simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg -- -- ¹[ ܐܢܬ -- -- ܘܗܘܝܬ
Eph:madVirg ܕܡܬܩܪܝܢ ܘܣܒܪܘ ܕܠܘܐܢܬ ܐܢܬ 6ܠܟ ܡܪܝ ܦܫܝܩ
Eph:madVirg ܠܡܢ ܕܝܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡܫܝܚܐ ܘܩ̣ܢܟ
Eph:madVirg ܐܢܐ ܠܡ ܕܢܒܝܐ ܐܢܬ ܐܢ ܟܝܬ ܒܗܬܬܗ̇
Eph:madVirg ܛܘܒܝܢ -- -- ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܢ --
Eph:madVirg ܕܢܟܝܠܗ ܠܡܒܘܥܟ ܟܣܝܬ ܐܢܬ ܒܝܠܘܕܟ ܐܢ ܡܬܒܨܐ
Eph:madVirg ܣܡܡܢܐ̈ ܠܨܘܪܬܟ ²⁵ ܐܢܬ ܒܟ ܐܬܒ̣ܩܝܬ ܘܨ̇ܪܬܟ
Eph:madVirg ܢܬܚܠܠܘܢ ܢܐܚܘܢ 1ܐܦ ܐܢܬ ܒܪ ܐܒܐ ܡܝܬܐ
Eph:madVirg ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܚ̇ܢܢܐ ܐܢܬ ܓܠܝܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ
Eph:madVirg ܪܫܡܘܗ̇ ܗܘܘ ܠܨܘܪܬܟ ܐܢܬ ܓܡܪܬܗ̇ ܗܘܝܬ ܒܡܐܬܝܟ
Eph:madVirg ܕܐܚܝܗܘܢ̈ 6ܛܥܡܬܐ ܚܘܝܬ ܐܢܬ ܕܓܙܝܪܐ̈ ܘܗܢܘܢ ܚܘܝܘ
Eph:madVirg ܥ 18ܥܕ ܡܬܬܥܝܩ ܐܢܬ ܕܘܨ ܡ̇ܠܚܐ ܕܕܠ̇ܝܘ
Eph:madVirg 7ܟܕ ܛܒ ܝܐܐ ܐܢܬ ܕܛܘܗܡܟ̣ ܒܟ ܗܝ
Eph:madVirg ܠܒܪܐ ܡܫܝܚܐ XX ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܕܟ ܣܡ̣ܬ
Eph:madVirg ܘܕܟܗܢܐ̈ ]ܕܟܝܘ ⁴[ܒܨܦܪܐ ܐܢܬ ܕܟܝ̣ܬ ܢܦܫܐ ܕܐܣܟܠܬ
Eph:madVirg ܣܒܪܐ ܦܣܝܩܐ ܫܘܥܐ ܐܢܬ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܒܢܝ ܒܢܝܢܐ
Eph:madVirg ܠܟ XX 8ܬܘܟܠܢܐ ܐܢܬ ܕܥܠܝܟ ܢܚ ܣܒܪܐ
Eph:madVirg ܨܗܝܢ ܠܓܠܝܢܟ XX ܐܢܬ ܗܘ ¹ܢܚܬܬ ²ܘܥܒܕܬ
Eph:madVirg ܏²[ܦܠܛܘ ܡܢܗXX ²[ ܐܢܬ ܗܘ ܕܫܦܠܬܝܗܝ ܠܒܝܫܐ
Eph:madVirg ܐ̣ܝܕܐ ܗܕܡܝܟ̈ ܪܟ̇ܒܬ ܐܢܬ ܗܘ ܟܪܘܙܐ ܠܒܪܘܝܟ