simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Hom6thCent ܫܘܒܩܢܟ ܘܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܬܠ ܚܘܠܡܢܐ ܠܟܘܪܗܢܝ̈
Hom6thCent ܦܫܝܩܐܝܬ . ܐܦ ܐܢܬ ܗܒ ܠܝ ܡܘܗܒܬܟ
Hom6thCent ܒܠܚܘܪ . . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܘ ܫܡܥܘܢ
Hom6thCent ܡܡܬܘܡ ܐܡܪܐܠܗܐ ܕܒܪܝ ܐܢܬ ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܐܝܠܕܬܟ
Hom6thCent X ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢܬ ܚܙܝܬܗ̇ XXXX X
Hom6thCent ܫܠܝ ܙܕܝܩܬܐ . ܐܢܬ ܚܙܝܬܗ̇ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇
Hom6thCent ܀ 27ܡܕܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܚܛܝܐ . ܟܕ
Hom6thCent ܕܝܠܟ ܒܛܝܒܘ . ܐܢܬ ܠܐ ܝܗܒܬ ܠܗ
Hom6thCent ܕܢܣܩ ܠܘܬܟ ܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܢܚܬܬ ܠܡܩܒܠܘܬܗ
Hom6thCent X ܐܦ ܠܐ ܐܢܬ ܠܒܝܬܟ ܡ̇ܙܡܢ ܗܘܝܬ
Hom6thCent ܠܫܡܥܘܢ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ
Hom6thCent ܠܟ ܕܒܚܐ ܐܢ ܐܢܬ ܡܕܟܝܬ ܠܗ̇ .
Hom6thCent ܣܐ̇ܡ ܐܢܐ . ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܐܣܒܪܬ ܥܠܝ
Hom6thCent ܕܐܥܘܠ ܠܒܝܬܟ . ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ
Hom6thCent ܥܠܡܝܢ . ܘܬܘܒ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܢ ܒܪܫܝܬ
Hom6thCent ܐܥܟܠܬܟ . ܐܢ ܐܢܬ ܢܦܩܬ ܒܬܪ ܚܛܝܐ
Hom6thCent ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ .
Hom6thCent ܒܪ ܐܢܫܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ· ܘܗܕܐ
Hom6thCent . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܐܚܒܬ̇ ܆
Hom6thCent ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܗܪ . ܐܢܬ ܩܪܝ ܕܬܫܬܒܝܝ ܡܢ