simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom : ܐܝܟ ܚܝܠܟ ܘܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܕܗܢܘ ܢܕܪܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ : ܐܢܬ ܫܥܐ ܬܦܢܝܘܗܝ : ܘܢܗܘܐ ܡܘܡܐ ܒܩܘܪܒܢܟ ܀ ܠܐ ܬܟܠܐ ܡܐ ܕܝܗܒ
IsaacAnt:memHom : ܦܟܪܐ̈ ܘܨܨܐ̈ ܥܠ ܐܝܕܝܟ̈ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܠܬ̥ ܡܝܐ̈ : ܐܢܬ : ܐܩܠܢܐ̈ ܘܩܘܒܠܐ̈ ܥܠ ܐܝܕܝܗ̇̈ . ‏ ‏ܒܚܘܒܐ ܕܝܚܝܕܐ ܣܒ
IsaacAnt:memHom ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ : ܕܥܠܠܬܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܬܫܟܚ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܦ ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܙܪܥ ܒܐܪܥܐ : ܘܒܐܥܦܐ̈ ܐܬܐ ܙܪܥܗ . ‏ ‏ܙܪܘܥ
IsaacAnt:memHom . ܫܕܝܬܢܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܘܠܨܢܐ : ܘܐܢܬ ܒܕܦܬܝܐ ܕܒܪ ܐܢܬ ܀ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܢܢܐ ܀ ܐܢܬ ܐܓܪܟ ܡܟܐ ܫܩܠܬܝܗܝ : ܘܠܝ ܒܕܥܬܝܕܢ̈ ܫܪܐ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܩܢܝܢܐ ܕܟܐܢܐ̈ : ܘܠܡܐܢܐ ܠܡܐܝܢ ܙܟܝܐ̈ ܀ ܓܐܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܠܝ ܀ ܠܒܪ ܡܢܟ ܡܣܟܢܘܬܐ ܗܝ : ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܬ ܥܘܬܪܐ ܘܚܝܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܒܡܢܬܗ . ‏ ‏ܘܐܢ ܨܒܝܢܗ ܣܥܪ ܐܢܬ : ܨܝܕ ܬܫܢܝܩܗ ܢܓܕ ܐܢܬ ܀ ܐܢܬ ܨܒܝܢܗ : ܟܦܘܪܐ ܐܢܬ ܒܕܡܘܬܗ ܀ ܐܢ ܗܘ ܕܬܚܒ ܥܢܝܢܗ : ܫܘܬܦܐ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܕܠܓܘ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܝܘܚܢܢ ܐܢ ܬܗܘܐ : ܡܢ ܚܘܪܒܐ ܠܐ ܥܐܠ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܐܢܬ ܛܘܪܦܟ ܠܐ ܣܢܝܬ ܀ ܐܝܟ ܝܘܣܦ ܐܢ ܫܪܝܪ ܐܢܬ : ܠܒܪ ܚܐܪ
IsaacAnt:memHom : ܨܝܕ ܬܫܢܝܩܗ ܢܓܕ ܐܢܬ ܀ ܟܠ ܕܡܣܝܥ ܩܛܘܠܐ : ܥܡܗ ܝܪܬ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܚܒ ܥܢܝܢܗ : ܫܘܬܦܐ ܐܢܬ ܒܡܢܬܗ . ‏ ‏ܘܐܢ ܨܒܝܢܗ ܣܥܪ
IsaacAnt:memHom : ܕܢܠܐܐ ܕܢܐܬܐ ܠܚܙܬܟ . ܦܢܐ ܠܗ ܪܥܝܢܝ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܘܗܕܐ ܐܢܬ ܡܬܠܐ ܙܝܢܟ : ܕܒܗ ܡܨܝܐ ܕܢܚܙܐ ܣܟܟ ܀ ܒܐܝܕܐ ܦܢܝܬܐ ܥܡܪ
IsaacAnt:memHom ܀ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܐܦ ܚܡܬܐ : ܒܟܝܢܐ ܡܐܢܐ ܕܐܢܫܐ . ‏ ‏ܠܘ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ . ‏ ‏ܕܡܥܕܪܢ̈ ܒܗ̇ ܣܥܪ ܐܢܬ : ܘܡܢ ܕܡܣܓܦܢ̈ ܡܕܥܟ
IsaacAnt:memHom ܩܫܝܐ ܠܟ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܕܚܝܠܐ ܒܫܡܥܗ̇ : ܗܟܢ ܩܫܝܐ ܒܡܪܕܝܬܗ̇ ܐܢܬ ܘܥܘܬܪܐ ܡܩܢܐ ܥܢܝܢܗ̇ ܀ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܠܐ ܘܐܠܝܨܐ : ܥܕ ܡܥܝܕ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܢܕܝܢ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܢܝܐܐ : ܗܝܕܝܢ ܕܡܝܬ ܠܐܠܗܐ . ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܢܣܢܘܢܟ ܐܝܟ ܕܠܡܪܟ . ܐܢ ܡܬܩܒܠܬ ܥܠ ܐܢܫܐ : ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܐܟ
IsaacAnt:memHom ܀ ܙܟܝܬ ܠܥܝܕܐ ܒܦܘܪܫܢܟ : ܟܕ ܠܟܝܢܟ ܠܐ ܛܪܝܬ . ‏ ‏ܡܡܟܟ ܗܘ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ . ‏ ‏ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܐ ܡܬܝܟܬ : ܕܡܐ ܕܠܐ ܡܬܬܚܝܒ ܬܒܥ
IsaacAnt:memHom . ܐܡܪ ܠܗ ܠܘܬ ܐܠܗܐ : ܕܡܚܕܐ ܒܕܝܪܗ ܛܠܝܘܬܝ ܀ ܨܘܬܝܗܝ ܟܕ ܐܢܬ ܠܐܒܘܗܝ ܀ ܠܐܝܟܐ ܠܡ ܒܥܝܬ ܕܬܐܙܠ : ܛܠܝܐ ܕܠܘܝܐ ܫܐܠ
IsaacAnt:memHom ܗܟܝܠ ܐܘ ܡܣܟܢܐ : ܕܠܡܠܟܘܬܐ ܐܙܕܡܢܬ . ܒܡܫܟܐ ܬܗܐ ܐܢܬ ܗܘ ܡܢ ܕܩܪܐ . ܕܠܐ ܐܟܘܠ ܡܕܡ ܡܛܠ : ܕܠܫܪܘܬܐ ܡܙܡܢ ܐܢܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܩܘܦܚܐ̈ : ܠܐ ܒܕܪܓܐ̈ ܘܠܐ ܒܢܝܚܐ̈ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܙܕܘܕ : ܐܢܬ ܐܚܒ ܐܢܬ : ܕܬܟܪܙ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܨܠܝܒܐ . ‏ ‏ܘܠܐ ܬܚܠܦ
IsaacAnt:memHom ܛܠܘܡܝܐ ܡܛܠ : ܕܬܩܕܐ ܛܘܒܐ ܕܡܠܟ ܀ ܗܘ ܛܥܢ ܗܘܐ ܨܠܝܒܐ ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܗܘ ܩܒܠ ܪܘܩܐ ܡܛܠ : ܕܢܫܝܓܟ ܡܢ ܛܢܦܘܬܐ . ܩܒܠ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܒܢܐ ܙܐܦܐ : ܘܬܒܢܐ ܥܡܗ ܠܫܪܪܐ . ‏ ‏ܕܠܐ ܪܕܐ ܐܢܬ ܐܪܕܟܠܐ ܘܒܢܝܐ . ‏ ‏ܕܐܢ ܚܕ ܓܒܐ ܒܢܐ ܐܢܬ : ܠܐܚܪܢܐ ܒܗ ܣܬܪ
IsaacAnt:memHom ܠܗ . ܘܕܕܡܐ ܠܦܓܪܢ ܠܐ ܐܝܬ : ܒܟܠܗܘܢ ܛܘܗܡܐ̈ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܀ ܐܢܬ : ܐܠܐ ܐܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܬܬܚܫܒ : ܡܢ ܐܢܫܐ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܀ ܘܠܘ ܥܠ ܕܫܦܝܥܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ : ܠܐ ܬܩܪܒ ܠܗ ܐܢܬ : ܡܥܕܪ ܠܐܝܢܐ ܕܩܪܐ ܠܗ . ܠܘ ܥܠ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ : ܬܗܡܐ ܠܟ