simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܕܫܠܝܐ ܂ X XX ܂ ܡܥܕܪܢܐ ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܩ̇ܠܣ ܐܢܬ ܕܟܠܢܫ ܂ ܦܠܘܚ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܃ ܒܪܘܚܐ ܡܟܝܟܬܐ ܃ ܟܕ ܝ̇ܨܦ
IšoAdiab:Epist ܃ ܗܟܢܐ ܒܠܚܘܕ ܙ̇ܕܩ ܠܡܟܬܒ ܠܟ ܂ ܠܢܟX ܘXܢܢ̇X ܝXܠXܝX ܐܢܬ ܃ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܚܠܝ̈ ܝ ܐܠܗܐ ܫ̇ܦܪܐ ܃ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܡܫܒܚ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦܠܐ ܠܡܗܡܝܘ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܪܫܢܘܬܐ ܂ ܡܠܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܐܢ ܝ · ܣܓܝ ܬܨܒܐ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܠܡܫܢܝܘ ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܫܠܝܛ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܪܚܩܬ ܡܢܝ ܘܠܥܠܡ ܂ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܘ ܛܘܒܢܐ ܠܐ ܐܢܬ ܛܥܝܬ ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܒܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܬ ܠܝ ܂ ܐܠܐ ܐܦ
IšoAdiab:Epist ܗܫܐ ܡܢܕܪܫ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܒܠܘܥܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܓܒܪܐ ܡܪܡܐ ܐܢܬ· ܐܢܬ ܡܝܬܪܘܬܟ ܐܙܕܟܝܬ ܡ̣ܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܃ ܘܐܝܟܢܐ ܟܝ
IšoAdiab:Epist ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܦܢܝ ܗܘ ܒܫܘܥܠܝܐ ܬܟܝܠܐ ܂ ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܡ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ ܃ ܕܐܢ ܠܡ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܟ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܙ̇ܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܕܡܟܬܫܐ ܣܛܢܝܐ ܃ ܗܘ̇ ܕܠܒܘܚܪܢܐ ܕܓܘܐ ܒܙܘܥܐ̈ ܠܐ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܬܬܒܥ ܃ ܕܥ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ X ܘܐܘܕܥ ܠܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ
IšoAdiab:Epist ܕܡ̣ܢ ܬܘܬܪܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܪܕܝܢ̈ ܠܥܘܡܪܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܒܛܘܥܝܝ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܡܫܟܚ
IšoAdiab:Epist ܠܡܬܩܢܘ ܂ ܠܐ ܡܕܝܢ ܦܩܚܐ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܙ̇ܕܩ ܂ ܙ̇ܕܩ ܐܢܬ ܃ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܢܟܡܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܆ XX ܡܬܬܚܝܒ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܝ ܒܡܦܝܣܢܘܬܐ̈ ܕܡܠܝܢ̈ ܦܝܣܐ ܕܚ̇ܫܚ ܠܟ ܆ ܐܦܝܣ ܒܗ ܐܦ ܐܢܬ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܂ ܂ ܘܐܢ ܡܫܟܚ
IšoAdiab:Epist ܗܟܢܐ ܗܫܐ ܃ ܠܝ ܠܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܟܬܒܬ ܃ ܘܩܕܡ ܙܒܢܐ ܐܢܬ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܡܐܚܕ ܆ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܠܡܦܪܣܝܘ ܂ ܘܐܝܟܢܐ X ܡܕ ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܥܒ̇ܕܐ ܐ ܢ ܐܨܦ ܠܦܝܣܐ ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܟܠܢ ܐܢܬ ܒܟܠ ܚܘܫܒܐ̈ ܛܒܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܘܡܠܝܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ·ܡ ܕܪܚ̇ܡ
IšoAdiab:Epist ܕܠܡܬܩܝܡܘ ܙ ܠܗܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢ ܓܕܫ ܘܦܘܠܓܐ ܕܣܪ ̈ Xܝ ܙ ܚܘܫܒܐ̈ ܥܪܨ ܥܠܝܟ ܂ ܘܣܒܕ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܦ̣ ܐܡܪ ܃ ܕܦܠܘܚ ܠܡ ܒܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܬ ܦܬܘܪܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܡܒܟܐ ܘ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܐܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܟ̇ܠ
IšoAdiab:Epist ܐܦ ܐܝܬܝܟ ܂ ܕܡ̣ܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܒܝܚܘܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܫܬܪܪ ܐܢܬ ܘܐܘܕܝܬ ܠܡܪܢ ܂ ܘܚ̇ܟܡ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܝ ܟܕܘ ܡܐ ܕܗܟܢܐ ܡܫܬܡܗ
IšoAdiab:Epist ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠ ܚܙ ܝܟ̈ ܥܠܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܂ ܝ ܂ X ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܠܫܡܗ ܐܢܬ ܟܕ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܬܥܒܕ ܃ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܢܦܫܟ ܡܚܐ ܐܢܬ ܘܠܝ ܝ ܂ ܡܚܕܐ
IšoAdiab:Epist ܆ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܢܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܨܐܕܝܢ ܇ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܐ ܠܟ ܩܠܝܠ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܃ ܘܣܒܪ ܟܕ ܡܫܪ
IšoAdiab:Epist ܠܢ ܂ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܥܕܬܐ̈ ܘܠܕܝܪܬ̈ ܐ ܘܠܟܠ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗܝܢ ܂ ܐܢܬ ܗܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܂ ܟܕ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܬܥܒܕ ܃ ܥܘܡܪܐ ܕܫܝܢܐ ܡܬܬܓܪ
IšoAdiab:Epist ܠܡܐܬ ܫܕܪ ܠܝ ܟܬܒܟ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܕܥ ܐܢ ܡܢܢ ܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܂ ܐܠܨܐ ܓܝܪ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܘܐ ܬܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ̇ ܂ ܘܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܡܫܟܚ
IšoAdiab:Epist ܗܫܐ ܠܘ ܡܠܝ̈ ܣܝܒܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܂ ܫܘܒܚܐ ܃ ܨܝܕ ܣܘܦܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܐܝܬܝܬ̤ ܠܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܩܝܘܡܘܬ ܐ XX ܥܕܬܢܝܬܐ ܃