simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܇ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܚܛܝܐ ܀ 42ܠܐ ܡܪܝ ܢܪܕܐ ܒܣܘܟܠܝܢ̈ ܐܢܬ ܛܥܢܐ ܕܚܛܗܝܢ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܟܕ ܠܬܝܒܘܬܗ ܡܣ̇ܟܐ
IsaacNin:memColl ܕܬܬܚܫܒ ܗ̇ܝ ܕܬܐܪܬܐ ܚܠܦ ܥܒ̇ܕܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܇ ܐܢܬ ܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܐܬ ܓ̇X ܇ ܐܘ ܫܪܥܬ ܇ ܐܘ ܚܣܪܬ ܡܛܠ ܥܠܠܬ̇ܐ ܇ ܡܦܝܣ
IsaacNin:memColl ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܇ ܒܠܥܕ ܥܒܕ . . . ܐ ܇ ܡܙ̇ܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܥܠ ܐܢܬ . 15ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܐܢܬ ܡܩ̇ܒܠ
IsaacNin:memColl ܠܝ . ܘܒܦܘܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܕܨܒܝܢܐ· ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܇ ܐܢܬ ܇ ܒܠܥܕ ܥܒܕ . . . ܐ ܇ ܡܙ̇ܕܩ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܥܠ ܪܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܩܝܡ
IsaacNin:memColl ܐܫܘܢܝ ܠܚܠܝܘܬܐ ܕܣ̇ܒܪܟ . ܝ X46ܡܢܘ ܕܛ̇ܥܡ ܡܢ ܗܢܐ ܟܣܐ ܇ ܐܢܬ ܕܒܟ ܐܦܬܚ ܘܐܥܘܠ ܠܘܬ ܐܪܙܐ̈ ܕܥܒܪܘ ³⁷ܘܪܥܬܝܕܝܢ . ܡܪܝܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܇ ܐܬܒ̇ܛܠ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܒܪܢ ܐܢܬ ܚܠܦ ܥܒ̇ܕܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܇ ܐܢܬ ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܡܫܬܒܗܪ
IsaacNin:memColl ܒܥܘܣܩܐ̈ ܇ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܗܝܢ̈ ܀ 40ܕܠܝܠܐ ܠܟ ܐܢܬ ܒܢ ܙܘܥܐ ܗܢܐ . ܕܠܐ ܫ̇ܚܩܐ ܡܪܝ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘ ܟܕ ܡܬܐܠܨ
IsaacNin:memColl ܠܚܪܘܪܝܢ̈ ܀ ⁵ 10ܣ̇ܒܪܢ ܫܪܝܪܐ ܇ ܒܘܣܡܐ ܕ ܓܢܣܢ ܇ ܫܘܒܗܪܗ ܐܢܬ . ܒܓܠܝܢܐ ܕܝܢ ܩܕܝܡܝܢ ܘܩܪܝܒܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܇ ܥܕ ܡܬܓܠܐ
IsaacNin:memColl ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐX . ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܬܚܝܬ ܓܫܬܐ ܘܚܙܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܐܢܬ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܥܠ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢܐ
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܗܫܐ ܒܨܒܝܢܟ ܠܐܘܠܨܢܐ̈ ܪܬܝܒܘܬܐ . ܦ̇ܠܚܐ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܪܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܪ . ܒܪ ܗܘܝܬ ܝ X85ܡܢ ܩܕܝܡX ܇ ܢܩܝܦ
IsaacNin:memColl ܓܙܐ ܕܪܚܡܝܟ̈ ܠܓܠܝܢܝܗܘܢ̈ ܕܒܝܕܥܬܐ ܒܣܓܝ ܘܒܩܠܝܠ ܀ ܐܢܬ ܥܡ ܕܠܬܚܬ . ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܬ ܓܒܐ̈ ܇ ܦ̇ܬܚ
IsaacNin:memColl ܐܬܕ̇ܡܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܇ ܘܠܐ ܢܪܡܝܟ ܣܛܢܐ ܒܨܦܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܐܢܬ ܠܐ ܢܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ¹⁶ܐܘ ܩܢܛܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐX . 18ܐܢ ܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܐܦ ܐܢܬ ܐܬܕ̇ܡܐ ܇ ܘܡܪ̇ܐ ܒܥܩܒܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܠܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܣܒ ܐܢܬ ܇ ܒܣܘܟܝ ܡܘܬܐ ܕܚܬܝܬܘ ܀ 15ܕܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܇ ܘܙܒܢܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܣܘܟܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܝܐ . ܠܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܐܦ ܠܐ ܥܩܒܬܐ ܕܚܡܬܐ ܡܫܟܚܐ ܠܘܬܟ ܪܬܩܪܘܒ . ⁷⁴ܡܟܝܟܘܬܐ ܐܢܬ ܒܡܠܬܐ ܇ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܡܡܟ . . . ܟܐ ܠܓܘ ܡܢܟ ܩ̇ܢܐ
IsaacNin:memColl ܘܠܘ ܒܚܙܝܐX . ܗܕܐ ܕܒܗܘܢܐ ܢܗܝܪܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܬ ܗܢܘܢ ܠܓܘ ܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܟX . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܝܒ
IsaacNin:memColl ܡܙܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܇ ܘܠܚܡܬܢܘܬܐ ܕܚܩܝܢ ܡܢܗ̇ ܇ X X21ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܥܒܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܇ ܘܪܡܙܐ̈ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܠܗܘܢ ܪܓܝܓ
IsaacNin:memColl ܠXܣܒ ܇ 422ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܟܝܢܐ ܠܡܥܨܐ ܕܝܩܝܪܐ ܐܢܬ ܕܢܣܒܬ ܀ 27ܡܘܗܒܬܐ̈ Xܕܒܝܬ ܬܡܢ ⁶⁷ܡܛܦܣܢ̈ ⁶⁸ܪܓܝܓ