simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܥܠ ܟܠ ܇ ܠܐ ܡܪܝ ܠܝ ܬܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܇ ܕܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܟ ܐܢܬ ܡܬܡܫ̇ܚܐ ܥܒܘܕܢ ܪܚܡܬܟ ܕܨܝܕ ܐܢܫܘܬܐ ܀ 44ܛܒܬܟ ܕܐ̇ܫܕ
IsaacNin:memColl ܡܪܚܡܢܐ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܙ̇ܟܐ ܐܢܬ ܒܛܠܐ ܕܛܝܒܘܬܟ ܠܢܘܪܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܚ̇ܪܬ ܒܛܠܘܡܘܬܢ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܕܩܕܡܝܟ ܇ ܕܐܠܗܐ
IsaacNin:memColl ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܐܢܬ ܕܟܠܗ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ
IsaacNin:memColl ܒܥܢܢܐẌ ܀ 94ܠܕܢܚܟ ³⁴⁴ܨ ܗܝܢ̈ ܢܦܫܬܢ̈ ܇ ܘܠܓܠܝܢܐ ܐܢܬ . ³⁴¹ ܠܐ ܬܟܦܘܪX ³⁴²ܒܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ ܇ ³⁴³ܡܐ ܕܙ̇ܐܚ
IsaacNin:memColl . ܘܬܦܠ ܒܪܛܢܐ ܘܒܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܇ ܟܕ ܬܬܪܝܡ ܇ ܘܬܦܠ ܒܕܝܢܗ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܇ ܪܬܣ̇ܝܒܪ ²⁴ܡܛܠܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܚܝ
IsaacNin:memColl ܇ ܪܬܣ̇ܝܒܪ ²⁴ܡܛܠܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܚܝ ܐܢܬ . ܘܬܦܠ ܒܪܛܢܐ ܐܢܬ . XXXXX ² ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ
IsaacNin:memColl ܚܘܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܟ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܛܗܝܟ̈ ܣܓܝ̇ܐܐ ܐܢܬ ܠܣܘܚܦܟ ܇ ܕܠܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ ܬܫܬܟܚ ܚܝܒܐ . ܚܕܐ ܕܛ̇ܥܐ
IsaacNin:memColl ܠܚܛܝܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܐ ܬ̇ܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܐܢܬ ܛܒܘܬܟ ܘܪܚܡܝܟ̈ ܕܠܐ ܡܘܫܚܐ ܇ X48 ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡܚܙܝܬܐ ܇ ܘܡܢܗ ܒܕܝܠܢ ܐܢܬ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ
IsaacNin:memColl ܕܠܘ ܕܝܠܝ ܠܡܙܟܐ ܗܢܐ ܕܪܐ . ܚܝܠܟ ܗܘ ܕܙ̇ܟܐ ܘܒܝ ܛܐ̇ܫ ܐܢܬ ܒܡܥܣܐ̈ ܕܠܒܝ· ܚ̇ܝ̣ܠ ܠܒܝ ²⁸ܥܠ ܚܫ̇ܐ ܕܒܗ . ܕܐܢܬ ܕܝ̇ܕܥ
IsaacNin:memColl ܕܐܦ ܠܐ ܬ̇ܐܒ . ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܣ̇ܟܐ ܐܢܬ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܐܢܬ ܇ X48 ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܚܛܝܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܡܟܝܠ ܗܘ ܝ̇ܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢẌ . 11ܗܐ ܨܠܘܬܐ ܕ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܇ ܕܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ
IsaacNin:memColl ܇ ܐܬܩ̇ܪܒܘ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܀ ܝ 39 X88ܐܢ ܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܬܐܡܪ ܐܢܬ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܦܓܪܐ ܘܕܝܠܗ . ܘܟܠ ܫܢܕܝܢ̈ ܕܡܬܚ̇ܫܒ
IsaacNin:memColl ܝX87 ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܐ ܕܬܣܬܒܪ ܐܢܬ ܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܐܢܬ ܘܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܩ̇ܪܒܟ ܠܘܬܗ ܒܝܕ ܚܢܢܗ . 34ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܬܪܦܐ
IsaacNin:memColl ܒܟܠܙܒܢ ܥܠ ܟܢܫ̇ܐ ܕܠܥܠ ܥܡ ܕܠܬܚܬ . ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܒܠܚܘܕ ܕܚܘܒܟ . ܗ̇ܘ ܕܦ̇ܬܚ
IsaacNin:memColl ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܇ ܘܡܟܝܠ ܗܘ ܝ̇ܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢẌ . ܐܢܬ ܐܢܫ ¹⁷ܐܝܕܗ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܇ ܕܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐܢܬ ܕܢܩ̇ܪܒ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܕܐܝܟ⁶² ܕܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܘܬܬܩ̇ܛܥ Xܕܛ̇ܥܝXܝ-- . XXXXX ܐܢܬ ܕܡܬܪܦܐ ܐܢܬ ܝX87 ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܐ ܕܬܣܬܒܪ
IsaacNin:memColl ܠܒܣܬܪܟ ܇ ܠܡܦܫ ܒܡܛܘܫܬܐ ܕܚܝ̇ܐ ܇ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܝ91 ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܕܟܐܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ̇ܚܠ ܐܢܬ ܘܗ̇ܦܟ
IsaacNin:memColl ܀ 37ܐܢ ܡܛ̇ܪܦ ܘܐܠܝܨ ܘܡܢ̇ܘܠ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܐܢܬ . ܐܢ X X87ܚܕܪܟ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܛܒܬܐ̈ ܘܙ̇ܟܐ