simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܛܪܦܐ̈ ܕܩܪܐܐ ܡܘܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
Eph:memHom X X1ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܕܝ̇ܢܐ ¹⁹ܠܐ ܐܢܫ
Eph:memHom ܠܟ ܕܓܠܘܬܐ ܨܐܪ ܐܢܬ X 41ܠܘܩܒܠ ܚܘܩܐ̈
Eph:memHom ܫܪܘܪܐ ܫܝܛܐ ܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܘܟܪܟܐ ܪܒܐ ܣ̇ܚܦ
Eph:memHom ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܣܪ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠ
Eph:memHom ܗܘ ܐܡܝܬܬܗ̇ ܠܢܦܫܟ ܐܢܬ ܐܩܝܡܝܗ̇ ܡܢ ܥܘܠܐ
Eph:memHom ܡܠܬܗ ܠܐ ܪܥ̇ܠ ܐܢܬ XXX ܓܡܠܐ ܙܘܥܐ
Eph:memHom XX 1ܒܚܛܝܬܐ ¹⁷ܥܒܝܕ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܬ
Eph:memHom ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܬܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ 1X29ܕܠܘܬ
Eph:memHom XX ܗ̇ܘ ܥܠܘܒܐ ܐܢܬ ܠܟ ܡܪܝ ܠܒܝܬܗ
Eph:memHom ܠܗ ܥܐܠ ܘܦܪܝܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܕܠܝܐ ܘܐܢ
Eph:memHom ܒܒܥܬܢ ܘܐܢܬ ܡܬܝܢ ܐܢܬ ܒܗܠܟܬܟ̈ XX ܗܐ
Eph:memHom ܒܠܒܟ ¹⁸ XX5ܥܒܝܕ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܒ̇ܟܝܬ
Eph:memHom ܘܐܝܟ ܥܠܡܐ ܥܡ̇ܠ ܐܢܬ . ܥܘܠ ܠܥܠܡܟ
Eph:memHom ܒܟ ܐܢ ܬܐ̇ܒ ܐܢܬ ܘܡܩܒܠ ܠܟ ܟܕ
Eph:memHom ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܘܢ̣ܦܠ
Eph:memHom ܕܚܙܬܐ ܡܫܟܪܬܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܙܕܕܩ ܐܝܟ ܝܬܒܝ̈
Eph:memHom ⁹ܕܐܢܬ ܠܐ ܚܐܣ ܐܢܬ XXX ܡܛܠ ܦܓܪܟ
Eph:memHom ܐܒܕܢܐ ܗܟܢܐ² ܕܐܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܩܪܝ
Eph:memHom ܗܠܝܢ ܬܕܥ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢܐ ܝܪܬܘ ܠܝܛܐ̈