simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom . ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܢܣܦܩ ܠܟ ܕܒܡܚܫܒܬܐ ܬܩܢܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܫܝܢܐ ܚܡܝܠ ܒܟ ܘܥܡ ܗ̇ܘ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܘܥܡ ܗ̇ܘ ܫ̇ܪܐ
Eph:memHom . ܟܐ̈ ܗܟܝܠ ܕܫܝܢܐ ܡܬܕܝܫܢ̈ ܘܡܫܬܕܝܢ ⁵ܘܡܬܦܠܦܠܢ ܐܢܬ . ܘܬܗܦܘܟ ܠܕܝܪܟ ܘܠܐ ܬܚܛܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܦܪܕܝܣܟ ܟܕ ܙܟܝ
Eph:memHom . ܥܘܠ ܠܥܠܡܟ ⁴ܐܘ ܕܓܠܐ . ܒܕܒܪܐ ܠܐ ܬܩܘܐ . ܗܐ ܡܛܠܬܟ ܐܢܬ ܘܠܡܘܝܩܐ ܕܒܝܫܐ̈ . ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܥܠܡܐ ܥܡ̇ܠ
Eph:memHom . ܬܐ ܩ̇ܒܠ ܥܡܢ ܚܣܕܐ ܘܟܘܐܪܐ ܕܩ̣ܢܝܬ ܗܘ ⁰ܝܕܗܒܐ ܐܥܦܐ ܛܒ ܐܢܬ ܕܓܠܐ . ܡܢܢ ܐܢܬ ܘܐܟܘܬܢ ܐܝܬܝܟ ܘܝܬܝܪ ܡܢܢ ܩܢܝܢܐ ܡܟܢܫ
Eph:memHom 1505ܡܢ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ ܫ̇ܢܝܬ ܘܨܝܕ ܟܕܒܐ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܬܢܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܪܝܚܗ ܐܦ ܡܢ ܛܥܡܗ ܡܢ ܬܢܢܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܘܠܕܓܠܐ ܫ̇ܡܥ
Eph:memHom 1XX5ܢܘܚ ܕܝܢ ܙܕܝܩܐ ܕܝ̣ܕܥ ܗ̣ܘ ܡܘܕܥ ܠܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܓܙܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܟ ܬܡܝܡܐ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܢܟܠܐ ܟܣܝܐ ܛܡܝܪ ܬܡܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
Eph:memHom 357ܘܐܢ ܒܩܢܘܡܟ ܬܬܒܩܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܐܢ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܕܕܝܘܬܐ ܒܚܫܐ ܕܦܓܪܟ ܐܢ ܬܚܘܪ ܚܫܐ ܕܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ
Eph:memHom 433ܐܘܨܪܗ̇ ܕܦܪܚܬܐ ܟܪܣܗ ܘܐܣܢܗ̇ ܠܩܛܐ ܕܝܘܡܐ ܐܘܨܪܗ ܐܢܬ ܡܝܡ ܡܡܘܢܐ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܝܟ ܦܘܪܣܟ ܗܘ ܪܫ̇ܡ
Eph:memHom 4X1ܡ̣ܢ ܕܡ̇ܝܐ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܗ̣ܝ ܐܬܘܬܟ ܠܐܬܘܬܗ ܬܠܡܝܕܟ ܐܢܬ ܪܫ̇ܡ ܐܢܬ ܘܠܘܩܒܠ ܡܝܡ ܡܟܝܟܘܬܐ ܪܝܫ ܪܡܘܬܐ ܟ̇ܬܒ
Eph:memHom 665ܗ̇ܘ ܕܡܢܝܢ ܠܗ ܐܦ ܡܢܝܟ̈ ܠܐ ܡܚܣܪ ܠܟ ܡܙܘܢܐ ܒܙܘܪܗ ܐܢܬ ¹0ܕܟܘܠܠܐ ܗܘ ܠܐ ܡܗܡܐ ܒܟ ܐܠܗܐ ܕܗܠܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܣ̇ܒܠ
Eph:memHom ]ܘܠܟܠ ܬܒܥܢ̈ ²⁵ܡܐܫܐܢܬ ²⁷[²⁸ X 48ܘܡܢ ²⁸ܟܠܗܥܡܠܟ ܐܢܬ ܐܡܟ ܘܝ ²²ܠܗ̇ ܠܟܪܣܐ ܕܝܠܕܬܟ²³ ܕܠܟܠ ܕܚܠܝܢ̈ ²⁴ܥܐܠ
Eph:memHom X 41ܠܘܩܒܠ ܚܘܩܐ̈ ܥܠܝܐ̈ ܐܢܬ ܩܢܝܢܐ̈ ܬܚ̇ܬܝܐ ܗܘ ܨܐܪ ܠܟ ܐܢܬ ܪܫ̇ܡ ܦܓܪܢܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܩܘܫܬܐ ܕܪܫ̇ܡ ܠܟ ܕܓܠܘܬܐ ܨܐܪ
Eph:memHom X X9ܐܢ ܗܘ ܕܡܫܬܟܚܐ ܢܦܫܐ ܠܐ ܟܪܝܐ ܠܗ ܥܠ ܛܝܡܝܗ̇̈ ܐܢܕܝܢ ܐܢܬ ܘܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܝܗܒ ܡܛܠ ܢܦܫܟ ⁷ܘܐܢܬ ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܐ ܦܪܝܩ
Eph:memHom X85ܐܝܢܐ ܕܙ̇ܒܢ ܠܗ ܙܒܢܐ ܐܢ ܡܘܒܕ ܙܒܢܐ ܕܙܒܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܥܠ ܬܪܢܘܣ ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܐܬܐܫܕ ܡܛܠܬܟ ܘܐܢܬ ܒܚܛܝܬܐ ܐܒܝܕ
Eph:memHom XX1ܕܠܐ ܝܕܥܬ ܒܐ̇ܝܕܐ ܨܒܥܐ ܗ̇ܘܐ ܒܥܓܠ ܫܘܠܡܟ ܝܘܡܗ ܐܢܬ ܕܪܕܐ ܒܗܘܢ ܚܙܝ ܐ̇ܝܕܐ ܨܒܥܐ ܠܒܝܟ ܐܢܬ ܘܐܝܢܐ ¹ܕܪܓܐ ܩܐܡ
Eph:memHom XX5ܒܫܠܡܐ ܠܘ̇ܐ ܚܝܝܟ̈ ܘܒܛܒܬܐ̈ ܢܙܕܘܕܘܢ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܐܢܬ ܒܥܓܠ ܫܘܠܡܟ ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܓܢܒܐ ܗܘ ܘܓ̇ܢܒ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫ
Eph:memHom XXX ܐܬܒܩܐ ³ܒܗ̇ܘ ܕܠܒܝܫ ܗܘܐ ܡܐܢܐ̈ ܨܐܐ̈ ܒܚܠܘܠܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܛܒܐ ܠܐ ܬܛܝܒ ܥܡ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܣܟܠܬܐ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܦܐܫ
Eph:memHom XXX ܓܡܠܐ ܙܘܥܐ ܝ̇ܗܒ ܒܟ ܘܐܪܝܐ ܪܬܝܬܐ ܫ̇ܕܐ ܒܟ ܡܢ ܕܒܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚ̇ܠܬ ܡܢ ܥܩܪܒܐ ܟ̇ܘܙ ܐܢܬ ܘܡܢ ܡܠܬܗ ܠܐ ܪܥ̇ܠ
Eph:memHom XXX ܡܛܠ ܦܓܪܟ ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܐܣܝܐ ܟܠܫܥ ܚܐܪ ܠܟ ܕܡܐ ܕܒ̇ܠܥܬ ܐܢܬ ܠܐ ܡܐܡܢ ⁷ ܪܒܘ̈ ܙܒܢܬܐ̈ ⁸ܕܢܐܣܝܟ ⁹ܕܐܢܗܘ ⁹ܕܐܢܬ ܠܐ ܚܐܣ
Eph:memHom XXXX ܫܪܘܪܐ ܫܝܛܐ ܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܘܟܪܟܐ ܪܒܐ ܣ̇ܚܦ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬ ⁴ܬܝܒܐ̈ ܡܛܠܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܩ̇ܒܥ ܐܢܬ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܩܪ