simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Hom6thCent ܠܟ ܫܘܡܬܐ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ
Hom6thCent ܕܢܣܩ ܠܘܬܟ ܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܢܚܬܬ ܠܡܩܒܠܘܬܗ
Hom6thCent ܠܝ ܩܢܛܪܘܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܗܘܝܬ ܠܝ
Hom6thCent ܐܦ ܙܢܝܬܐ . ܐܢܬ ܕܙܡܢܬ ܙܡܢܬ ܣܟܠܐܝܬ
Hom6thCent X ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢܬ ܚܙܝܬܗ̇ XXXX X
Hom6thCent ܐܥܟܠܬܟ . ܐܢ ܐܢܬ ܢܦܩܬ ܒܬܪ ܚܛܝܐ
Hom6thCent ܘܡ̇ܢ ³ܗܘܝܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܡ̇ܢX ܐܝܬܝܗ̇
Hom6thCent ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ .
Hom6thCent ܀ 27ܡܕܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܚܛܝܐ . ܟܕ
Hom6thCent ܠܟ ܕܒܚܐ ܐܢ ܐܢܬ ܡܕܟܝܬ ܠܗ̇ .
Hom6thCent ܕܐܥܘܠ ܠܒܝܬܟ . ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ
Hom6thCent ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܗܪ . ܐܢܬ ܩܪܝ ܕܬܫܬܒܝܝ ܡܢ
Hom6thCent ܚܘܒܐ . ܚܝܒ ܐܢܬ ܕܡܛܝܒܐܝܬ ܬܫܬܡܥ ܘܬܬܠ
Hom6thCent ܀ 43ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܥܫܩ
Hom6thCent ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . X ܗܟܢܐ
Hom6thCent ܡܡܬܘܡ ܐܡܪܐܠܗܐ ܕܒܪܝ ܐܢܬ ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܐܝܠܕܬܟ
Hom6thCent ܫܠܝ ܙܕܝܩܬܐ . ܐܢܬ ܚܙܝܬܗ̇ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇
Hom6thCent ܣ̇ܓܝ ܐܚܒܬ̇ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܠ ܕܐܣܒܪܬ
Hom6thCent ܣܐ̇ܡ ܐܢܐ . ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܐܣܒܪܬ ܥܠܝ
Hom6thCent ܐܦܢ ܟܡܐ ܢܣܓܘܢ ܐܢܬ ܬܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ