simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܐܬܬ̤ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܘܐܚܕܬ̤ ܒܟܠ ܆ ܡܪܘܕܘܬܐ ܗܝ̇ ܐܢܬ ܥܠ ܥܠܡܐ ܐܘܢ ܐܒܘܢ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܚܪܬܗ̇ ܕܚܪܬܐ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܕܓܒܐ ܗܘ̣ ܡܢܟܠ ܘܡܝܩܪ · X · ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܓܘ ܥܕܬܗ ܐܢܬ ܗܘ̣ ܪܒܐ ܕܥܬܕܗ ܐܠܗܐ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܩ̣ܪ ܬ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܐܦ ܚ̇ܟܡ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܕܠܐ ܕܝܢ ܥ̣ܪܨ ܥܠ ܐܫܝܢ ܘ ܟܝܬ ܥܠ ܟܠܢ ܃ ܣܩܘܒܠܐ ܕܡܣܓܦ ܐܢܬ ܝ ܂ ·ܝܢ ܐ ܬ ܠܡܪܫܐ ܒܐ ܕܝ̈ ܗܠܝܢ ܬܐܪܬܐ ܕܚܣܡܐ ܆ ܐܢܐ ܕܡܗ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܬܪܬܝܗܝܢ ܦܫܝܩܢ̈ ܂ ܠܐܡܐ ܕܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܢܐ̇ܫ ܐܢܬ ܂ ܟܡܐ ܕܩܕܡ ܚܒܠܐ̈ ܟܐܡܬ ܠܝܠܕܐ ܬܘܒ ܡܣ̇ܘܚ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܝܘܩ̣ܢܐ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܠܐ ܬܒ̣ܥܐ ܒܡܚܝܠܐ̈ ܃ ܐܢ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܥ ܠܝ· ܕܐܫܬܘܐ ܠܪܚܡܐ̈ ܘܐܫܟܚ ܛܝܒܘ ܕܬܝܒܘܬ ܐ X0
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܠܐ ܥܠ ܓܗܝܬܐ ܕ ܒܛܝ̣ܠ ܠܟ ܐܝܟ ܪܚܡܝ̈ ܦܓܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܚܘ ܐܢܬ ܦܓܪܝܐ ܕܥܪܨ ܥܠܝܟ ܆ ܒܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܦܘܪ ܚܠܝܨܐ ܬ ܡܣ̇ܝܒܪ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡ̣ܢ ܦܚܡܗ ܕܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܚ̇ܫܚ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܠܐ ܚ̇ܫܚ ܐܢܬ ܠܗܝ̇ ܕܐܣܬܒܪܬ ܐܦ ܐܣܒ̇ܪܬ ܕܚ̇ܫܚ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܢ ܐܝܬ ܂ X ܂ ܝܝ ܣܒܪܐ ܂ ܕܟܕ ܡ̇ܝܬܝܢܢ ܐܘ ܐܢܬ ܛܒܐ ܡܫܡܗ ܐܢܬ̇ ܂ ܘܠܗܢܐ ܕܝܢ ܃ ܐܒܐ ܘܩܝܘܡܐ ܡܟܬܒ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܨܒܝܢܟ ܒܟܠܙܒܢ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܕܗ̣ܘ ܢܕܒܪܟ ܒܟܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܂ ܢܦܫܟ ܕܝܢ ܐܫܘܕ ܩܕܡ ܡܪܢ ܒܟ ܠܙܒܢ ܐ ܟ ܕܐܦ ܥܒ̇ܕ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܫܪܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܡܝܒܠܢܐ̈ ܕܟܬ ܒܬܐ̈ ܂ ܘܣܘܓܐܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܠܬܫܡܫܬ̣ܗ ܐܬܩܪܝܬ̇ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܂ ܝ̇ ܂ X ܐܦ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܬܚܡܬ ܠܟ ܐܢܐ ܙܒܢܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܃ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܡܐ ܕܬ ܗܘܬ ܐܢܬ ܕܫܡܐ ܛܒܐ ܂ ܐܫܬܘܕܝܬ ܬܘܪܨܐ ܫܦܝܪܐ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܂ ܚܣ̣ܡ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܢܝܚܢ ܆ ܘܚܛܦܗ ܡܢܢ ܠܓܒܪܐ ܡܥܕܪܢܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܘܠܟܠܗ ܬܓܡܐ ܕܝܠܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܦܣ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝܪܟ ܕܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠܝܢ 1ܣܘܥܪܢܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܝ ܕܠܐ ܐܢܬ ܢܬܐܠܨ ܠܡܗܘܐ ܟܕ ܩ̇ܒܠܢ ܫܡܥܐ ܕܟܘܪܗܢܟ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܪܚ̇ܡ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝܬܝܪܐ ܬ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܦܪܝܢ ܠܡܪܢ ܂ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܚܝܝܢ̈ ܐܡܝܢ ܂ ܗܒ̣ ܫܠܡܐ ܕܒܨܝܪܘܬܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܛܘܒܝܟ ܃ ܐܢ ܐܦ ܠܕܝܬܝܪܢ̈ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܘܐܓܗܝܬ̇ ܂ ܛܘܒܝܟ ܝ ܕܢ ܐܦܢ ܥܕܟܝܠ ܒܗ ܒܐܓܘܢܐ ܩܐ̇ܡ
IšoAdiab:Epist ܂ ܟܘܪܗܢܐ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܠܢܦܫܐ ܕܡܣ̣̇ܒܪܐ ܒܐܠܗܐ ܃ ܩ̣ܢܛܐ ܕܥܠ ܐܢܬ ܕܡܚܝܠ ܗܫܐ ܃ ܗܘ̇ ܕܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܗ ܩܢܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܟܡܐ ܕܩܕܡ ܚܒܠܐ̈ ܟܐܡܬ ܠܝܠܕܐ ܬܘܒ ܡܣ̇ܘܚ ܐܢܬ ܂ ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܪܫܝܢܝܟ̈ ܆ ܕܗܟܢܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܚܘܒܐ ܚܡܝܡܐܝܬ ܢܐ̇ܫ
IšoAdiab:Epist ܂ ܟܬܒ̇ܬ ܠܟ ܒܛܘܦܣܐ ܕܐܘܠܝܬܐ ܡܠܐ̈ ܕܚܫܐ ܢܦܫܢܝܐ ܂ ܐܢܬ ܃ ܠܥܒܕܐ ܪܒܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܢܬ ܒܪܫܢܘܬܗ ܩܐ̇ܡ
IšoAdiab:Epist ܂ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܡܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܪܝܢ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐ ܃ ܐܢܬ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗܘܝ ܒܫܠܡ ܂ ܘܚܕܝ ܕܝܢ ܐ ܟ ܕܨ̇ܒܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܥܒ̇ܕܐ ܐ ܢ ܐܨܦ ܠܦܝܣܐ ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܟܠܢ ܐܢܬ ܒܟܠ ܚܘܫܒܐ̈ ܛܒܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܘܡܠܝܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ·ܡ ܕܪܚ̇ܡ