simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܥܘܩܒܐ XX ܕܐܝܬ ܐܒܐ ܟܠܢܫ ܝܕܥ ²ܕܐܝܟܢ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥX ܐܢܬ ܠܐ ܬܦܗܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ 157ܟܬܝܒ ܩܘܫܬܐ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܠܐ ܬܘܪܟ
Eph:madFaith ܗܘ ܒܪܗ ܕܒܪܘܝܢ ܡܪܝ X ¹ܕܒܟ ܬܩܢ ܟܠ XX ܘܐܦ ³ܒܪ ܝܘܣܦ ܬܘܒܢ ܐܢܬ XX -- ³ܠܒܙܝܬܗẌ -- ²ܠܐܓܘܢܐ XX ¹ X--⁷ܗܘܐ . ܢܢܝX⁸
Eph:madFaith ܐܝܟ ܫܝܛܐ ܘܡܢܗ ܡܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܟܣܝܐ ܐܝܟܢ ܣ̇ܦܩ ܐܢܬ X 35ܐܢܬ ܩܐܡ
Eph:madFaith ܝ 11ܦܪܘܫ ܠܝ ܫܡܫܐ ܡܢ ܙܠܝܩܗ ܘܡܢ ܨܝܕ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܢܬ 10ܓܘܫ ܠܝ ܫܡܫܐ ܡܢ ܙܠܝܩܗ ܐܨܕ ܘܚܙܝ ܚܡܝܡܘܬܗ ܐܢ ܣܦܩ
Eph:madFaith ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܩܒܝܪܐ ܐܢܬ X ܘܒܪܘܡܐ ܣܓܝܕܐ ܐܢܬ ܀ ܒ 6ܒܪܫܝܬ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ
Eph:madFaith ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܪܒ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܢ ܥܠܝܐ̈ ܘܬܚܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܥܕܬܐ̈ ܢܨܘܪܗ ܟܠܢܫ ܥܠ ܠܒܗ ܝ X01ܢܐܡܪ ܠܗ ܟܠܢ ܠܒܪܐ ܒܪܗ
Eph:madFaith ܐܢ ܬܨܒܐ ܘܐܠܐ ܬܨܒܐ ܦܓܘܕܐ̈ ܕܡܪܟ ܪܡܝܢ ܒܟ 325ܠܐܝܟܐ ܐܢܬ ܕܚܐܪܘܬܟ ²⁰ 321ܕܩܛܝܪܐ ܕܡܪܟ ܐܢܝܢ̈ ܕܐܦܢ ܬܡܪܚ ܚܠܫ
Eph:madFaith ܕܚܕ ܠܬܠܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓ ܫܒܘܩܝܗܝ ܠܫܡܗ ܘܚܘܐ ܟܝܢܗ ܕܗܘܝܘ ܐܢܬ ܕܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܥܛܪ ܬܢܢܐ ܕܗܘ ܚܪܝܢܟ ¹ܛܢܢܗ ܕܐܝܬܝܐ ܗܐ ܛܐܢ
Eph:madFaith ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ
Eph:madFaith ܪܒܘܬܗ ܠܐ ܕܝܢ ܙܥܪ ³ܡܘܪܒ ܟܠ ܠܟ ܗ̣ܘ ܡܙܥܪ ܥܘܩܒܗ XX ܐܢܬ ³ܐܢܬ ܠܗ ܗܦܟܐܝܬ 309ܐܘܪܒ ܒܘܟܪܐ ܙܥܘܪܘܬܟ ܠܐ ܬܙܥܪ
Eph:madFaith ܚܠܫܐ⁴ ܕܨܒܝܬ ܕܬܒܘܥܐ ܬܗܘܐ ܠܬܒ̇ܥ ܟܠ ܦܘܩ ܙܠ ܬܒܥ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܐܢ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܩ̇ܥܐ ܕܝ̣ܠܕ ³ܘܠܐ ܢ̇ܟܦ ܘܐܘܠܕ ܘܠܐ ܟ̇ܘܙ ܡ̇ܢ
Eph:madFaith ܕܠܐ ܡܬܨܝܬ¹ ܘܫܬܩܐ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ² ܕܐܢܫ ܢܚܙܝܟ ܒܥܝܢܐ ܟܕ ܐܢܬ ܘ . ܩXX -- ⁷ܕܒܐܝܕܝXẌ -- ⁸ܐܝܘܬܐXX -- ܒܢܘܗܪܟ ܫܠܝܐ
Eph:madFaith ܡܠܝܘܗܝ ܡܪܝ ³ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ XX ⁴ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܐܙܡܪ ܐܢܬ ܦܘܡܟ ܘܐܡܠܝܘܗܝ ܗܐ ܦܬܝܚ ܠܟ ܦܘܡܗ ܕܥܒܕܟ ܥܡ ܪܥܝܢܗ X ܝܫ X
Eph:madFaith 6ܕܬܕܥ ܕܪܡܘܬܐ ܗܝ ⁴ܥܠܬܗ ܕܚܪܝܢܟ ܠܐ ܓܝܪ ܒܨܘ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܚܙܝ ܚܣܕܟ ܒܓܘܗ ܕܐܝܓܘܢܟ³ ܕܓܚܟ ܒܥܠ ܕܪܟ ܘܥܡܗ ܥܠܝܟ ܐܦ
Eph:madFaith ܟܠܟ ܒܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܕܢܒܥܝܟ X ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܘܪܚܝܩ ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܒܚܕ ܝܘܩܢܟ ܣܓܝܕܐ ܪܒܘ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܣܒܝܣܝܢ̈ ܀ ܕ 11ܕܘܡܪܐ
Eph:madFaith ܗܟܝܠ ܚܝܐ ܐܦ ܡܠܠܐ ܚܐܪܘܬܐ ܐܝܬ ܠܡܢܝܟ̈ ¹⁴ܐܦX ¹ܠܡܠܝܟ̈ ܐܢܬ ܠܘܩܕܡ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܬܙܡܪ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ 7ܕܟܢܪܐ
Eph:madFaith ܘ . ܩXX -- ⁷ܕܒܐܝܕܝXẌ -- ⁸ܐܝܘܬܐXX -- ܒܢܘܗܪܟ ܫܠܝܐ ܐܢܬ ܟܕ ܛܘܪܐ ܐܢܬ ܪܒܐ ܕܒܐܕܢܐ̈ ܢܨܘܬܟ ܟܕ ܡܢ ܪܥܡܐ ܕܚܝܠ
Eph:madFaith ܐܪܙܐ̈ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ̈ ܐܥܡܕܘܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܟ ܕܐܒܐ ܒܝܕ ܩܠܗ ܐܢܬ ܕܒܪܝ ܗܘ ܩܪܟ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܘܐܝܟܐ ܕܥܡܕܬ ܐܦ
Eph:madFaith ܒܪܝܬܐ̈ 285ܢܦܫܐ ܕܠܓܘ ܐܒܝܕܐ ܘܫܒܬܐ ܕܠܒܪ ²ܡܬܢܛܪܐ X ܐܢܬ ܘܓܙܘܪܬܐ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܫܒܩܟ ܘܥܒܪ ܒܓܘܝܬܐ̈ ܚܐܒ ܐܢܬ ܘܢܛܪ
Eph:madFaith ܕܠܟܠ ܬܡܛܐ X ܗܘ ܦܓܥ ܒܟ ܟܕ ܠܐ ܫܢܝ ܡܢ ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ 20ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܘܐܦ ܠܐ ܠܡܡܛܐ ܘܐܦ ܠܐ ܠܡܦܫ ܕܒܟܠ ܬܗܪܐ ܗܘ 19ܘܐܢ ܣܦܩ