simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg ܐܢܬ ܠܢ -- -- X ܐܣܝܐ ܕܙܩܘܦܘܗܝ̈ X0ܒܨܨܐ̈ ܗܘ ܩܒܥܘܟ ܐܢܬ ܟܡܐ ]ܛܠܡ ܕܟܕ -- -- -- ¹[ܠܐ ܝܗܒ -- -- ܛܘܒܝܢ -- --
Eph:madVirg ܛܒܐ ܕܐܒܘܟ ܪܚܡܬܢܐ ² ܒܐܝܕܟ ³ܗܘ ܩܠܝܕܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܐܢܬ ܘܦܗܘ ܒܟ ܕܒܨܝܢ ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܪܝ ܘܠܐܒܘܟ 2ܓܙܒܪܐ
Eph:madVirg ܕܘܨ ܡ̇ܠܚܐ ܕܕܠ̇ܝܘ ܠܝܩܝܟ̈ ܐܠܦܐ ܕܛ܏ܒܥܬ ܥ ] 19ܥܢܗ̇ ܐܢܬ ܚܕܝ X ܕܡܢ ܟܘܠ ܢܒܝܝܢ̈ ܢ̣ܨܚܘ ܣܡܡܢܝܟ̈ ܥ 18ܥܕ ܡܬܬܥܝܩ
Eph:madVirg ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܒܢܝ ܒܢܝܢܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܣ̇ܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܢܫ ܐܢܬ ܘܐܬܩܢܝ ܠܟ XX 8ܬܘܟܠܢܐ ܐܢܬ ܕܥܠܝܟ ܢܚ ܣܒܪܐ ܦܣܝܩܐ ܫܘܥܐ
Eph:madVirg ܗܘ ܢܚܬܬ ܘܦܬܚܬ ܓܙܟ ³ܠܡܣ̇ܟܢܐ ܘܕܥܬܪܘ ܛܥ̣ܘ ܘܛܠܡ̣ܘ ܐܢܬ ܟܦ̣ܢܘ ܩܕܡܐ¹̈ ܘܥܢܕܘ ܘܠܐ ܪܛܢܘ ܫܒܚܘ ܫܟܒܘ̣ ܘܫܠܝܘ²
Eph:madVirg ܬܒܪܬܝܗܝ ܠܢܝܪܐ ܘܗܢܘܢ ܡܪܝܕܐ̈ ܠܢܝܪܐ ܪܗܛܘ ܗܘܘ 5ܐܢܬ ܐܢܬ ]ܘܟܕ X[ܐܢܬ ]ܐܟܪܙܬ ³[ܪܗܛܘ ܗܝܡܢܘ ܒܟ 4ܐܢܬ ܕܟܒܝܫܐ
Eph:madVirg ܗܘ ¹ܢܚܬܬ ²ܘܥܒܕܬ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܪܒܐ ܕܓܠܝܬ ܪܓܬܗܘܢ ܐܢܬ ܟܐܢܐ̈ ܠܡܐܬܝܬܟ ܫܟܒܘ ܟܠܗܘܢ ܘܕܡܟܘ ܟܕ ܨܗܝܢ ܠܓܠܝܢܟ XX
Eph:madVirg ܬܗܘܐ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ Xܝ X ܇ X . XX1ܢX -- ³ܪܝܠܗ ܕܛܘܒܢX ܐܢܬ ܒܢܘܣܐ ]ܕܚܕܬ³[ ܦܓܪܐ Xܐܢ ܬܫ̣ܪܐ ܒܢܘܣܟ ܠܐܠܗܐ ܐܦ
Eph:madVirg ܘܕܡܢ ܒܢܝܢܘܐ ܗܝܡܢܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܐܠܐ 22ܒܐܠܦܐ ܣܬܪܘܗܝ ܟܠ ܐܢܬ ܣܪܩܗ ܠܝܥܢܐ ܠܝܡܐ . X . XX ⁴ X 2ܒܐܠܦܐ ܫ̇ܐܠܘܗܝ ܕܡܢ
Eph:madVirg ܡ̇ܣܩ ܕܒܚܬܐ ܘܢܘܩܝܐ ܡܪܣ̇ܣ ܠܐ ܬܣ̣ܠܐ ܕܒܚܬܢ ܡܛܠ ܐܢܬ ܚܠܦܘܗܝ 3ܒܟ ܗܘ ܓܝܪ ܡܫ̇ܬܡܫ ܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܝܬܝܐ Xܝ
Eph:madVirg ܦܬܚ ܘܡ̇ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܢܬ ܦ̇ܬܚ ܘܡ̇ܦܩ ܚܘܣܝܐ ܐܢܬ ܪܚܡܬܢܐ ² ܒܐܝܕܟ ³ܗܘ ܩܠܝܕܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ XX
Eph:madVirg ܗܘ ܢܚܬܬ ܘܗܘܝܬ ܗܕܝܐ ܠܒܝܬ ]ܚܝܐ¹̈[ ]ܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܡ̇ܛܝܒ ܗܘܐ XX ܡܠܘܐܐ ܠܚܘܣܪܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ]ܡܥܬܕ ܗܘܐ¹[
Eph:madVirg ܗܘ ܟܪܘܙܐ ܠܒܪܘܝܟ ܒܩܢܘܡܗ ܒܩܐ ܗܘܐ ܛܘܪܐ ܕܟܕ ܛܒ ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܥܝܢܟ ܘܐܕܢܟ ܕܢܓܫܟ ¹⁵ܐ̇ܝܕܐ ܐ̣ܝܕܐ ܗܕܡܝܟ̈ ܪܟ̇ܒܬ
Eph:madVirg ܐܘ ܡܫܝܚܐ ܘܩ̣ܢܟ ܘܐܬܩܢܝ ܠܟ XX 8ܬܘܟܠܢܐ ܐܢܬ ܕܥܠܝܟ ܢܚ ܐܢܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܪܕܦܗ̇ ܠܛܘܥܝܝ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܝܕܥ ܡܢ
Eph:madVirg -- -- ܘܗܘܝܬ -- -- -- -- ܟܘܠ ܘܩܘܫܬܐ ]ܡܚܟܡ ¹[ܟܠ ܐܢܬ -- ܗܘܐ -- -- -- -- -- ] -- -- -- -- -- ²0ܡܛܥܡ-- -- -- ¹[
Eph:madVirg ܗܘ ܢܚܬܬ ܘܢܨܒܬ ܫܪܪܟ ܒܓܘ ܠܒܢ ܚܘܒܟ ܒܪܥܝܢܢ ܪܚܡܬܟ ܐܢܬ ܣܬܐ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ XX ܓܦܬܐ ܗܘ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܒܟܪܬ ]ܒܪ ܝ̇ܠܐ¹[
Eph:madVirg ܘܐܙܠܬ ܡ̇ܪܐ ܠܡܥܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܪܟ ܦ̇ܠܚ ܦܐܪܐ̈ X . X ܐܢܬ ܕܪܘܓܙܐ Xܝ ܘܐܫܡܥܘܢܝ ܠܝ ܕܝܠܝ ܩܠܐ̈ ܕܫܘܒܚܐ ܫ 15ܫܩܠܬ
Eph:madVirg ܗܘ ܕܫܦܠܬܝܗܝ ܠܒܝܫܐ ܒܐܝܓܘܢܐ ܙܟܬܗ ܡܚܝܠܘܬܐ ]ܟܒ[ܫܬܗ ܐܢܬ ]ܕ܏ܐܬ܏ܪܝ܏ܡ] -- -- -- -- -- -- ܏²[ܦܠܛܘ ܡܢܗXX ²[
Eph:madVirg ܦ̇ܬܚ ܘܡ̇ܦܩ ܚܘܣܝܐ ܠܟܠܢܫ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܐܥܠ ܩܘܪܒܢܗ ܐܢܬ ܓܙܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ XX ܐܢܬ ܦܬܚ ܘܡ̇ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܟܠ ܐܢܫ
Eph:madVirg ܓܠܝܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ ܓܢܝܙܐ ܗܝ ܪܒܘܬܟ ܓܡܝܪܐ ܗܝX ܡܘܗܒܬܟ ܕ ܐܢܬ ܡܚܠܠ ܟܠ¹[ XXܢ 3ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܒܣܝܡܐ ⁴ܐܢܬ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܚ̇ܢܢܐ