simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ²⁸ 841ܚܝܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܡܕܓܠ ܐܢܐ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ²⁷ ܐܢܬ ܕXܡܘ̣ܡܐ ܕܠܐ ²³ܬܩܝܡܢܝ ²⁴ܡܢ ܣܡܠܐ X ²ܒܥܕܢܐ ܕܒܗ ܕܢܚ̇
Eph:memHom ³ XX -- ³ܡܬܦܠܓX -- ²ܘܡܢܘ ܕܢܫܪ X ·ddܠܐ X ܢ̇XXXX X XX ܐܢܬ ܝ̇ܗܒܝܢ ܠܟ ܐܢ ²²ܠܐ ܢܬܦܠܓ ܪܥܝܢܟ ܘܐܢ ܡ̇ܝܝܬ ܐܢܬ ܚ̇ܝܐ
Eph:memHom ¹⁷ܡܢ ܡܫܟܚ ܩܐܡ ܩܘܕܡܝܟ ⁸ X X1ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܕܝ̇ܢܐ ¹⁹ܠܐ ܐܢܬ ܚܢܢܐ ¹⁴ܠܐ¹⁵ܐܝܟ ܚܘܒܝ̈ ܬܥܒܕ ܥܡܝ ⁸ ܕܐܢ ܚܛܗܐ̈ ܢܛܪ
Eph:memHom ܐ ܩܘܡ ܝܘܡܢ ܘܚܕܝ ܥܡܢ ܐܝܬܐ ¹⁴ܥܡܟ ܩܝܬܪܟ 8X5ܘܙܡܪ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܬܠܡܝܕ̈ 841ܝܒܒܘ ܩܘܕܡܘܗܝ ܒܐܘܫܥܢܐ̈ ܡܘܢ ¹³ܕܡܝܟ
Eph:memHom ܐܘ ܡܢ ܩ̣ܪܐ ܠܩ̣ܪܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܟ ܩܘܦܢܕܝܪܐ̈ ܕܬܐܙܠ ܒܗܘܢ ܐܢܬ ܝܬܒܝ̈ ܒܫܝܢܐ . X ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡܬܝ ܕܒܐܘܪܚܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܐ̇ܙܠ
Eph:memHom ܐܘܐܦܪܝܡ ³⁴ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܠܒܢܝܢܫܐ̈⁵ XXX ܕܢܫܬܘܘܢ ܟܐܢܐ̈ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬ ܕܬܪܝܨ ܐܦܠܐ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܪܒܘܬ ܘܗܟܢ ³³ܡܢܚ
Eph:memHom ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ 1X29ܕܠܘܬ ܡܪܐ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܐܫܬܘܫܛ ܗ̇ܘ ܒܘܙܚܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܘܕܥ ܠܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܓܙܪ ܘܫܪܝܗܝ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܬܕܥ
Eph:memHom ܐܝܟ ܥܝܣܘ ܫܡܥ ܐܦ ܗܪܟܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܙܟܝ̈ ܡܠܐ̈ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܐܢܬ ܕܒܡܠܐ ܦܘܡܗ ܡܙܕܒܢ 1693ܐܢ ܬܘܒܕ ܫܪܝܪܘܬܟ ܥܕ ܛܠܝܐ
Eph:memHom ܐܝܟ ܬܡܝܡܐ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܢܟܠܐ ܟܣܝܐ ܛܡܝܪ ܬܡܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܘܙܚܐ ܡܢ ܥܒܕܐ ܨܝܕ ܥܒܘܕܐ 1XX1ܐܢܬ ܒܫܥܝܐ ܒܪܝܐ ܚ̇ܐܪ
Eph:memHom ܐܝܟܐ ܗܝ ܟܐܢܘܬܟ ܝܘܢܢ ܕܟܪܟܐ ܠܩܪܐܐ ܠܐ X 144ܠܘܬ ܡܛܠܬܟ ܐܢܬ ܥܩܪ ܐܢܬ XXXX ܫܪܘܪܐ ܫܝܛܐ ܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܘܟܪܟܐ ܪܒܐ ܣ̇ܚܦ
Eph:memHom ܐܝܟܢ ܕܐܡܪܬ ³¹ܟܐܢܘܬ XXX ܕܚܕ ³²ܒܐܠܦܐ ܠܐ ܐܝܬ ܕܬܪܝܨ ܐܢܬ ܕܡܥܕܐܢܬ ²⁹ܘܗܐܐܬܝܕܥܬ ܛܝܒܘܬ ܐܢܗܘ ³0ܕܕܝܢܐ ܥ̇ܒܕ
Eph:memHom ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܚܘܐ ܠܢ ܡܐ ܕܢܐܡܪ ܕܒܐܝܕܐ ܕܘܟܬܐ ܡܣܬܪܝܢ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܬܦܪܣܐ ܒܪ ܐܒܕܢܐ ܩܕܡ ܟܢܫܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ 485ܕܐܢ
Eph:memHom ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܩܪܝ ܠܥܢܝܕܐ̈ ܘܢܩܘܡܘ 501ܟܬܝܒ ܗܘܓܝܪ ܒܓܘ ܐܢܬ ܐܪܥܐ ܐܦ X 49ܡܦܢܝܢ ܗܢܘܢ ܦܬܓܡܐ ܠܒܪ ܐܒܕܢܐ ܗܟܢܐ² ܕܐܢ
Eph:memHom ܐܢܗ̣ܘ ܕܣܛܢܐ ܠܓܡܪ ܠܐ ܥܒ̇ܪ ܨܝܕ ܝܡܝܢܐ¹² 11X1ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ ¹¹ܣܡܠܐ 1117ܐܢ ܬܥܒܪ ܨܝܕ ܣܡܠܐ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܒܪ ܣܡܠܐ
Eph:memHom ܐܦܢ ܝܘܕ ܬܛܥܐ ܬܡܢ ܐܢ ܠܟܝܢܐ ܛܥܝܐ ܠܐ ܛܥܝܐ ܠܗ ܛܥܝܬܐ ܐܢܬ ܠܣܦܝܪܘܬܟ ܐܬܘܬܐ ܕܛܥܬ ܬܡܢ XXX ܒܪܒܘ̈ ܣܦܪܝܢ̈ ddܕܥ
Eph:memHom ܐܩܝܡܝܗ̇ ܡܢ ܥܘܠܐ ܠܘ ܐܚܪܢܐ ܩܛܠܟ ܘܚܒܠܟ X ܨܒܝܢܟ ܩ̇ܛܠܟ ܐܢܬ ܠܨܠܡܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܬܚܒܠ ⁵ X89ܐܢܬ ܗܘ ܐܡܝܬܬܗ̇ ܠܢܦܫܟ
Eph:memHom ܐܪܥܢܝܐ 4X9ܨܪ ܠܟ ܛܘܦܣܐ ܪܘܚܢܐ ܘܐܢܬ ܪܫ̇ܡ ܦܓܪܢܐܝܬ ܐܢܬ ܕܬܠܡܝܕܐ ܐܢܬ ܕܟܬܝܒܬܗ ܨܪ ܠܟ ܚ̇ܘܪܐ ܫܡܝܢܐ ܘܟ̇ܬܒ
Eph:memHom ܐܬܒ̇ܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܙܕܩ̇ ³ XXX ܓܒܘܠ ܐܢܝܢ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܐܢܬ X X7ܕܠܐ ¹ܬܐܚܒ ܣܟܠܐܝܬ ܘܠܐ ܗܘ ܢܪܚܡ ܫܝܥܐܝܬ ܕܟܕ ²ܡ̇ܚܒ
Eph:memHom ܐܬܘܬܐ ܠܘܩܠ ܪܒܟ ܐܘܒܕܬ ܐܢܝܢ̈ ܒܚܕ ܓܒܐ ܘܐܫܟܚܬ ܐܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܦܬܠ ܡܢ ܐܬܘܬܐ ¹ܕܚܘܝܬܝܗܝ 4X5ܗܦܟܐܝܬ ܕܝܢ ܐܪܡܝܬ
Eph:memHom ܒܗܠܟܬܟ̈ XX ܗܐ ܩܐܡ ܘܐܝܕܗ ܦܫܝܛܐ ܕܢܐܚܘܕ ܒܐܝܕܟ ܡܐ ܐܢܬ ܟܕ ܥܩܒܬܗ ܥܠ ܪܚܡܝܟ̈ ܗ̣ܘ ܠܡ ܢܦܝܩ ܒܒܥܬܢ ܘܐܢܬ ܡܬܝܢ