simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܐܢܬܘ ܡܫܒܠܢܐ . ܐܢ ܛܣܐX ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܘܝ ܐܢܬ ܡܩ̇ܪܒ ܘܐܢܬܘ ܡܚ̇ܣܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܟܗܢܐ ⁶ܘܐܢܬܘ ܡܬܟܗܢܢܐ .
IsaacNin:memColl ܗܘ ܟܗܢܐ ⁶ܘܐܢܬܘ ܡܬܟܗܢܢܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܐܢܬܘ ܡܫܒܠܢܐ ܐܢܬ ܕܚܠܦ ܥܠܡܐ ܐܬܩ̇ܪܒ ܀ 11ܐܢܬܘ ܡܩ̇ܪܒ ܘܐܢܬܘ ܡܚ̇ܣܐ .
IsaacNin:memColl ܗܘ ܡܫ̇ܟܢ ܡܘܗܒܬܗ̇ ܠܡܠܝܠܐ̈ ܇ ܕܢܗܡܣܘܢ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܒܬܐ ܡܬܩ̇ܒܠܐ . X40 ܘܐܦ ܗܝ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܇ ܘܡܟܝܠ ܗܘ ܝ̇ܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢẌ . ܐܢܬ ܐܢܫ ¹⁷ܐܝܕܗ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܇ ܕܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐܢܬ ܕܢܩ̇ܪܒ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܕܐܝܟ⁶² ܕܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܘܗ̇ܦܟ ܐܢܬ ܠܒܣܬܪܟ ܇ ܠܡܦܫ ܒܡܛܘܫܬܐ ܕܚܝ̇ܐ ܇ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܐܢܬ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ̇ܚܠ
IsaacNin:memColl ܘܠܘ ܒܚܙܝܐX . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܢܗܝܪܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܬ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟX . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ
IsaacNin:memColl ܚܒܝܒܝ ܠXܗܘܐ ܒܗܪ ܓܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܐܠܗܐ ܇ ܕܗܘܝܘ ܬܪܥܐ ܐܢܬ ܥܣܩ ܠܡ ܥܒ̇ܕܐ ܗܢܐ . ܥܣܩ ܇ ܐܠܐ ܬܡܝܗ . ܐܦ ܦܫܝܩ ܘܗܢܝ . ܡܚܒ
IsaacNin:memColl ܚܘܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܟ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܛܗܝܟ̈ ܣܓܝ̇ܐܐ ܐܢܬ ܠܣܘܚܦܟ ܇ ܕܠܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ ܬܫܬܟܚ ܚܝܒܐ . ܚܕܐ ܕܛ̇ܥܐ
IsaacNin:memColl ܝX87 ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܐ ܕܬܣܬܒܪ ܐܢܬ ܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܐܢܬ ܘܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܩ̇ܪܒܟ ܠܘܬܗ ܒܝܕ ܚܢܢܗ . 34ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܬܪܦܐ
IsaacNin:memColl ܝܬܝܪܐܝܬ ܨܠܡܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܪܙܝܟ̈ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܢܬ ܐܪܙܐ ܕܐܢܫܘܬܟ ܇ ܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܫܘܒܩܢܐ ܠܡܬܟܫܦܢܐ̈ ܇ ܟܡܐ
IsaacNin:memColl ܠXܣܒ ܇ 422ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܟܝܢܐ ܠܡܥܨܐ ܕܝܩܝܪܐ ܐܢܬ ܕܢܣܒܬ ܀ 27ܡܘܗܒܬܐ̈ Xܕܒܝܬ ܬܡܢ ⁶⁷ܡܛܦܣܢ̈ ⁶⁸ܪܓܝܓ
IsaacNin:memColl ܠܒܣܬܪܟ ܇ ܠܡܦܫ ܒܡܛܘܫܬܐ ܕܚܝ̇ܐ ܇ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܝ91 ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܕܟܐܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ̇ܚܠ ܐܢܬ ܘܗ̇ܦܟ
IsaacNin:memColl ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܛܝܐ ܀ 42ܠܐ ܡܪܝ ܢܪܕܐ ܒܣܘܟܠܝܢ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܕܚܛܗܝܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܠܬܝܒܘܬܗ ܡܣ̇ܟܐ ܐܢܬ ܇ ܝ̇ܗܒ
IsaacNin:memColl ܠܗܘܢ ܠܚܛܗܝܢ̈ ܀ 40ܕܠܝܠܐ ܠܟ ܠܡܛܥܢ ܥܘܠܢ ܇ ܐܝܟ ܕܦܫܝܩ ܐܢܬ ܡܪܝ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘ ܟܕ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ ܒܥܘܣܩܐ̈ ܇ ܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl ܠܗܘܢ ܠܚܛܝܐ . ܠܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܇ ܐܢܬ ܕܢܬܒ̇ܩܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܬܗܪܐ ܇ ܒܥܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl ܠܚܛܝܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܬ̇ܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܐܢܬ ܛܒܘܬܟ ܘܪܚܡܝܟ̈ ܕܠܐ ܡܘܫܚܐ ܇ X48 ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl ܠܚܪܘܪܝܢ̈ ܀ ⁵ 10ܣ̇ܒܪܢ ܫܪܝܪܐ ܇ ܒܘܣܡܐ ܕ ܓܢܣܢ ܇ ܫܘܒܗܪܗ ܐܢܬ . ܒܓܠܝܢܐ ܕܝܢ ܩܕܝܡܝܢ ܘܩܪܝܒܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܇ ܥܕ ܡܬܓܠܐ
IsaacNin:memColl ܠܝ . 14ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܩܠܝܠ ܡܬܚ̇ܠܨܐ ܡܢܝ . ܘܠܘ ܐܢܬ ܡ̇ܨܝܐ ܕܐܗܘܐ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒ̇ܕܐ· ܙܕܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒ
IsaacNin:memColl ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܇ ܒܠܥܕ ܥܒܕ . . . ܐ ܇ ܡܙ̇ܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܥܠ ܐܢܬ . 15ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܐܢܬ ܡܩ̇ܒܠ