simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܢܬܥܛܝܢ̈ ܡܢ ܓܘ ܣܦܪܟ ܘܕܝܕܥ ܐܢܐ ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܐ ܢܬܕܟܪܢ ܐܢܬ ܕܚܛܝܬ ܘܛܥܝܬ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ X 11ܘܕܥܗܝܕ²ܐܢܐ ܘܕܥܗܝܕ
Eph:memHom ܢܬܪܐ ܕܥܡܠܐ̈ ܕܥܠ ܐ 725ܕܚܠܦ ܕܚܛܝܢ ܐܬܛܪܦܢ ܚܫܒܬ ¹0ܠܢ ܐܢܬ ܕܡܣܓܐ ܛܘܪܦܗ ܝ̇ܗܒ ܠܠܒܐ ܒܘܝܐܐ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܕܠܐX ܛ̇ܠܡ
Eph:memHom ܥܠ ܗܕܐ ܕܐܬܬܓܪܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܢ -- ܫܝܠX -- ⁵ܒܗ̇ܘܝܘܡܐ ܐܢܬ ܟܪܝܐ ܠܟ ܕܐܣܝܬܢ ܕܟܢܫܐ ܟܠܗ ܐܘܕܝ ܠܟ ¹⁷ ܡܢܐ ܟܡܝܪ
Eph:memHom ܥܠ ܛܘܟܣܐ̈ XX1ܒܛܘܪܐ ܪܒܐ ܐܢ ܬܚܘܪ ܡܠܦܢܟ ܗܘ ܐܢ ܬܨܒܐ¹ ܐܢܬ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܐܢ ܒܒܪܝܬܐ ܬܬܒܝܢ ܠܐ ܣܢܝܩ
Eph:memHom ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܐܢ ܒܒܪܝܬܐ ܬܬܒܝܢ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܛܘܟܣܐ̈ ܐܢܬ ܚܫܐ ܕܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ 357ܘܐܢ ܒܩܢܘܡܟ ܬܬܒܩܐ ܠܐ ܣܢܝܩ
Eph:memHom ܥܡ ܙܢܝܬܐ ܟܠܢܫ ܥܪܩ ܡܢ ܨܐܕܝܟ ܘܠܐ ܐܢܫ ܫܐ̇ܠ ܒܫܠܡܟ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܠ ¹⁹ܐܢܫ ܚ̇ܒܨ ܠܚܙܬܟ ܘܐܢ ܚܙܝܐ ܠܟ ܐܢܫܘܬܐ X49ܕܡܡܠܠ
Eph:memHom ܥܡ ܫܘܠܡܗ ܦܪܚܘ ܘܐܙܠܘ ܕܟܠ ܝܘܡܐ ܕܝܠܗ ܫ̇ܩܠ ܡܢ ܚܝܝܟ̈ ܐܢܬ ܘܒܫܥܐ̈ ܥܒܪܝܢ ܚܝܝܟ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ X 18ܚܝܐ̈ ܕܝܘܡܢ ܚ̇ܝܐ
Eph:memHom ܦܬܚܝܢ ܩܘܕܡܝܟ ¹¹ܓܙܝܗܘܢ̈ ܦܬܝܝܝܢ ܐܢܬ ¹0ܒܠܠܝܐ ܡܐܣܝܢ ܘܐܢ ܨܒܝܬܐܦ ܒܐܝܡܡܐ 5ܘܒܟܠ ܥܕܢ ܕܐ̇ܬܐ
Eph:memHom ܨܐܐ̈ ܚܠܦ ܚܘܪܐ̈ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܠܟ XXX ܘܦ̇ܩܕ ܠܥܝܪܐ̈ ܐܢܬ ܚܬܢܐ ¹ܕܢܚܙܐ ܙܡܝܢܐ̈ ܒܡܫܬܘܬܐ ܢܚܙܝܟ ܕܠܒܝܫ
Eph:memHom ܨܝܕ ܫܘܩܪܐ ܒܪ ܣܡܠܐ ܘܗ̇ܘ ܡܘܡܐ ܕܫܝܛ ܡܘܝܩܗ ܢܦܫXܝ ܒܗ ܐܢܬ ܗܟܢܐܐܦܐܢܬܐܢܕܗܪ ܡܢ ܗ̇ܘܓܒܐ ܕܣܡܠܐ ܐܟܢ ܟܠܝܘܡ ܚ̇ܒܨ
Eph:memHom ܩܘܡ ܥܢܝ ܥܡ ܒܪ ܐܝܫܝ ܕܗܫܐ ܥܕܬܐ ܕܡܢܩܕܝܡ ܗܝ ܗܐ ܐܬܕܟܪܗ̇ ܐܢܬ ܕܒܪܬ ܡܠܟܐ ܘܡܨܒܬܐ ܒܕܗܒܐ ܛܒܐ XX ܒܪ ܐܡܘܨ ܡܘܢ ܫܬܝܩ
Eph:memHom ܩܢܝܢܐ̈ ܬܚ̇ܬܝܐ ܗܘ ܨܐܪ ܠܟ ܙܕܩܬܐ̈ ܘܐܢܬ ܡܕܡܐ ܒܐܢܩܬܐ̈ ܐܢܬ ܕܪܫ̇ܡ ܠܟ ܕܓܠܘܬܐ ܨܐܪ ܐܢܬ X 41ܠܘܩܒܠ ܚܘܩܐ̈ ܥܠܝܐ̈
Eph:memHom ܩܪܒܐ ܥܠܝܟ . ܐܢ ܗܕܐ ܗܝ ܬܪܥܝܬܟ ⁶ܘܠܐ ܪܓܐ ⁷ܠܟ ܕܒܥܡܠܐ ܐܢܬ ܘܬܨܒܐ ⁵ܡܫܡܥܬܟ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܕܗܘܝܢ ܘܡܥܝܪ
Eph:memHom ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܘܢ̣ܦܠ ܘܦ̣ܩܥ XXX ܡܢܐ ܚܫܝܒܐ ܠܢ ܐܢܬ . XXX . X . X . . dd·X1ܐܫܬܚܝܢܘXX--ܘܡܦܩܕX⁵ ܘܟܕ ܕܡܝܟ
Eph:memHom ܫܝܢܐ ܚܡܝܠ ܒܟ ܘܥܡ ܗ̇ܘ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܘܥܡ ܗ̇ܘ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܚ̣ܙܐ ܠܟ ܪܥܝܢܟ ܡܚܘܐ ܠܟ . ܘܟܕ ܒܛܘܪܐ ܘܒܚܘܪܒܐ
Eph:memHom ܬܒܥܐ ܚܛܝܐ X . XX ܩܢX XX -- ¹⁸ܬܠܝ XX-- ¹⁵ܕܝܢ XX-- ܐܢܬ -- ܡܢ ܝܘܠXܝXXX -- ¹¹ܡܙܟܐ -- ¹⁰ܘܗܘ XX -- ܕܐܢ
Eph:memHom ܬܢܢܐ ܢܟ̇ܐ ܠܥܝܢܐ̈ ¹ܒܙܚܐ ܡ̇ܟܐ ܠܫܡܘܥܐ 1509ܐܢ ܡ̇ܟܐ ܐܢܬ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ 1505ܡܢ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ ܫ̇ܢܝܬ ܘܨܝܕ ܟܕܒܐ ܝ̇ܬܒ
Eph:memHom ܬܩܢܐܝܬ ܓܝܪ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܥܒܕ ܠܟ ܬܩܢܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܢܥܒܕ ܠܟ XXX ܬܩܢܐܝܬ ܐܦ ܗܦܟܐܝܬ ܡܢ ܗ̇ܝ ܠܘܚܐ ܝ̇ܠܦ
Eph:memHom ⁸ܒܣܘܡܥܠܐ ܒܨܒܬܐ ܕܙܠܝܠ ܐܬܟܚܕ XX 1ܣܒ ⁹ܩܠܝܠ ܡܢ ܐܢܬ XX 1ܙܥܘܪ ܗܘ ܣܩܐ ܠܚܛܗܝܢ̈ ܘܩܛܡܐ ܠܚܘܪ ܟܘܬܡܬܢ̈ ⁷ ܢܟ̇ܦ