simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg ܗܘ ܢܚܬܬ ]ܐܟܣܬ -- -- ¹[ܒܓܘ ܟܘܪܟ -- -- -- -- -- -- -- ܐܢܬ -- -- -- -- -- -- -- -- XX ܫܘܩܪܐ -- -- -- -- -- -- ܦܐܪܐ
Eph:madVirg ܗܘ ܢܚܬܬ ܗܘܝܬ -- -- -- -- -- XX -- -- -- -- -- ܦܐ̇ܐ ܐܢܬ ܒܓܠܠܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܐܘܒܕ ܠܣܝܡܬܐ̈ ܒܝܡܐ ܕܣܢܝܬܐ̈
Eph:madVirg ܗܘ ܢܚܬܬ ܘܗܘܝܬ ܗܕܝܐ ܠܒܝܬ ]ܚܝܐ¹̈[ ]ܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܡ̇ܛܝܒ ܗܘܐ XX ܡܠܘܐܐ ܠܚܘܣܪܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ]ܡܥܬܕ ܗܘܐ¹[
Eph:madVirg ܗܘ ܢܚܬܬ ܘܢܨܒܬ ܫܪܪܟ ܒܓܘ ܠܒܢ ܚܘܒܟ ܒܪܥܝܢܢ ܪܚܡܬܟ ܐܢܬ ܣܬܐ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ XX ܓܦܬܐ ܗܘ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܒܟܪܬ ]ܒܪ ܝ̇ܠܐ¹[
Eph:madVirg ܗܘ ܢܚܬܬ ܘܦܬܚܬ ܓܙܟ ³ܠܡܣ̇ܟܢܐ ܘܕܥܬܪܘ ܛܥ̣ܘ ܘܛܠܡ̣ܘ ܐܢܬ ܟܦ̣ܢܘ ܩܕܡܐ¹̈ ܘܥܢܕܘ ܘܠܐ ܪܛܢܘ ܫܒܚܘ ܫܟܒܘ̣ ܘܫܠܝܘ²
Eph:madVirg ܘܐܙܠܬ ܡ̇ܪܐ ܠܡܥܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܪܟ ܦ̇ܠܚ ܦܐܪܐ̈ X . X ܐܢܬ ܕܪܘܓܙܐ Xܝ ܘܐܫܡܥܘܢܝ ܠܝ ܕܝܠܝ ܩܠܐ̈ ܕܫܘܒܚܐ ܫ 15ܫܩܠܬ
Eph:madVirg ܘܕܡܢ ܒܢܝܢܘܐ ܗܝܡܢܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܐܠܐ 22ܒܐܠܦܐ ܣܬܪܘܗܝ ܟܠ ܐܢܬ ܣܪܩܗ ܠܝܥܢܐ ܠܝܡܐ . X . XX ⁴ X 2ܒܐܠܦܐ ܫ̇ܐܠܘܗܝ ܕܡܢ
Eph:madVirg ܙܠ ܥܩܘܪ ܠܘܩܕܡ ܟܪܟܐ ܕܥܕܢܬ ܕܝܗ̣ܒ ܚܪܘܒܐ̈ 3ܘܐܢ ܚܢܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ²ܒܪ ܡܬܝ³ ܟܪܟܐ ⁴ܕܢܝܢܘܐ ܕܣܟܝܬ ⁵ܕܢܡܘܬ ⁸ 2ܐܢ ܛܢܢܐ
Eph:madVirg ܛܒܐ ܕܐܒܘܟ ܪܚܡܬܢܐ ² ܒܐܝܕܟ ³ܗܘ ܩܠܝܕܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܐܢܬ ܘܦܗܘ ܒܟ ܕܒܨܝܢ ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܪܝ ܘܠܐܒܘܟ 2ܓܙܒܪܐ
Eph:madVirg ܝܘܢܢ ܚܕܝ X ܕܡܢ ܟܘܠ ܢܒܝܝܢ̈ ܢ̣ܨܚܘ ܣܡܡܢܝܟ̈ ܥ 18ܥܕ ܐܢܬ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܪܘܡܐ ܒܕܪ ܚܘܣܝܐ ܒܝܢܬ ܚܘܒܐ̈ ܥ 7ܥܕ ܡܬܬܥܝܩ
Eph:madVirg ܠܢ -- -- X ܐܣܝܐ ܕܙܩܘܦܘܗܝ̈ X0ܒܨܨܐ̈ ܗܘ ܩܒܥܘܟ ܘܥܒܕܬ ܐܢܬ ܟܡܐ ]ܛܠܡ ܕܟܕ -- -- -- ¹[ܠܐ ܝܗܒ -- -- ܛܘܒܝܢ -- -- ܐܢܬ
Eph:madVirg ܡ̇ܣܩ ܕܒܚܬܐ ܘܢܘܩܝܐ ܡܪܣ̇ܣ ܠܐ ܬܣ̣ܠܐ ܕܒܚܬܢ ܡܛܠ ܐܢܬ ܚܠܦܘܗܝ 3ܒܟ ܗܘ ܓܝܪ ܡܫ̇ܬܡܫ ܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܝܬܝܐ Xܝ
Eph:madVirg ܦ̇ܬܚ ܘܡ̇ܦܩ ܚܘܣܝܐ ܠܟܠܢܫ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܐܥܠ ܩܘܪܒܢܗ ܐܢܬ ܓܙܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ XX ܐܢܬ ܦܬܚ ܘܡ̇ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܟܠ ܐܢܫ
Eph:madVirg ܦܬܚ ܘܡ̇ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܢܬ ܦ̇ܬܚ ܘܡ̇ܦܩ ܚܘܣܝܐ ܐܢܬ ܪܚܡܬܢܐ ² ܒܐܝܕܟ ³ܗܘ ܩܠܝܕܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ XX
Eph:madVirg ܨܝܕ ܛܠܘܡܐ̈ XX ܠܡܐ ܐܫܝܕ ܪܘܓܙܟ ܥܠ ܬܝܒܐ̈ 4ܓܦܬܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܙܠ ܥܩܘܪ ܠܘܩܕܡ ܟܪܟܐ ܕܥܕܢܬ ܕܝܗ̣ܒ ܚܪܘܒܐ̈ 3ܘܐܢ ܚܢܢܐ
Eph:madVirg ܬܒܪܬܝܗܝ ܠܢܝܪܐ ܘܗܢܘܢ ܡܪܝܕܐ̈ ܠܢܝܪܐ ܪܗܛܘ ܗܘܘ 5ܐܢܬ ܐܢܬ ]ܘܟܕ X[ܐܢܬ ]ܐܟܪܙܬ ³[ܪܗܛܘ ܗܝܡܢܘ ܒܟ 4ܐܢܬ ܕܟܒܝܫܐ
Eph:madVirg ܬܗܘܐ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ Xܝ X ܇ X . XX1ܢX -- ³ܪܝܠܗ ܕܛܘܒܢX ܐܢܬ ܒܢܘܣܐ ]ܕܚܕܬ³[ ܦܓܪܐ Xܐܢ ܬܫ̣ܪܐ ܒܢܘܣܟ ܠܐܠܗܐ ܐܦ