simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫ ܐܢܬ ܘܠܐܫ̇ܒܩܐܫܥܬܐ ܣܘܒܠܗ̇ ܟܕ
Eph:memHom ܒܗ ¹⁴ܒܥܘܠܐ ܪܕܐ ܐܢܬ ܟܠܝ ¹⁵ܢܦܫܟ ܡܢ
Eph:memHom ܕܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܪܕܐ ܐܢܬ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܚܛܝܐ̈ ܕܢܬܩܪܒܘܢ
Eph:memHom ܡܠܬܗ ܠܐ ܪܥ̇ܠ ܐܢܬ XXX ܓܡܠܐ ܙܘܥܐ
Eph:memHom ܦܘܪܣܟ ܗܘ ܪܫ̇ܡ ܐܢܬ 433ܐܘܨܪܗ̇ ܕܦܪܚܬܐ ܟܪܣܗ
Eph:memHom ܚܣܡܐ ܠܩܘܒܠܗ ܪܫ̇ܡ ܐܢܬ ܘܠܘܩܒܠ ܡܝܡ ܡܟܝܟܘܬܐ
Eph:memHom ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܘܢ̣ܦܠ
Eph:memHom ܐܢܬ ܘܠܕܓܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ 1505ܡܢ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ
Eph:memHom ܘܥܡ ܗ̇ܘ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܘܥܡ ܗ̇ܘ ܫ̇ܪܐ
Eph:memHom ܘܥܡ ܗ̇ܘ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ . ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ
Eph:memHom ܐܝܙܓܕܗ XX ܫܠܚ ܐܢܬ ܘܫܕܝ ܒܘܨܪܝܟ̈ ܘܗ̣ܘ
Eph:memHom ܡܢ ܡܝܬܘܬܗ̇ ܫܠܝܛ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܩܝܡܝܗ̇ ܡܢ
Eph:memHom ܘܦܨܚܝܢ ³ܟܕ ܫܩܠ ܐܢܬ ܠܡܪܗܘܢ ܕܡ̇ܝܢ ܪܚܡܝܗܘܢ̈
Eph:memHom ܐܡܘܨ ܡܘܢ ܫܬܝܩ ܐܢܬ ܩܘܡ ܥܢܝ ܥܡ
Eph:memHom ܒܟ ܐܢ ܬܐ̇ܒ ܐܢܬ ܘܡܩܒܠ ܠܟ ܟܕ
Eph:memHom 441ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܬܐܒ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܟ ܬܝܒܐ̈
Eph:memHom ܠܥܒܕܘܬܐ ܠܐ ܬܒܥܐ ܐܢܬ ܚܐܪܘܬܐ X89ܠܟ ܡܘܪܒ
Eph:memHom X X1ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܕܝ̇ܢܐ ¹⁹ܠܐ ܐܢܫ
Eph:memHom ܡܫܬܦܠ 181ܠܐ ܬܩܪܘܒ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܠܘܬ ܚܡܪܐ