simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܠܝ . ܘܒܦܘܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܕܨܒܝܢܐ· ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܇ ܐܢܬ ܇ ܒܠܥܕ ܥܒܕ . . . ܐ ܇ ܡܙ̇ܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܥܠ ܪܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܩܝܡ
IsaacNin:memColl ܠܝ . ܘܥܠ ܪܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܒܦܘܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܡܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܇ ܒܠܥܕ ܥܒܕ . . . ܐ ܇ ܡܙ̇ܕܩ
IsaacNin:memColl ܠܝ ܇ ܟܕ ܥܒ̇ܕܐ ܪܚܝܩ . ܕܠܡܐ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܙܒܢܐ ܐܦܠܐ ܓܘܫܡܐ ܐܢܬ ܕܕܠܬ ܒܝ ܒܪܡܙܐ ܕܫܥܬܐ ܇ ܙܕܝܩܘܬܐ X9 ܓܡܝܪܬܐ ܝ̇ܗܒ
IsaacNin:memColl ܠܝ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ . ܐܝܢܐ ܙܕܝܩܐ ܕܡ̇ܨܐ ܟ̇ܦܪ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܇ ܫ̇ܩܠܬ ܡܢܝ ܡܘܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܇ ¹ܘܝ̇ܗܒ
IsaacNin:memColl ܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܘܬܬܩ̇ܛܥ Xܕܛ̇ܥܝXܝ-- . XXXXX ܐܢܬ ܕܡܬܪܦܐ ܐܢܬ ܝX87 ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܐ ܕܬܣܬܒܪ
IsaacNin:memColl ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܇ ܘܙܒܢܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܣܘܟܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܝܐ . ܠܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܠܢ ܒܟܠܥܕܢ ܇ ܩܘܪܒܢܐ ܓܘܝܐX ܕܚܠܦ ܥܠܡܐ ܐܬܩ̇ܪܒ ܀ ܐܢܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܡܬܕ̇ܒܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܟܡܐ ܐܢܬ ܡܪ . ܟܐ
IsaacNin:memColl ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡܚܙܝܬܐ ܇ ܘܡܢܗ ܒܕܝܠܢ ܐܢܬ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܢܢܟ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ . ܕܐܝܟ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܇ ܐܢܬ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܬ̇ܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣ̇ܟܐ
IsaacNin:memColl ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡܚܙܝܬܐ ܇ ܐܢܬ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ
IsaacNin:memColl ܡܙܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܇ ܘܠܚܡܬܢܘܬܐ ܕܚܩܝܢ ܡܢܗ̇ ܇ X X21ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܥܒܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܇ ܘܪܡܙܐ̈ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܠܗܘܢ ܪܓܝܓ
IsaacNin:memColl ܡܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܇ ܒܠܥܕ ܥܒܕ . . . ܐ ܇ ܡܙ̇ܕܩ ܐܢܬ ܠܗܢܐ ܝܗܒܝܢ . 15ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܇
IsaacNin:memColl ܡܪ . ܟܐ ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܠܥܕܢ ܇ ܩܘܪܒܢܐ ܓܘܝܐX ܕܚܠܦ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܇ ܘܡܩ̇ܕܫܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܡܬܕ̇ܒܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܟܡܐ
IsaacNin:memColl ܡܪܚܡܢܐ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܙ̇ܟܐ ܐܢܬ ܒܛܠܐ ܕܛܝܒܘܬܟ ܠܢܘܪܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܚ̇ܪܬ ܒܛܠܘܡܘܬܢ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܕܩܕܡܝܟ ܇ ܕܐܠܗܐ
IsaacNin:memColl ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐX . ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܬܚܝܬ ܓܫܬܐ ܘܚܙܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܐܢܬ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ
IsaacNin:memColl ܥܠ ܟܠ ܇ ܠܐ ܡܪܝ ܠܝ ܬܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܇ ܕܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܟ ܐܢܬ ܡܬܡܫ̇ܚܐ ܥܒܘܕܢ ܪܚܡܬܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫܘܬܐ ܀ 44ܛܒܬܟ ܕܐ̇ܫܕ
IsaacNin:memColl ܥܠ ܣܘܟܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܢ ܘܠܐ . ܕܗܕܐ ܫܟܝܪܐ ܠ̇Xܢܐ ܡܪܝ ܥܠ ܐܢܬ . ܠܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܇ ܘܙܒܢܐ ܝ̇ܗܒ
IsaacNin:memColl ܬ̇ܫܦܥ ܥܠܝܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܇ ܬܦܢܟܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܀ 12ܕܠܟ ܗܘ ܐܢܬ ܗܢܐ ܟܠܗ ܥܘܬܪܐ ܡܫ̇ܦܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܣܢܝܩܐ̈ ܇ ܝ X42ܟܡܐ