simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom . ܕܠܘܩܕܡ ܡܪܦܝܢ ܟܠ ܕܩܢܝܢ : ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܘܒܬܐܓܘܪܬܐ ܀ ܐܢܬ ܗܘ ܣܒܪܟ ܒܫܡܝܐ ܀ ܗܐ ܬܓܪܐ̈ ܘܐܟܪܐ̈ : ܡܠܦܝܢ ܠܟ ܐܢ ܦܪܘܫܐ
IsaacAnt:memHom . ܕܠܨܗܝܘܢ ܢܫܐ̈ ܥܩܪܗ̇ : ܕܠܟܘܟܒܬܐ ܕܒܚ ܗܘܝ̈ ܀ ܗܘ ܒܝܬܐ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܚܢܦܘܬܐ ܀ ܠܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܫܐܠ : ܐܘ ܫܡܘܥܐ ܘܝܠܦ
IsaacAnt:memHom . ܕܣܓܝ ܒܗܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ : ܕܠܐܠܗܐ ܒܣܒܪܐ ܬܠܝܬ ܀ ܒܣܒܪܗ ܗܘ ܐܢܬ ܬܫܦܪ ܡܪܗܒ ܠܟ ܀ ܠܐ ܬܫܬܘܕܐ ܠܐܠܗܐ : ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܬܐܒ
IsaacAnt:memHom . ܕܥܡ ܫܠܝܛܟ ܚܫܒ ܐܢܬ : ܟܕ ܠܐ ܛܥܝܬ ܚܘܫܒܢܟ ܀ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܗܘ ܐܢܬ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܀ ܘܐܝܟ ܚܘܫܒܢܟ ܥܒܕ ܐܢܬ : ܘܐܝܟ ܬܒܥܬܟ̈ ܡܬܬܒܥ
IsaacAnt:memHom . ܕܫܦܪ ܓܝܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܦ ܥܒܕܐ ܗܘ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܠܐܣܟܡܐ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܥܘܠ ܀ ܐܠܗܐ ܒܕܡܗ ܙܒܢܟ : ܘܠܒܪܢܫܐ ܦܠܚ
IsaacAnt:memHom . ܗܐ ܬܡܢ ܒܩܝܢ ܪܗܛܟ : ܕܟܡܐ ܟܢܫܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܀ ܚܫܐ ܗܘ ܪܒܐ ܐܢܬ ܡܪܥܝܬܗ ܀ ܛܘܦܣܐ ܗܘ ܝܥܩܘܒ ܕܡܐ ܒܗ : ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܐܬܪܟ ܐܙܠ
IsaacAnt:memHom . ܗܘ ܛܘܪܐ ܕܡܟܬܪ ܐܢܬ : ܡܐ ܕܐܡܚܠܬ ܗܘܝܘ ܨܘܡܟ ܀ ܐܢ ܥܐܠ ܐܢܬ ܠܟ ܨܝܡܐ ܀ ܐܢ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܟܦܢ ܐܢܬ : ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ ܨܐܡ
IsaacAnt:memHom . ܗܠܝܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ ܐܢܬ : ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܘܚܛܘܦܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܦܝܘ ܐܢܘܢ ܀ ܕܒܫܢܝܐ̈ ܩܫܝܫܝܢ̈ ܚܢܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܚܙܐ
IsaacAnt:memHom . ܘܐܢ ܢܕܪ ܐܢܬ ܘܡܫܠܡ : ܪܒ ܗܘ ܛܘܒܟ ܡܢ ܥܡܠܟ ܀ ܡܘܗܒܬܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܗܦܘܟ ܀ ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܣܝܪ ܡܢ ܢܦܫܟ : ܕܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܠܐ ܡܪܘܚ
IsaacAnt:memHom . ܘܐܢ ܦܠܛܬ ܪܓܠܟ ܩܠܝܠ : ܐܘܒܕܬܝܗܝ ܟܠܗ ܥܡܠܟ ܀ ܩܛܝܢ ܗܘ ܐܢܬ ܠܕܡܟ ܡܢܟ ܀ ܠܐ ܬܣܒ ܡܕܡ ܥܡܟ : ܕܒܐܘܪܚܐ ܐܠܝܨܬܐ ܥܒܪ
IsaacAnt:memHom . ܘܐܢܗܘ ܕܒܐܙܬ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܐܦܠܐ ܨܘܡܐ ܒܥܐ ܠܟ ܀ ܡܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܠܠܟ ܀ ܐܢ ܕܡܝܬ ܠܗ ܒܥܒܕܐ̈ : ܫܦܝܪ ܨܘܡܐ ܢܛܪ
IsaacAnt:memHom . ܘܗܘ ܛܘܪܐ ܕܡܣܝܒܪ ܐܢܬ : ܟܕ ܟܦܢ ܐܢܬ ܗܘܝܘ ܨܘܡܟ ܀ ܐܝܢܐ ܐܢܬ : ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܟ ܀ ܡܢ ܥܕܢܐ ܕܟܦܢ ܐܢܬ : ܡܢ ܗܘ ܥܕܢ ܨܐܡ
IsaacAnt:memHom . ܘܗܢܐ ܥܡܠܐ ܕܐܚܕܬܢܝ : ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡܦܓܥ ܒܝ ܀ ܐܝܬ ܐܢܬ ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܬܫܠܐ ܀ ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom . ܘܛܒܝܥ ܐܢܬ ܛܒܥܐ ܒܪܘܚܐ : ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܀ ܒܥܝܬ ܐܢܬ ܒܟ ܛܝܒܘܬܗ ܀ ܦܠܚܐ ܐܢܬ ܕܡܠܟ ܪܘܡܐ : ܛܘܦܣܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܡܥܛܦ
IsaacAnt:memHom . ܘܡܫܬܟܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝܟ̈ : ܚܕ ܐܢܘܢ ܝܘܡ ܠܐܠܗܐ ܀ ܦܟܪܐ ܐܢܬ ܐܪܓܙܬܝܗܝ ܀ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܬܩܪܝܗ̇ ܠܗܕܐ : ܕܝܘܡܢ ܬܫܡܥ ܫܡܥ
IsaacAnt:memHom . ܙܠ ܗܒ ܟܠܗ ܩܢܝܢܟ : ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܠܚܕܘܪܐ̈ ܀ ܘܐܙܠܝܢ ܐܢܬ ܫܩܠܝܢ ܡܢ ܟܠܢܫ ܀ ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܒܥܐ ܐܢܬ : ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܪܚܡ
IsaacAnt:memHom . ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܗܘ ܝܗܒ ܐܢܬ : ܘܕܠܐ ܣܟܐ ܢܣܒ ܐܢܬ ܀ ܩܠܝܠ ܢܣܒ ܐܢܬ : ܘܠܗܐ ܦܪܥ ܣܓܝ ܀ ܠܐ ܡܬܦܚܡܐ ܡܘܗܒܬܟ : ܠܗܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܣܒ
IsaacAnt:memHom . ܚܘܐ ܒܓܙܐ ܝܘܬܪܢܟ : ܘܗܐ ܣܡܗ ܩܠܝܕܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܀ ( ܛܘܒ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܥܒܪ ܡܢܗ ܀ ܣܒ ܟܣܦܐ ܕܡܪܟ ܘܚܙܝ : ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܬܓܪ
IsaacAnt:memHom . ܚܘܣ ܩܠܝܠ ܥܠ ܡܘܝܩܟ : ܕܡܒܙܚ ܒܟ ܣܛܢܐ ܀ ܗܐ ܒܢܐ ܒܝܬܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܚܠܫܐ ܀ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܪܚܡ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܠܟ ܒܠܚܘܕ ܣܢܐ
IsaacAnt:memHom . ܚܠܦ ܗܕ ܕܐܪܥܐ ܕܫܡܝܐ : ܝܗܒ ܠܟ ܡܪܐ ܫܡܝܐ ܀ ܕܝܠܟ ܥܒܪܐ ܐܢܬ ܢܣܒ ܐܢܬ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܦܚܡܐ ܡܘܗܒܬܟ : ܠܗܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܣܒ