simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܘܕܡܪܗ ܕܟܝܢܐ ܂ ܐܦ ܂ ܙ ܂ X ܒܨܝܪܐܝܬ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܃ ܡܦܪܥ ܦ̇ܪܥܝܢܢ ܂ ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܡܕܝܢ ܂ X X ܂ ܙ ܢܬ Xܫ̇ܪܐ
IšoAdiab:Epist ܢܦܫܐ ܕܣܢܝܩܐ̈ ܂ ܕܥ ܠܘܩܕܡ ܐܘ ܢܟܦܐ ܕܡ̣ܢ ܛ̣ܒܐ ܟܕܒܐ ܐܢܬ ܝܨܝܦܘܬܐ ܃ ܨܐܕܝ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܝܢܐ ܕܗܟܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܃ ܡܫܕܪ
IšoAdiab:Epist ܥܠ ܙܟܘܬܟ ܝX ܒܓܠܝܐ ܃ ܠܬܐܪܬܐ ܕܟܗܢܐ ܚܒܝܒܟ ܃ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܝ ܘܩܕܡ ܐܠܗܐ ܂ ܫܦܝܪ ܂ ܘܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܩܝܡ
IšoAdiab:Epist ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܠܡܢܐ ܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܒܬܘܪܨܐ ܕܩ̇ܢܘܡܟ ܃ ܐܘ ܐܢܬ ܒܐܝܕܐ ܕܡܬܪܫܐ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܟܗܢܘܗܝ̈ ܆ ܠܡܢܐ ܡ̇ܕܝܢ ܝX ܪܓ̇ܙ
IšoAdiab:Epist ܥܠ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܚܝܢܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܃ ܘܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܟܒܪ ܘܡ̇ܗܡܐ ܐܢܬ ܃ ܘܫ̇ܐܛ ܐܢܬ ܝ ܘܡܦܝܛ
IšoAdiab:Epist ܥܠܘܗܝ ܐܫܬܕܪܬ ܂ ܘܙ̇ܕܩ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܝܠܟ ܃ ܕܐܦܠܐ ܐܢܬ ܬܒܥܐ ܗܘܬ ܠX ܛܢܢܘܬܟ ܡܥܠܝܬܐ ܃ ܥܠ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܓܒܪܐ ܕܚܡܝܬ
IšoAdiab:Epist ܥܠܝ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܠܚܡܐܝܬ ܥܡ ܐܢܫ ܓܕܫܬ ܠܟ ܠܡܬܪܥܝܘ ܂ ܬܗܪ ܐܢܬ ܬܘ ܠܡܕܥ ܂ ܕܐܦ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܃ ܗܐ ܂ ܙ ܝܝ̇ X ܕܚܡܝܬ
IšoAdiab:Epist ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܠܡܐ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܟܪܙܝܢ ܠܟ ܫܪܪܐ ܂ ܐܘ ܐܢܬ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܦܘܠܘܣ ܂ ܐܘ ܡ̇ܢܘ ܐܦܠܘ ܂ ܕܪܓܝܙ
IšoAdiab:Epist ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܂ ܕܢܪܚܡ ܓܝܪ ܟܠܢ ܠܛܒܬܐ ܃ ܒܬܐ ܗܝ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܐܢܬ ܐ̇ܚܒܬ ܂ ܠܐ ܠܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܐܚ̣ܒܬ ܂ 1ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢܝ ܕܝܠܝ ܒ̇ܥ
IšoAdiab:Epist ܨܝܕ ܗܝܝܘܬܐ 2ܕܣܘܟܠܐ ܥ̇ܨܐ ܐܢܬ ܠܡܝܬܝܘ ܒܣܥܝܐ ܗܕܝܘܛܐ ܐܢܬ ܃ ܡܩܒܠ ܂ ܘܐܝܟܢ ܡܕܝܢ ܠܦܪܝܫܝ̈ ܒܫܡܐ ܘܒܣܘܟܠܐ ܕܐ ܟ ܗܟܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܩܕܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܠܗܢ ܡܪܚܡܢܐ ܘܛܒܐ ܂ ܗܘ̇ ܐܢܬ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܫܦܪ ܠܐܚܘܬܟ ܥܒܕ ܟܕ ܢܝܫܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܝܐ ܣ̇ܐܡ
IšoAdiab:Epist ܩܢܝܢܐ ܡܝܬܪܐ ܆ ܕܒܗ ܐܦ ܐܦ ܡܬܬܙܝܥܝܢܢ ܐܦ ܐܝܬܝܢ ܂ ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܫܬܒܚܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܆ ܒܚܣܕܐ ܕܨܪܝܟܘܬܐ ܐܢܬ ܃ ܘܡܘܒܕ
IšoAdiab:Epist ܪܒܘܬ ܡܣܒܪܢܘܬܟ ܕܥܠܝܟ ܒܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܡܢܟܪܝܬܐ ܐܢܬ ܕܨ̇ܒܐ ܢܡܟܟܝܘܗܝ ܘܠܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܢܩܝܡ ܥܠܘܗܝ ܂ X ܛܪ ܡܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܪܥܢܘܬܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܨܐܕܝܢ ܡܠܘܐܐ ܪܚܡܢܐ ܃ ܘܠܗܢܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܣܢܝܐܐ̈ ܡܢܟ ܚܝܒ ܐܢܬ ܠܡܚܒܘ ܇ ܟܕ ܠܐ ܠܓܡܪ ܬܒ̇ܥ
IšoAdiab:Epist ܫ̣̇ܪܝܬ ܠܡܪܕܐ ܨܠܐ ܗܟܠ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܢ ܬܬܦܪܢܣ ܂ ܐܢܬ ܂ ܃ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܠܘܒܒܢ ܕܝܠܢ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܐܘܪܚܐ ܗܝ̇ ܕܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܫܘܚܠܦܐ ܡܝܬܪܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܘܝܐ̈ ܃ ܕܐܝܬ ܒܗ ܝܫܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬ ܐܘ ܐܚܘܢ ܃ ܘܚ̇ܙܐ
IšoAdiab:Epist ܫܦܝܪ ܠܐܠܗܐ ܃ ܘܐܬܝܕܥ̣ܬ ܫܦܝܪ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܃ ܘܝܗܒ ܠ̣ܟ ܐܚܐ ܐܢܬ ܃ ܘܥܡ ܫܐܕܐ̈ ܫܘܐ ܠܬܫܢܝܩܐ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ ܂ ܕܝܕܥ
IšoAdiab:Epist ܫܦܝܪ ܥܒ̣ܕܬ̇ ܐܘ ܐܚܘܢ ܃ ܕܥܡ̣ܠܬ̇ ܚܠܦ ܢܦܫܐ ܕܐܠܝܨܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܗܝ̣ ܐܦ ܡܣܟܢܘܬܗ̇ ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܬܥܬܪ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܒܪܡ
IšoAdiab:Epist ܬܗܘܐ ܫܠܐ ܂ ܝܨܦ ܡܪ̈ ܢ ܕܗܝ̇ ܕܙ̇ܕܩܐ ܠܟ ܐܘ ܐܚܘܢ ܂ ܠܘ ܐܢܬ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܢܘܢ ܆ ܂ X XX ܂ X ܡܠܟܝܐ ܡܬܟܬܫ ܚܠܦܝܟ ܐܦܢ
IšoAdiab:Epist ܬܘܣܦ ܡܟܝܠ ܠܡܫܟܢܘ ܠܢ ܫܘܘܪܐ̈̈ ܣܪܝܩܐ̈ ܃ ܕܡܐܬܝܬܐ ܗܝ̇ ܐܢܬ ܡܘܣܦܝܢܢ ܠܡܚܫ ܗܝ̣ ܟܕ ܗܝ̣ ܒܣܒܪܐ ܠܐ ܫܠܘܡܐ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ