simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܥܠ ܡܘܡܝܗܘܢ̈ ܘܩܛܪܓ ܐܢܬ ܠܟ ܡܢ ܚܘܒܝܟ̈
Eph:memHom XX ܗ̇ܘ ܥܠܘܒܐ ܐܢܬ ܠܟ ܡܪܝ ܠܒܝܬܗ
Eph:memHom ܩ̣ܪܐ ܠܩ̣ܪܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܟ ܩܘܦܢܕܝܪܐ̈ ܕܬܐܙܠ
Eph:memHom ܡܪܦܝܢ ܠܢ ܕܢܬܘܒ ܐܢܬ ܠܟ ܪܥܐ ܚܠܦ
Eph:memHom ܐܡܪܘ ܠܡܫܝܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܠܐ ܩ̇ܒܠ
Eph:memHom ܘܦܨܚܝܢ ³ܟܕ ܫܩܠ ܐܢܬ ܠܡܪܗܘܢ ܕܡ̇ܝܢ ܪܚܡܝܗܘܢ̈
Eph:memHom X4ܩ̇ܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܗ ܕܟܝܢܐ
Eph:memHom ܡܪܓܢܝܬܐ ܒܚܘܠܦܗ̇¹ ܥܪܘܩ ܐܢܬ ܡܕܝܢ ܡܠܝܐܝܬ ܘܨܪܝܗ̇
Eph:memHom ܒܠܒܟ ¹⁸ XX5ܥܒܝܕ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܒ̇ܟܝܬ
Eph:memHom XX 1ܒܚܛܝܬܐ ¹⁷ܥܒܝܕ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܬ
Eph:memHom ܛܪܦܐ̈ ܕܩܪܐܐ ܡܘܪܒ ܐܢܬ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
Eph:memHom ¹0ܬܥ̣ܒܪ ܬܛܥ̣ܡ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܚܘܒܐ̈ ܒܢܝ̈
Eph:memHom ܐ̇ܬܐ ܠܟ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܡܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܠܥܠܡ
Eph:memHom ܚܨܪܟ ܐܢ ܛܥ̇ܡ ܐܢܬ ܡܢ ܢܝܚܐ̈ ܘܡܢ
Eph:memHom ܫܪܒܐ ܒܣܡܟܐ ܘܦܪܝܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܕܠܝܐ XX
Eph:memHom ܠܗ ܥܐܠ ܘܦܪܝܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܕܠܝܐ ܘܐܢ
Eph:memHom ܗܠܝܢ ܬܕܥ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢܐ ܝܪܬܘ ܠܝܛܐ̈
Eph:memHom ܚܘܝܐ ܕܪܒܝܥ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܕܠܐ ܢܡܚܝܟ
Eph:memHom ܒܦܚܡܐ ⁴ܕܚܝܠܐ ܕܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܡܪܦܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ
Eph:memHom ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܣܪ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠ