simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܠܐ ³ܢܦܓܥ ܒܗ ܐܢܬ ܕܐܬܦܠܛܬ ܡܢ ܢܝܪܗ
Eph:memHom ܒܘܣܡܐ ܗܘ ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܚܝܐ ܘܡܐܚܝܢܐ ܕܐܚܝ
Eph:memHom 5ܘܒܟܠ ܥܕܢ ܕܐ̇ܬܐ ܐܢܬ ܦܬܚܝܢ ܩܘܕܡܝܟ ¹¹ܓܙܝܗܘܢ̈
Eph:memHom XX -- ܕܐܢ ܐܢܬ ܬܒܥܐ ܚܛܝܐ X
Eph:memHom ܒ̇ܢܐ ܒܝܬܟ ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܒ̇ܢܝܬ ܥܘܡܪܟ
Eph:memHom ܐܒܕܢܐ ܗܟܢܐ² ܕܐܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܩܪܝ
Eph:memHom ܚܘܝܐ ܕܪܒܝܥ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܕܠܐ ܢܡܚܝܟ
Eph:memHom ܗܕܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܚܐ̇ܒ ܐܢܬ ܠܝܬ ⁸ܦܝ̇ܣܐ ܒܝܬ
Eph:memHom ܒܡܫܬܘܬܐ ܢܚܙܝܟ ܕܠܒܝܫ ܐܢܬ ܨܐܐ̈ ܚܠܦ ܚܘܪܐ̈
Eph:memHom dd·X1ܐܫܬܚܝܢܘXX--ܘܡܦܩܕX⁵ ܘܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܕܡܝܬ
Eph:memHom ܬܚܕܐ ܥܠ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܒܠܐ ܡܕܡ ܡܕܡ
Eph:memHom ܬܟܪܐ ܠܟ ܕܡܥܩ ܐܢܬ ܟܬܝܒ ܗܘ ܠܟ
Eph:memHom ܐܡܪܘ ܠܡܫܝܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܠܐ ܩ̇ܒܠ
Eph:memHom ܒܦܚܡܐ ⁴ܕܚܝܠܐ ܕܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܡܪܦܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ
Eph:memHom ²ܒܥܕܢܐ ܕܒܗ ܕܢܚ̇ ܐܢܬ ²⁸ 841ܚܝܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ
Eph:memHom ܡܪܦܝܢ ܠܢ ܕܢܬܘܒ ܐܢܬ ܠܟ ܪܥܐ ܚܠܦ
Eph:memHom ܠܘܩܒܠ ܠܘܚܐ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܒܪܟ ܣܦܪܐ ܢܐܠܦ
Eph:memHom ܢܫܟܚܟ ܡܘܬܐ ܕܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗ⁵ X 41ܒܩܪܒܐ
Eph:memHom X4ܩ̇ܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܗ ܕܟܝܢܐ
Eph:memHom ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܬܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ 1X29ܕܠܘܬ