simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܕܢܗܘܐ ܠܚܡܐ ܕܠܐ ܫܡܥ ܠܟ 346 225 ܒܗܘܢܐ ܪܒܐ ܢܫܡܥ ܡܐܡܪܗ ܐܢܬ ܪܒܬ ܗܐ ܝܨܦ ܐܢܬ ܐܘ ܡܪܘܕܐ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗܝ ܕܟܦܢ ܡܪܟ ܠܡܘܢ ܦܩܕ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܐ ܠܐ ܣܦܝܩ ܐܢܬ ܠܐ ܠܩܪܝܢܐ ܘܠܐ ܠܟܬܒܐ ܐܠܐ ܠܦܚܐ̈ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܟ ܫܠܝܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܬܩܪܐ ܘܬܐܠܦ ܗܘ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܦܫܩ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܩܝܡ ܠܐܝܠܟ ܘܠܐ ܡܬܬܩܠܐ ܒܟܐܦܐ ܪܓܠܟ ܐܢ ܫܘܪ ܐܢܬ ܡܗܪ ܐܢܬ ܕܡܦܩܕܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܢܛܪܘ ܟܠ ܐܘܪܚܬܟ̈ 300 ܐܢ ܡܪܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܐܟܠܩܪܨܐ ܥܒܕ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܠܚܡܐ ܐܢܬ ܕܐܬܢܣܝ ܠܐ ܡܟܝܟ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܫܥܝܐ ܩܪܝܗܝ ܡܟܝܟܐ ܐܢ ܠܡ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܫܪܒܐ ܕܡܬܪܓܡ ܐܢܬ ܐܘ ܤܛܢܐ 625 305 ܐܢܬ ܫܘܪ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܕܓܠ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܢܒܝܘܬܐ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܦܠ ܐܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܫܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܣܘܛܘܬܐ 565 ܘܡܢ ܪܡܘܬܐ ܡܐ ܕܩܢܝܬܗ̇ ܐܢܬ ܘܕܫܘܠܛܢܐ ܣܚܝܦܐ ܘܕܝܫܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܚܡ ܙܕܝܩܘܬܐ ܥܪܘܩ
JacSer:memJesus'Tempt ܘܐܝܟܢ ܠܐ ܕܚܠ ܒܝܫܐ ܡܢܟ ܢܩܪܒ ܥܡܟ ܐܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡܢܘ ܐܢܬ ܘܡܠܐ ܡܢܗ ܬܗܪܐ ܘܦܗܝܐ ܘܐܝܟܢ ܐܡܪܟ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܠܗܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܘܗܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܐܢܗܘ ܕܗܘܝܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܘܢ ܝܨܦ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܗܦܘܟ ܬܘܕܥ ܠܕܠܐ ܝܕܥ ܠܟ ܠܐ ܬܒܥܘܟ ܬܐܡܪ ܡܢܘ ܡܘܢ ܝܩܕ
JacSer:memJesus'Tempt ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܬ 631 435 ܘܒܐܪܥܐ ܕܨܒܝܬ ܕܪܐ ܦܓܥ ܒܟ ܡܢ ܐܢܬ ܠܬܚܬ ܡܟܝܟܐ ܬܗܪܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܪܘܡܐ ܫܒܝܚ
JacSer:memJesus'Tempt ܘܡܢܣܐ ܐܢܬ ܟܕ ܢܟܠ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܦܘܫܩܗ 400 ܬܢܝܬ ܠܒܪܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܕܫܪܝܪܬܐ̈ ܠܡܘܢ ܡܠܦ
JacSer:memJesus'Tempt ܟܕ ܢܟܠ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܢܟܠܐ ܐܢܬ ܬܢܝܬ ܠܒܪܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܕܫܪܝܪܬܐ̈ ܠܡܘܢ ܡܠܦ ܐܢܬ ܘܡܢܣܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܟܣܝܐ ܘܓܠܝܐ ܘܝܚܝܕܝܐ 337 40 ܘܐܟܠܩܪܨܐ ܒܦܓܪܢܘܬܟ ܐܢܬ ܒܝܫܐ ܡܢܟ ܢܩܪܒ ܥܡܟ ܐܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡܢܘ ܐܝܬܝܟ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܟܬܝܒ ܗܟܢܐ ܕܕܒܪܗ ܠܝܫܘܥ ܐܟܠܩܪܨܐ ܘܐܩܝܡܗ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܢܬ ܨܘܬ ܪܘܚܢܐܝܬ ܐܢ ܨܐܬ ܐܢܬ ܠܐ ܠܒܪ ܢܗܘܐ ܦܢܐ ܚܝܪܟ ܡܐ ܕܫܡܥ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܐ ܠܒܪ ܢܗܘܐ ܦܢܐ ܚܝܪܟ ܡܐ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܟܬܝܒ ܗܟܢܐ ܕܕܒܪܗ ܐܢܬ ܘܟܢ ܡܣܬܟܠܐ ܠܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܠܓܘ ܡܢܟ ܨܘܬ ܪܘܚܢܐܝܬ ܐܢ ܨܐܬ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܐ ܠܩܪܝܢܐ ܘܠܐ ܠܟܬܒܐ ܐܠܐ ܠܦܚܐ̈ ܘܡܨܝܕܬܐ̈ ܕܛܡܝܪܢ̈ ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܬܩܪܐ ܘܬܐܠܦ ܗܘ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܦܫܩ ܐܢܬ ܗܐ ܠܐ ܣܦܝܩ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܐ ܡܬܕܓܠ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܢܒܝܘܬܐ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܦܠ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܗܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܩܝܡ ܠܐܝܠܟ ܘܠܐ ܡܬܬܩܠܐ ܒܟܐܦܐ ܪܓܠܟ ܐܢ ܫܘܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܐ ܡܬܬܩܠܐ ܒܟܐܦܐ ܪܓܠܟ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܗܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܫܕܝ ܠܡ ܐܢܬ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ ܘܕܢܫܩܠܘܢܟ ܥܠ ܕܪܥܝܗܘܢ̈ ܘܠܐ ܡܗܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܐ ܬܢܣܐ ܕܠܢܣܝܢܟ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܫܦܝܪ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܡܪܟ ܘܠܐܠܗܟ ܠܐ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܢܦܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܗ ܐܘ ܬܐ ܩܒܠ ܡܢ ܤܛܢܐ ܡܠܦܢܘܬܐ 354 390 ܕܒܪ ܐܪܙܟ ܗܘ ܐܢܬ ܫܡܥ ܕܡܡܠܠܝܢ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܐܘ ܠܟܬܒܐ ܩܪܝ ܘܗܐ ܬܡܢ ܡܫܟܚ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܗ ܚܒܝܒܐܝܬ ܕܘܡܪܐ ܗܘܐ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܡܢ ܡܙܡܘܪܐ ܬܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܬܐ ܩܒܠ ܡܢ ܤܛܢܐ ܡܠܦܢܘܬܐ 354 390 ܕܒܪ ܐܪܙܟ ܗܘ ܘܫܡܥ