simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܫܒܛܐ̈ ܘܪܕܝܬܢ . ܕܬܚܘܐ ܡܪܝ ܠܫܒܒܝܢ̈ : ܕܒܢܝܐ̈ ܣܪܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܕܚܘܒܐ̈ ܬܟܝܒܐ̈ ܫܡܫܢܢ ܀ ‏ ܕܥܦܢܢ ܚܘܒܐ̈ ܥܠ ܚܘܒܐ̈ : ܥܦܬ
IsaacAnt:memHom ܫܘܒܚܟ ܥܠ ܢܘܚܡܝ . ‏ ‏ܘܕܗܝܡܢܬ ܒܟ ܘܒܦܓܪܟ : ܐܚܙܝܟ ܒܗ ܡܐ ܐܢܬ ܩܘܕܫܐ ܬܠܝܬܐܝܬ . ‏ ‏ܕܨܪܬ̥ ܨܠܡܟ ܒܟܬܝܒܬܝ̈ : ܨܘܪ
IsaacAnt:memHom ܫܘܦܪܗ : ܘܐܬܟܠܠ : ܘܐܫܩܠ ܡܟܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܬܢܝ : ܚܢܘܟ ܕܒܫܘܦܪܗ̇ ܐܬܟܠܠ . ‏ ‏ܠܒܫ
IsaacAnt:memHom ܫܘܦܪܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܚܐ : ܕܚܝ ܠܐܠܗܐ ܒܫܪܪܗ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܦܬܚ ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܦܪ ܐܝܣܚܩ : ܕܒܚܐ ܕܚܝܐ ܘܐܬܟܠܠ . ‏ ‏ܠܒܫ
IsaacAnt:memHom ܫܝܥܐܝܬ . ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܕܫܐܠܬܢܝ : ܦܫܝܩ ܗܘ ܕܬܐܠܦ ܓܠܝܐܝܬ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܠܐܝܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܀ ܬܠܡܝܕܐ ܩܢܝ ܒܘܝܢܐ : ܠܡܢ ܚܐܪ
IsaacAnt:memHom ܫܦܝܐܝܬ : ܘܠܐ ܡܬܥܪܩܠ ܪܥܝܢܟ . ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܟܐ : ܐܢܬ ܗܘ . ܠܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܐܝܩܪܐ : ܘܠܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܐ ܀ ܘܐܢ ܚܐܪ
IsaacAnt:memHom ܫܦܝܪ ܐܢܬ ܐܠܐ : ܐܘܡܢܘܬܗ ܕܨܝܪܟ . ‏ ‏ܥܒܕܗ ܗܘ ܦܐܐ ܒܟ ܐܢܬ . ‏ ‏ ܘܡܢ ܕܒܥܩܪܟ ܚܐܪ : ܡܬܒܣܝܐ ܠܗ̇ ܬܫܒܘܚܬܟ ܀ ܠܐ
IsaacAnt:memHom ܫܦܪ ܘܡܫܓܫ : ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܕܩܢܐ ܡܪܐ ܀ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠܝܘܡ ܚܙܐ : ܐܢܬ ܥܠ ܣܟܠܘܬܟ ܀ ܚܒܪܟ ܐܢ ܦܠܛ ܚܙܐ : ܣܘܪܚܢܟ ܚܕ ܥܕܢܐ . ܐܡܝܢ
IsaacAnt:memHom ܬܗܘܐ ܥܒܕ ܥܒܕܝܢ̈ . ‏ ‏ܕܥܒܕܐ ܕܐܬܩܪܝ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܗܘ : ܘܒܪ ܐܢܬ : ܗܟܘܬ ܕܡܝܢ ܩܠܝܗܘܢ̈ ܀ ‏ ܠ‏ܐ ܬܩܪܐ ܥܒܕܐ ܠܐܚܘܟ : ܘܠܐ
IsaacAnt:memHom ܬܘܕܝܬܐ ܀ ܐܝܟ ܦܕܬܐ ܠܒܫ ܬܪܥܘܬܐ : ܘܗܝܕܝܢ ܡܟܗܢܬ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܬܚܫܘܒ ܝܘܬܪܢܟ . ܐܬܬܫܝܓ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܪܘܓܙܐ : ܘܟܢ ܕܒܚ
IsaacAnt:memHom ܬܛܪ ܠܩܢܘܡܟ . ܘܒܪܝܬܟ ܡܢ ܚܘܒܠܐ : ܐܢ ܠܐ ܬܚܒܠ ܬܘܩܢܟ ܀ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܐܢ ܠܐ ܬܫܦܠ ܚܐܪܘܬܟ ܀ ܩܫܐ ܗܘ ܥܘܫܢܟ ܡܢ ܐܒܕܢܐ : ܐܢ
IsaacAnt:memHom ܬܢܢܐ ܀ ܐܢܬ ܐܓܪܟ ܡܟܐ ܫܩܠܬܝܗܝ : ܘܠܝ ܒܕܥܬܝܕܢ̈ ܫܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܠܝ ܡܬܟܠ ܐܢܬ ܒܫܡܝܐ . ܐܙܝܥܬܢܝ ܕܐܣܒܥ ܠܚܡܐ : ܘܐܢܬ ܓܣܐ
IsaacAnt:memHom ܬܥܡܠ ܠܝܘܬܪܢܟ . ܚܘܪܒܐ ܕܚܙܩ ܡܢ ܐܬܪܟ : ܐܘܪܚܐ ܠܡܬܟ ܕܪܫ ܐܢܬ ܐܦ ܬܢܕ : ܘܬܣܝܡ ܩܢܟ ܒܫܡܝܐ ܀ ܪܚܫܐ̈ ܕܥܡܠ ܡܠܦ ܠܟ : ܕܐܦ
IsaacAnt:memHom ܬܦܪܚ ܪܥܝܢܟ : ܕܒܕܡܘܬ ܝܘܢܐ ܗܘ ܦܪܘܚܐ . ܘܢܦܘܩ ܢܚܙܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܕܐܢ ܢܓܒܬ ܐܪܥܐ ܢܦܘܩ : ܘܐܠܐ ܢܟܬܪ ܒܚܒܘܫܝܗ ܀ ܐܦ
IsaacAnt:memHom ܬܩܢܐܝܬ . ܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟ ܢܘܢܐ̈ ܒܠܒܐ ܐܢܬ : ܘܥܠ ܡܢܐ ܚܡܝܠ ܠܟ ܣܝܦܟ ܀ ܒܠܥ ܥܘܠܐ ܠܙܕܝܩܐ : ܘܠܐ ܬܒܥ
IsaacAnt:memHom ܬܩܢܐܝܬ : ܗܘܝ ܬܠܡܝܕܐ ܠܟܬܒܐ̈ . ܘܠܐ ܢܬܚܫܒܢ̈ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ . ܘܗܐ ܢܨܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܒܪܗ : ܕܐܝܢܐ ܢܐܚܘܕ ܝܬܝܪܐ ܀ ܐܢ ܫܡܥ
IsaacAnt:memHom ܬܪܨ ܐܢܬ ܡܠܚܐ̈ : ܒܓܘ ܝܡܐ ܕܠܐܝܟܐ ܢܪܕܘܢ ܀ ܘܒܓܘ ܝܒܫܐ ܐܢܬ ܘܡܚܘܐ ܀ ܘܡܒܕܩ ܥܠ ܫܪܝܪܝܟ̈ : ܕܠܐ ܢܬܬܥܝܩܘܢ ܡܢ ܟܦܢܐ .
IsaacAnt:memHom ܬܬܥܝܪ ܐܦ ܬܢܕ : ܘܬܣܝܡ ܩܢܟ ܒܫܡܝܐ ܀ ܪܚܫܐ̈ ܕܥܡܠ ܡܠܦ ܠܟ : ܐܢܬ ܀ ܣܢܘܢܝܬܐ ܚܬܡܬ ܒܝܬܗ̇ : ܘܣܡܬܗ ܠܥܠ ܒܫܡܝ̈ ܒܝܬܟ . ܕܐܦ
IsaacAnt:memHom ܬܬܦܠܓ : ܥܠ ܚܝܐ̈ ܕܗܢܘܢ ܦܪܩܘܟ ܀ ܠܐ ܬܥܒܕ ܚܘܒܐ ܘܐܪܙܐ ܥܡ ܐܢܬ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܚܒܝܒܐ : ܠܐܝܢܐ ܕܦܠܝܓ ܥܠ ܩܘܫܬܐ . ‏ ‏ܕܠܡܐ ܐܦ