simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Hom6thCent ܬܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ ܡܫܟܚܬ . ܘܬܕܪܘܫ ܥܡܗ ܕܚܛܝܬܐ 2ܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܐܢܬ . ܐܢ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܫܬܘܕܐ ܕܥܛܐ ܚܛܗܝܟ̈ ܐܦܢ ܟܡܐ ܢܣܓܘܢ