗܘ ܚܙܝܐ ܐܢܬ ܠܕܚܐܪ ܒܗ̇ ܠܥܠܡ ܚܘܪ ܒܗ̇ ܘܗܟܢ ܩܘܐ ܟܕ ܚܐܪ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܪܚܩ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܪܘܕܘܬܐ ܒܛܪܘܢܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܣܟܐ ܥܘܠܘܬܐ ܒܡܪܚܘܬܐ ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ ܗܐ ܕܝܠܝ ܐܢܘܢ ܦܠ ܘܣܓܘܕ ܠܝ ܘܣܒ ܠܟ ܟܠܗܘܢ ܐܢ ܨܒܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܬܟܬܫ ܗܘܝܬ ܒܦܪܨܘܦ ܥܒܕܟ ܗܘ ܚܝܒܐ ܕܙܟܐ ܒܕܝܠܟ 430 ܐܢܬ ܚܒܪܐ ܠܥܝܪܐ̈ ܕܥܕܢ ܕܐܬܦܢܝ ܠܗ̇ ܬܗܪܐ ܗܘ ܕܪܟ ܕܟܕ ܙܟܝܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܢܗܘܐ ܠܚܡܐ ܠܐܝܢܐ ܕܟܦܢ 220 ܕܒܟ ܡܢ ܥܠܡ ܛܒܘܬ ܥܝܢܐ ܠܐ ܐܢܬ ܝܩܕ ܐܢܬ ܘܗܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܐܢܗܘ ܕܗܘܝܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܘܢ ܝܨܦ
JacSer:memJesus'Tempt ܣܒܥ ܢܦܫܟ ܐܢ ܙܝܘܢܐ ܐܢܬ ܥܒܕ ܠܟ ܠܚܡܐ ܘܚܘܐ ܚܝܠܟ ܐܢ ܣܦܩ ܐܢܬ ܠܡ ܠܟܐܦܐ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܚܡܐ ܐܢ ܒܪܘܝܐ ܐܢܬ 245 ܠܡܢܐ ܟܦܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܥܒܕ ܠܟ ܠܚܡܐ ܘܚܘܐ ܚܝܠܟ ܐܢ ܣܦܩ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢ ܒܪܘܝܐ ܐܢܬ 245 ܠܡܢܐ ܟܦܢ ܐܢܬ ܣܒܥ ܢܦܫܟ ܐܢ ܙܝܘܢܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܥܠ ܨܝܡܐ̈ 220 ܪܚܡܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܕܡ ܚܪܡܐ ܘܩܛܠ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܘܐܡܬܝ ܐܬܚܙܝܬ݀ ܒܟ ܛܒܘܬ ܥܝܢܐ ܘܗܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܝܨܘܦܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܥܡ ܤܛܢܐ ܘܡܢܗ ܕܬܗܪܐ ܙܥ ܒܝ ܡܐܡܪܐ ܠܡܬܡܠܠܘ 35 ܘܗܐ ܚܐܪ ܐܢܬ ܘܩܠܐ ܕܡܥܝܪ ܐܢܫܐ ܠܫܘܒܚܟ ܟܫܝܪܐܝܬ ܒܕܪܟ ܬܗܪܬ ܟܕ ܡܩܪܒ
JacSer:memJesus'Tempt ܬܐܡܪ ܗܫܐ ܕܕܝܠܟ ܐܢܘܢ 485 ܕܠܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܢܗܘܘܢ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܗܘܘ ܕܐܒܐ ܐܢܘܢ ܘܒܨܒܝܢܗܘܢ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܟ ܠܡܘܢ ܡܡܪܚ