simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Hom6thCent ܕܬܬܠ ܚܘܠܡܢܐ ܠܟܘܪܗܢܝ̈ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܠܝ : ܘܥܡ ܢܒܝܐ ܩܥܝ . ܐܢܬ . ܘܬܕܪܘܫ ܥܡܗ ܕܚܛܝܬܐ 2ܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܫܘܒܩܢܟ ܘܠܐ ܡܨܐ
Hom6thCent ܗܒ ܠܝ ܡܘܗܒܬܟ . ܠܐ -ܨܝܬܟ . ܠܐ ܬܒܨ . . ܠܐ ܥܩܒܬܟ . ܠܐ ܬ- -ܩ ܐܢܬ ܬܬܠ ܠܝ ܫܘܒܩܢܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܫܪܒܬ ܐܝܟ ܕܪܚܡܬ ܦܫܝܩܐܝܬ . ܐܦ
Hom6thCent ܗܟܝܠ ܐܘ ܫܡܥܘܢ ܝܕܥܬ ܓܠܝܬܗ̇̈ . ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܟܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܦܪܝܫܝܐ̈ . ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܐܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܪ . .
Hom6thCent ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܐܝܠܕܬܟ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܠܐܝܢܐ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܡܬܘܡ ܐܡܪܐܠܗܐ ܕܒܪܝ
Hom6thCent ܚܙܝܬܗ̇ XXXX X ܚܫܘܟܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܙܗ̇ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܙܗ̇ ܡܕܡ ܕܠܐ X ܐܝܬܝܗ̇ .
Hom6thCent ܚܙܝܬܗ̇ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܙܗ̇ ܡܕܡ ܕܠܐ X ܐܢܬ ܕܐܢܬ ܝܕܥܬ ܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ ܆ ܗ̣ܘ ܝܕܥܗ̇ ܡܢ ܫܠܝ ܙܕܝܩܬܐ .
Hom6thCent ܚܛܝܐ . ܟܕ ܒܗܕܐ ܚܝܪܬ ܣܒܪܐ ܕܢܦܫ̇ܟ ܠܐ ܬܦܣܘܩ . ܘܡܢ ܒܥܬܐ ܐܢܬ ܟܕ ܡܫܡܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܗ ܀ 27ܡܕܝܢ ܐܦ
Hom6thCent ܠܐ ܝܗܒܬ ܠܗ ܕܝܠܗ ܒܟܐܢܘ . ܟܦܢܐ ܓܝܪ ܘܨܗܝܐ ܘܥܪܛܠܝܘܬܐ ܐܢܬ ܫܕܝܬ Xܠܘܗܝ ܠܒܘܫܗ . ܗ̣ܘ X ܫܩܠ XXXXX 12 ܕܝܠܟ ܒܛܝܒܘ .
Hom6thCent ܠܐ ܢܚܬܬ ܠܡܩܒܠܘܬܗ . ܨܒܝܢܟ ܓܝܪ ܡܬܬܘܣܦ ܥܠ ܕܒܚܐ ܘܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢ ܐܢܬ ܡܕܟܝܬ ܠܗ̇ . ܘܐܝܢܘ ܩܘܒܢܐ ܕܫ̇ܘܐ ܕܢܣܩ ܠܘܬܟ ܐܢ
Hom6thCent ܠܒܝܬܟ ܡ̇ܙܡܢ ܗܘܝܬ ܠܝ . ܡܢ XX X131 ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ . ܕܐܠܘ ܠܐ ܐܣܬܒܪܬ ܪܒܐ ܠܚܙܝܐ̈ ܆ X ܐܦ ܠܐ
Hom6thCent ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܝܕܥܬ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ . ܕܡܣܒܪܬ ܕܝܕܥܬ ܐܢܬ ܆ ܗܟܢܐ ܚܐ̇ܪ ܗܘܐ ܒܚ̇ܛܝܬܐ ܘܡܫ̇ܥܠܐ ܗܘܐ ܠܫܡܥܘܢ . ܚ̇ܙܐ
Hom6thCent ܡܕܟܝܬ ܠܗ̇ . ܘܐܝܢܘ ܩܘܒܢܐ ܕܫ̇ܘܐ ܕܢܣܩ ܠܘܬܟ ܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܕܬܩܒܠܢܝ . ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܚܛܝܬܐ ܕܬܗܘܐ ܠܟ ܕܒܚܐ ܐܢ
Hom6thCent ܡܛܠ ܕܐܣܒܪܬ ܥܠܝ ܫܚܝܡܐ ܘܕܦܫܝܩܐܝܬ ܥܡ ܟܠܐܢܫ ܐܢܬ . ܘܒܡܣܐܬܐ ܕܟܢܘܬܐ ܚܘܒܬܐ ܕܬܪܝܟܘܢ̈ ܣܐ̇ܡ ܐܢܐ .
Hom6thCent ܡܢܗ̇ ܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ ܕܪܒܐ ܡܢܟ ܡܫܬܐܠ ܗܘܝܬ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܗܘܝܬ ܠܝ . ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܚܛܘܦ ܗܘܝܬ ܗܕܐ ܕܐܥܘܠ ܠܒܝܬܟ .
Hom6thCent ܡܪܝܐ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܣܡܬ ܫܬܣܝܗ̇̈ Xܪ . ܥܐ . ܘܫܡܝܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܢܣܝܒܐ ܠܗ . ܟܘܪܣܝܟ ܠܡ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܘܬܘܒ
Hom6thCent ܢܦܩܬ ܒܬܪ ܚܛܝܐ . ܐܝܟܢܐ̈ ܠܐ ܬܩܒܠ ܠܝ ܕܐܢܐ ܐܬܝܬ ܠܘܬܟ . ܐܢܬ ܪܗܛܬ ܠܘܬܟ . ܬܣܦܩ ܗܕܐ ܠܫܘܒܩܢܝ ܕܠܘ ܣܓܝ ܐܥܟܠܬܟ . ܐܢ
Hom6thCent ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ . ܗ̣ܝ ܡܦܚܡܐ ܗܘܬ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܕܡܢܗ ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܢܬ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܦܚܡܐ ܗܘܬ . ܠܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܥ̇ܒܕ
Hom6thCent ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ· ܘܗܕܐ ܕܒܪܐܢܫܐ ܢܥܒܕ ܢܦܫܗܐܠܗܐ . ܡܥܠܝܐ ܗܝ ܐܢܬ ܠܨܥܪܐ· ܡܓܕܦܢܐ ܠܡ ܐܝܬܝܟ . ܕܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܥ̇ܒܕ
Hom6thCent ܩܠܝܠ ܐܚܒܬ̇ ܆ ܥܠ ܕܐܣܒܪܬ ܕܩܠܝܠ ܐܫܬܒܩ ܠܟ . ܛܟ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܢܬ ܣ̇ܓܝ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܩܠܝܠ ܡܫܬܒܩ ܠܗ ܆ ܩܠܝܠ ܗܘ ܡܚܒ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ
Hom6thCent ܩܪܝ ܕܬܫܬܒܝܝ ܡܢ 2ܡܪܟ . ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘܐ ܚܙܝܐ ܐܢܬ ܕܓܡܝܪܢ ܒܥܝ ܡܢ ܐܠܗܟ . ܘܐܢ ܗ̇ܘ ܩ̣ܪܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܗܪ .