simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ²ܒܥܕܢܐ ܕܒܗ ܕܢܚ̇ ܐܢܬ ²⁸ 841ܚܝܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ
Eph:memHom ܡ̇ܝܝܬ ܐܢܬ ܚ̇ܝܐ ܐܢܬ ³ XX --
Eph:memHom ܕܐܢ ܚܛܗܐ̈ ܢܛܪ ܐܢܬ ¹⁷ܡܢ ܡܫܟܚ ܩܐܡ
Eph:memHom ܒܐܘܫܥܢܐ̈ ܡܘܢ ¹³ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܐ ܩܘܡ ܝܘܡܢ
Eph:memHom ܕܒܐܘܪܚܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܐܘ ܡܢ ܩ̣ܪܐ
Eph:memHom ܪܒܘܬ ܘܗܟܢ ³³ܡܢܚ ܐܢܬ ܐܘܐܦܪܝܡ ³⁴ܕܠܐ ܬܥܒܕ
Eph:memHom ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܬܕܥ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ 1X29ܕܠܘܬ
Eph:memHom ܫܪܝܪܘܬܟ ܥܕ ܛܠܝܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܥܝܣܘ ܫܡܥ
Eph:memHom ܒܫܥܝܐ ܒܪܝܐ ܚ̇ܐܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܬܡܝܡܐ ܐܝܢܐ
Eph:memHom ܘܟܪܟܐ ܪܒܐ ܣ̇ܚܦ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܗܝ ܟܐܢܘܬܟ
Eph:memHom ܐܢܗܘ ³0ܕܕܝܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܕܐܡܪܬ ³¹ܟܐܢܘܬ
Eph:memHom ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ 485ܕܐܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܚܘܐ
Eph:memHom ܐܒܕܢܐ ܗܟܢܐ² ܕܐܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܩܪܝ
Eph:memHom ܩܠܝܠ ܒܪ ܣܡܠܐ ܐܢܬ ܐܢܗ̣ܘ ܕܣܛܢܐ ܠܓܡܪ
Eph:memHom ܒܪܒܘ̈ ܣܦܪܝܢ̈ ddܕܥ ܐܢܬ ܐܦܢ ܝܘܕ ܬܛܥܐ
Eph:memHom ܗܘ ܐܡܝܬܬܗ̇ ܠܢܦܫܟ ܐܢܬ ܐܩܝܡܝܗ̇ ܡܢ ܥܘܠܐ
Eph:memHom ܚ̇ܘܪܐ ܫܡܝܢܐ ܘܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܐܪܥܢܝܐ 4X9ܨܪ ܠܟ
Eph:memHom ܫܝܥܐܝܬ ܕܟܕ ²ܡ̇ܚܒ ܐܢܬ ܐܬܒ̇ܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ
Eph:memHom 4X5ܗܦܟܐܝܬ ܕܝܢ ܐܪܡܝܬ ܐܢܬ ܐܬܘܬܐ ܠܘܩܠ ܪܒܟ
Eph:memHom ܒܒܥܬܢ ܘܐܢܬ ܡܬܝܢ ܐܢܬ ܒܗܠܟܬܟ̈ XX ܗܐ