simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܥܗܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܠܝܨܝܢ ܘܡܛ̇ܪܦܝܢ ܐܢܬ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙ̇ܟܐ ܐܢܬ ܀ 37ܐܢ ܡܛ̇ܪܦ ܘܐܠܝܨ ܘܡܢ̇ܘܠ
IsaacNin:memColl ܒܚܘܒܟ ܀ 6ܘܦܝܣܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܡܢ ܕܘ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܇ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ ܓ̇ܠܐ
IsaacNin:memColl ܒܛܠܐ ܕܛܝܒܘܬܟ ܠܢܘܪܐ ܕܚܛܗܝܢ̈ ܀ 3ܐܝܢܘ ܦܘܡܐ ܕܢܣܦܩ ܐܢܬ ܙܒܢ ܕܩܕܡܝܟ ܇ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܙ̇ܟܐ
IsaacNin:memColl ܒܟܠ ܥܩܬܟ̈ . ܐܢ X X87ܚܕܪܟ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐX . ܘܒܩܠܝܠܐܝܬ ܐ̇ܬܐ ܠܟ ܒܘܝܐܐ ܒܟܣܝܐ ܘܡܬܬܢܝܚ
IsaacNin:memColl ܒܟܠܙܒܢ ܥܠ ܟܢܫ̇ܐ ܕܠܥܠ ܥܡ ܕܠܬܚܬ . ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܒܠܚܘܕ ܕܚܘܒܟ . ܗ̇ܘ ܕܦ̇ܬܚ
IsaacNin:memColl ܒܥܘܣܩܐ̈ ܇ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܗܝܢ̈ ܀ 40ܕܠܝܠܐ ܠܟ ܐܢܬ ܒܢ ܙܘܥܐ ܗܢܐ . ܕܠܐ ܫ̇ܚܩܐ ܡܪܝ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘ ܟܕ ܡܬܐܠܨ
IsaacNin:memColl ܒܥܢܢܐẌ ܀ 94ܠܕܢܚܟ ³⁴⁴ܨ ܗܝܢ̈ ܢܦܫܬܢ̈ ܇ ܘܠܓܠܝܢܐ ܐܢܬ . ³⁴¹ ܠܐ ܬܟܦܘܪX ³⁴²ܒܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ ܇ ³⁴³ܡܐ ܕܙ̇ܐܚ
IsaacNin:memColl ܓܙܐ ܕܪܚܡܝܟ̈ ܠܓܠܝܢܝܗܘܢ̈ ܕܒܝܕܥܬܐ ܒܣܓܝ ܘܒܩܠܝܠ ܀ ܐܢܬ ܥܡ ܕܠܬܚܬ . ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܬ ܓܒܐ̈ ܇ ܦ̇ܬܚ
IsaacNin:memColl ܕܐܝܟܢ ܡܫܬܘܐ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܦܘܡܐ ܕܡܡ̇ܠܠ ܒܟܠ ܥܕܢ ܥܡ ܐܢܬ ܇ ܡܛܠ ܗܢܐ ²¹ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܠܡ ܠܐܠܗܐ ܡܡ̇ܠܠܝܢX ܀ 16ܚ̇ܙܐ
IsaacNin:memColl ܕܐܦ ܠܐ ܬ̇ܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣ̇ܟܐ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܐܢܬ ܇ X48 ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܚܛܝܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ
IsaacNin:memColl ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܇ ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܇ ܐܬܒ̇ܛܠ ܠܗ . ܐܢܬ ܕܬܬܚܫܒ ܗ̇ܝ ܕܬܐܪܬܐ ܚܠܦ ܥܒ̇ܕܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܇
IsaacNin:memColl ܕܒܪܝܬ ܠܣܡܝܐ ܥܝܢܐ̈⁵⁰ ܚܕܬܬܐẌ . ⁵¹ܣܟܘܪ ܐܕܢܝ̈ ܕܠܒܪ ܐܢܬ ܡܢ ܥܝܢܐ̈ ܡܬܦ̇ܬܚܢẌ ܀ ܏⁴ 34ܒܪܝ ܒܝ ܥܝܢܐ̈ ܚܕܬ̇ܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒ̇ܕܐ· ܙܕܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14ܘܐܝܬ ܐܢܬ ܦ̇ܠܚ ܐܢܐ . ܕܠܐ ܥܕܠܝ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܚܛܗ ܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܕܐܗܘܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܗܫܐ ܒܨܒܝܢܟ ܠܐܘܠܨܢܐ̈ ܪܬܝܒܘܬܐ . ܦ̇ܠܚܐ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܪܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܪ . ܒܪ ܗܘܝܬ ܝ X85ܡܢ ܩܕܝܡX ܇ ܢܩܝܦ
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܩ̇ܘܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܠܘܬ ܒܪ ܟܝܢܟ ܇ ܝ X21ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܬ ܒܨ̇ܬܐ ܕܙܢܝ̇ܐ ܇ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܙܢܝ̇ܐ ܡ̇ܢ ⁶⁶ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܇
IsaacNin:memColl ܕܟܪܝܐ̈ ܠܝ ܥܠ ܚܛܗܝ̈ ܟܠܝܘܡ ܩܕܡܝܟXX . ܒܟܬܐ ܟܣܝܬܐ ܐܢܬ ܠܥܠܡܐ ܇ ܕܠܢܝ ܡܢ ܝܡܐ ܣܓܝ ܓܠܠܐ̈ ܀ 22ܐܢܬ ܡܪܝ ܝ̇ܕܥ
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܡܨܛ̇ܡܥܪ ܟܗܢܐ ܠܡܒܥܐ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܥܢܕܘ ܘܚܘܣܝܐ ܡܢ ܐܢܬ ܘܒܢܦܫܐ ܡܫܬܚܠܦܢܝܬܐ ܚܛܘ ܘܐܣܟܠܘ ܩܕܡܝܟX ܀ 22ܚ̇ܙܐ
IsaacNin:memColl ܕܠܘ ܕܝܠܝ ܠܡܙܟܐ ܗܢܐ ܕܪܐ . ܚܝܠܟ ܗܘ ܕܙ̇ܟܐ ܘܒܝ ܛܐ̇ܫ ܐܢܬ ܒܡܥܣܐ̈ ܕܠܒܝ· ܚ̇ܝ̣ܠ ܠܒܝ ²⁸ܥܠ ܚܫ̇ܐ ܕܒܗ . ܕܐܢܬ ܕܝ̇ܕܥ
IsaacNin:memColl ܕܬܬܚܫܒ ܗ̇ܝ ܕܬܐܪܬܐ ܚܠܦ ܥܒ̇ܕܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܇ ܐܢܬ ܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܐܬ ܓ̇X ܇ ܐܘ ܫܪܥܬ ܇ ܐܘ ܚܣܪܬ ܡܛܠ ܥܠܠܬ̇ܐ ܇ ܡܦܝܣ
IsaacNin:memColl ܗܒܠܝ ⁵⁹ܒܟܝܐ ܟܣܝܐ ܘܪܡܥܐẌ ܕܠܓܘ ܡܢ ܥܝܢܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܐ ܐܢܬ ܫܪ ܓܟ ܒܪܥܝܢܝ ܥܡܘܛܐ . ܡܫܝܚܐ ܕܐܥܒܪ ܒܟܝܗ̇ ܕܒܪܝܬܐ ܇