simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܠܠܐ̈ XX X4ܘܦܪܚܐ̈ ܘܦܩܚܐẌ ܕܫܪܘܪܐ ܡܢ ܐܢܬ ܕܝܗܝܒ ܠܚܒܠܐ ܡܝܬܪ ܠܟ ܡܢ ܬܝܒܐ̈ ܛܪܦܐ̈ ܕܩܪܐܐ ܡܘܪܒ
Eph:memHom ܕܝ̇ܢܐ ¹⁹ܠܐ ܐܢܫ ܙܟ̇ܐ ܒܝܬ ܕܝܢܐ0 ܕܟܠ ܦܘܡܝ ²¹ܡܣܬܟܪ ܐܢܬ ܚܛܗܐ̈ ܢܛܪ ܐܢܬ ¹⁷ܡܢ ܡܫܟܚ ܩܐܡ ܩܘܕܡܝܟ ⁸ X X1ܘܐܢ ܬܗܘܐ
Eph:memHom X 41ܠܘܩܒܠ ܚܘܩܐ̈ ܥܠܝܐ̈ ܐܢܬ ܩܢܝܢܐ̈ ܬܚ̇ܬܝܐ ܗܘ ܨܐܪ ܠܟ ܐܢܬ ܪܫ̇ܡ ܦܓܪܢܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܩܘܫܬܐ ܕܪܫ̇ܡ ܠܟ ܕܓܠܘܬܐ ܨܐܪ
Eph:memHom ܘܟܪܟܐ ܪܒܐ ܣ̇ܚܦ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܗܝ ܟܐܢܘܬܟ ܝܘܢܢ ܕܟܪܟܐ ܐܢܬ ܩ̇ܒܥ ܐܢܬ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܩܪ ܐܢܬ XXXX ܫܪܘܪܐ ܫܝܛܐ ܢ̇ܛܪ
Eph:memHom ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠ ܕܡܗܝܡܢܐ ܐܘ ܥܠܡܐ ܫܚܝܩܐ . ܕܢܕܒܪ ܬܘܒ ܦܕܢܐ ܐܢܬ ܪܝܡܐ ܕܢܦܠܚܟ ܕܠܡܐ ܡܬ ܫܪܝܪܐ ܕܢܫܡܥܟ ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܣܪ
Eph:memHom ܐܩܝܡܝܗ̇ ܡܢ ܥܘܠܐ ܠܘ ܐܚܪܢܐ ܩܛܠܟ ܘܚܒܠܟ X ܨܒܝܢܟ ܩ̇ܛܠܟ ܐܢܬ ܠܨܠܡܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܬܚܒܠ ⁵ X89ܐܢܬ ܗܘ ܐܡܝܬܬܗ̇ ܠܢܦܫܟ
Eph:memHom XXX ܓܡܠܐ ܙܘܥܐ ܝ̇ܗܒ ܒܟ ܘܐܪܝܐ ܪܬܝܬܐ ܫ̇ܕܐ ܒܟ ܡܢ ܕܒܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚ̇ܠܬ ܡܢ ܥܩܪܒܐ ܟ̇ܘܙ ܐܢܬ ܘܡܢ ܡܠܬܗ ܠܐ ܪܥ̇ܠ
Eph:memHom ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܬ ܚܛܝܐ ܬܟܪܐ ܠܟ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܟܪܝܐ ܠܗ ܐܢܬ ܪܚܝܡܐ ܠܗ X ¹ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܕܒ̣ܪܐ XX 1ܒܚܛܝܬܐ ¹⁷ܥܒܝܕ
Eph:memHom ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ 1X29ܕܠܘܬ ܡܪܐ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܐܫܬܘܫܛ ܗ̇ܘ ܒܘܙܚܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܘܕܥ ܠܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܓܙܪ ܘܫܪܝܗܝ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܬܕܥ
Eph:memHom ܠܟ ܡܪܝ ܠܒܝܬܗ ܙܡ̇ܢܟ ܨܒܝܢܟ ܘܫܪܝܬܝܗܝ ܡܢ ܐܣܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܘܡܢ ܓܘ ܥܪܣܐ ܕܚܛܝܬܐ ܢܩܪܐ ܚܢܢܟ ܘܢܩܝܡܢܝ XX ܗ̇ܘ ܥܠܘܒܐ
Eph:memHom ܡܢ ܥܕܠܝܐ ܘܐܢ ܣܘܪܚܢܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܕܠܐ ܪܫܝܢ ܦ̇ܩܕ ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܬܪ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ X1ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦ̣ܬܚ ܠܗ ܥܐܠ ܘܦܪܝܩ
Eph:memHom ܒܗܠܟܬܟ̈ XX ܗܐ ܩܐܡ ܘܐܝܕܗ ܦܫܝܛܐ ܕܢܐܚܘܕ ܒܐܝܕܟ ܡܐ ܐܢܬ ܟܕ ܥܩܒܬܗ ܥܠ ܪܚܡܝܟ̈ ܗ̣ܘ ܠܡ ܢܦܝܩ ܒܒܥܬܢ ܘܐܢܬ ܡܬܝܢ
Eph:memHom ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܒ̇ܟܝܬ ܕܦܪܫܬ ܠܗ̇ ܢܦܫܐ ܡܢܟ ¹⁷ ܒܟܝ ܥܠ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܢܘܚܡܟ ¹⁴ܥܠ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܩܝܡܬܟ ¹⁵ܣܝܡܐ ܒܠܒܟ ¹⁸ XX5ܥܒܝܕ
Eph:memHom . ܥܘܠ ܠܥܠܡܟ ⁴ܐܘ ܕܓܠܐ . ܒܕܒܪܐ ܠܐ ܬܩܘܐ . ܗܐ ܡܛܠܬܟ ܐܢܬ ܘܠܡܘܝܩܐ ܕܒܝܫܐ̈ . ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܥܠܡܐ ܥܡ̇ܠ
Eph:memHom ܘܡܩܒܠ ܠܟ ܟܕ ܚ̇ܕܐ X X8ܠܐ ܡ̇ܠܐ ܥܘܠܟ ܪܒܐ ܠܛܘܦܬܐ ܐܢܬ ܘܒܣܝܡܐ ⁵ܘܪܓܝܓ ܕܢܚܙܝܟ ܥܠ ܬܪܥXܗ ܘܚ̇ܕܐ ܒܟ ܐܢ ܬܐ̇ܒ
Eph:memHom ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܘܢ̣ܦܠ ܘܦ̣ܩܥ XXX ܡܢܐ ܚܫܝܒܐ ܠܢ ܗܕܐ ܕܫܥܬܐ ܐܢܬ X . . dd·X1ܐܫܬܚܝܢܘXX--ܘܡܦܩܕX⁵ ܘܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܫ̇ܡܥ
Eph:memHom ܕܬܙܕܕܩ ܐܝܟ ܝܬܒܝ̈ ܒܫܝܢܐ . X ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡܬܝ ܕܒܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܙܟܘܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܚܙܬܐ ܡܫܟܪܬܐ ܨܒ̇ܐ
Eph:memHom XXX ܡܛܠ ܦܓܪܟ ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܐܣܝܐ ܟܠܫܥ ܚܐܪ ܠܟ ܕܡܐ ܕܒ̇ܠܥܬ ܐܢܬ ܠܐ ܡܐܡܢ ⁷ ܪܒܘ̈ ܙܒܢܬܐ̈ ⁸ܕܢܐܣܝܟ ⁹ܕܐܢܗܘ ⁹ܕܐܢܬ ܠܐ ܚܐܣ
Eph:memHom ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܩܪܝ ܠܥܢܝܕܐ̈ ܘܢܩܘܡܘ 501ܟܬܝܒ ܗܘܓܝܪ ܒܓܘ ܐܢܬ ܐܪܥܐ ܐܦ X 49ܡܦܢܝܢ ܗܢܘܢ ܦܬܓܡܐ ܠܒܪ ܐܒܕܢܐ ܗܟܢܐ² ܕܐܢ
Eph:memHom ܡܢܐ ܝܪܬܘ ܠܝܛܐ̈ 1641ܡܢܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܣܟܠܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܫܡܥܝ ܐܢܬ ܒܝܬ ܐܪܟܐ̈ ܐܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܥܒ . . . ܕܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܬܕܥ ܐܦ