simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܀ 37ܐܢ ܡܛ̇ܪܦ ܘܐܠܝܨ ܘܡܢ̇ܘܠ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܐܢܬ . ܐܢ X X87ܚܕܪܟ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙ̇ܟܐ
IsaacNin:memColl ܠXܣܒ ܇ 422ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܟܝܢܐ ܠܡܥܨܐ ܕܝܩܝܪܐ ܐܢܬ ܕܢܣܒܬ ܀ 27ܡܘܗܒܬܐ̈ Xܕܒܝܬ ܬܡܢ ⁶⁷ܡܛܦܣܢ̈ ⁶⁸ܪܓܝܓ
IsaacNin:memColl ܇ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܛܝܐ ܀ 42ܠܐ ܡܪܝ ܢܪܕܐ ܒܣܘܟܠܝܢ̈ ܐܢܬ ܛܥܢܐ ܕܚܛܗܝܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܠܬܝܒܘܬܗ ܡܣ̇ܟܐ
IsaacNin:memColl ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡܚܙܝܬܐ ܇ ܐܢܬ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ
IsaacNin:memColl ܒܟܠܙܒܢ ܥܠ ܟܢܫ̇ܐ ܕܠܥܠ ܥܡ ܕܠܬܚܬ . ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܒܠܚܘܕ ܕܚܘܒܟ . ܗ̇ܘ ܕܦ̇ܬܚ
IsaacNin:memColl ܕܟܪܝܐ̈ ܠܝ ܥܠ ܚܛܗܝ̈ ܟܠܝܘܡ ܩܕܡܝܟXX . ܒܟܬܐ ܟܣܝܬܐ ܐܢܬ ܠܥܠܡܐ ܇ ܕܠܢܝ ܡܢ ܝܡܐ ܣܓܝ ܓܠܠܐ̈ ܀ 22ܐܢܬ ܡܪܝ ܝ̇ܕܥ
IsaacNin:memColl ܐܫܘܢܝ ܠܚܠܝܘܬܐ ܕܣ̇ܒܪܟ . ܝ X46ܡܢܘ ܕܛ̇ܥܡ ܡܢ ܗܢܐ ܟܣܐ ܇ ܐܢܬ ܕܒܟ ܐܦܬܚ ܘܐܥܘܠ ܠܘܬ ܐܪܙܐ̈ ܕܥܒܪܘ ³⁷ܘܪܥܬܝܕܝܢ . ܡܪܝܐ
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܡܨܛ̇ܡܥܪ ܟܗܢܐ ܠܡܒܥܐ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܥܢܕܘ ܘܚܘܣܝܐ ܡܢ ܐܢܬ ܘܒܢܦܫܐ ܡܫܬܚܠܦܢܝܬܐ ܚܛܘ ܘܐܣܟܠܘ ܩܕܡܝܟX ܀ 22ܚ̇ܙܐ
IsaacNin:memColl ܒܥܢܢܐẌ ܀ 94ܠܕܢܚܟ ³⁴⁴ܨ ܗܝܢ̈ ܢܦܫܬܢ̈ ܇ ܘܠܓܠܝܢܐ ܐܢܬ . ³⁴¹ ܠܐ ܬܟܦܘܪX ³⁴²ܒܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ ܇ ³⁴³ܡܐ ܕܙ̇ܐܚ
IsaacNin:memColl ܝܬܝܪܐܝܬ ܨܠܡܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܪܙܝܟ̈ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܢܬ ܐܪܙܐ ܕܐܢܫܘܬܟ ܇ ܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܫܘܒܩܢܐ ܠܡܬܟܫܦܢܐ̈ ܇ ܟܡܐ
IsaacNin:memColl ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡܚܙܝܬܐ ܇ ܘܡܢܗ ܒܕܝܠܢ ܐܢܬ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl ܗܒܠܝ ⁵⁹ܒܟܝܐ ܟܣܝܐ ܘܪܡܥܐẌ ܕܠܓܘ ܡܢ ܥܝܢܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܐ ܐܢܬ ܫܪ ܓܟ ܒܪܥܝܢܝ ܥܡܘܛܐ . ܡܫܝܚܐ ܕܐܥܒܪ ܒܟܝܗ̇ ܕܒܪܝܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܐܬܕ̇ܡܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܇ ܘܠܐ ܢܪܡܝܟ ܣܛܢܐ ܒܨܦܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܐܢܬ ܠܐ ܢܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ¹⁶ܐܘ ܩܢܛܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐX . 18ܐܢ ܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ²³ܒ̇ܪ̣ܟܝ ܢܦܫܝ ܠ̇Xܝܐ ܇ ܘܟܠܗܘܢ ܓܪܡܝ̈ ܠܫܡܗ ܩܕܝܫܐX . ܐܢܬ . ܘܩ̇ܕ̣ܫ ²²ܢܦܫܟ ܘܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̇ܟ ܒܒܘܪܟܬܗ̈ ܟܕ ܐ̇ܡܪ
IsaacNin:memColl ܥܠ ܟܠ ܇ ܠܐ ܡܪܝ ܠܝ ܬܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܇ ܕܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܟ ܐܢܬ ܡܬܡܫ̇ܚܐ ܥܒܘܕܢ ܪܚܡܬܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫܘܬܐ ܀ 44ܛܒܬܟ ܕܐ̇ܫܕ
IsaacNin:memColl ܠܚܛܝܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܬ̇ܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܐܢܬ ܛܒܘܬܟ ܘܪܚܡܝܟ̈ ܕܠܐ ܡܘܫܚܐ ܇ X48 ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܇ ܒܠܥܕ ܥܒܕ . . . ܐ ܇ ܡܙ̇ܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܥܠ ܐܢܬ . 15ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܐܢܬ ܡܩ̇ܒܠ
IsaacNin:memColl ܐܬܕ̇ܡܐ ܇ ܘܡܪ̇ܐ ܒܥܩܒܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܠܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܣܒ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܕܚܬܝܬܘ ܀ 15ܕܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܦ
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒ̇ܕܐ· ܙܕܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14ܘܐܝܬ ܐܢܬ ܦ̇ܠܚ ܐܢܐ . ܕܠܐ ܥܕܠܝ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܚܛܗ ܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܕܐܗܘܐ ܇
IsaacNin:memColl ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܐܢܬܘ ܡܫܒܠܢܐ . ܐܢ ܛܣܐX ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܘܝ ܐܢܬ ܡܩ̇ܪܒ ܘܐܢܬܘ ܡܚ̇ܣܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܟܗܢܐ ⁶ܘܐܢܬܘ ܡܬܟܗܢܢܐ .