simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom X 11ܘܕܥܗܝܕ²ܐܢܐ ܘܕܥܗܝܕ ܐܢܬ ܢܬܥܛܝܢ̈ ܡܢ ܓܘ
Eph:memHom ܠܟ ܕܠܐX ܛ̇ܠܡ ܐܢܬ ܢܬܪܐ ܕܥܡܠܐ̈ ܕܥܠ
Eph:memHom ¹⁷ ܡܢܐ ܟܡܝܪ ܐܢܬ ܥܠ ܗܕܐ ܕܐܬܬܓܪܬܗ̇
Eph:memHom ܬܬܒܝܢ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܛܘܟܣܐ̈ XX1ܒܛܘܪܐ
Eph:memHom ܬܬܒܩܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܐܢ
Eph:memHom ܠܟ ܐܢܫܘܬܐ X49ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܡ ܙܢܝܬܐ ܟܠܢܫ
Eph:memHom 18ܚܝܐ̈ ܕܝܘܡܢ ܚ̇ܝܐ ܐܢܬ ܥܡ ܫܘܠܡܗ ܦܪܚܘ
Eph:memHom 5ܘܒܟܠ ܥܕܢ ܕܐ̇ܬܐ ܐܢܬ ܦܬܚܝܢ ܩܘܕܡܝܟ ¹¹ܓܙܝܗܘܢ̈
Eph:memHom ܒܡܫܬܘܬܐ ܢܚܙܝܟ ܕܠܒܝܫ ܐܢܬ ܨܐܐ̈ ܚܠܦ ܚܘܪܐ̈
Eph:memHom ܐܟܢ ܟܠܝܘܡ ܚ̇ܒܨ ܐܢܬ ܨܝܕ ܫܘܩܪܐ ܒܪ
Eph:memHom ܐܡܘܨ ܡܘܢ ܫܬܝܩ ܐܢܬ ܩܘܡ ܥܢܝ ܥܡ
Eph:memHom 41ܠܘܩܒܠ ܚܘܩܐ̈ ܥܠܝܐ̈ ܐܢܬ ܩܢܝܢܐ̈ ܬܚ̇ܬܝܐ ܗܘ
Eph:memHom ܒܝܫܐ̈ ܕܗܘܝܢ ܘܡܥܝܪ ܐܢܬ ܩܪܒܐ ܥܠܝܟ .
Eph:memHom dd·X1ܐܫܬܚܝܢܘXX--ܘܡܦܩܕX⁵ ܘܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܕܡܝܬ
Eph:memHom ܘܟܕ ܒܛܘܪܐ ܘܒܚܘܪܒܐ ܐܢܬ ܫܝܢܐ ܚܡܝܠ ܒܟ
Eph:memHom XX -- ܕܐܢ ܐܢܬ ܬܒܥܐ ܚܛܝܐ X
Eph:memHom ܘܨܝܕ ܟܕܒܐ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܬܢܢܐ ܢܟ̇ܐ ܠܥܝܢܐ̈
Eph:memHom ܗ̇ܝ ܠܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܬܩܢܐܝܬ ܓܝܪ ܝ̇ܠܦ
Eph:memHom ܟܘܬܡܬܢ̈ ⁷ ܢܟ̇ܦ ܐܢܬ ⁸ܒܣܘܡܥܠܐ ܒܨܒܬܐ ܕܙܠܝܠ