simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܠܕܒܨܐ ܓܢܝܙ ܐܢܬ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܗ̣ܘܐ ܦܫܝܛܐ ܨܝܕ ܒܥܬܟ ܐܢܬ ܓܠܝܬ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܠܫܒܪܐ̈ ܘܟܣܝܬ ܡܢ ܨܢܝܥܐ̈ ܠܕܡܗܝܡܢ ܫܟܝܚ
Eph:madFaith ܠܗ ܠܒܨܬܐ 329ܠܬܚܬ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܬܒܨܝܢܐ ܪܒ ܗܘ ܡܢܗ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܥܒܘܕܐ ܘܒܨܝܬ ³ܠܗ ܐܝܟ ܠܥܒܝܕܐ ܩܪܐ ³ܐܢܬ ܠܗ ܥܠܝܐ ܘܡܚܬ
Eph:madFaith ܠܟܣܝܐ ܐܝܟܢ ܣ̇ܦܩ ܐܢܬ X 35ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܫܝܛܐ ܘܡܢܗ ܐܢܬ ܪܗܛ ²ܠܫܢܟ ܕܠܡܪܐ ܕܗܠܝܢ ܬܒܨܐ ܠܓܠܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܕܪܟ
Eph:madFaith ܡܠܝܘܗܝ ܡܪܝ ³ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ XX ⁴ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܐܙܡܪ ܐܢܬ ܦܘܡܟ ܘܐܡܠܝܘܗܝ ܗܐ ܦܬܝܚ ܠܟ ܦܘܡܗ ܕܥܒܕܟ ܥܡ ܪܥܝܢܗ X ܝܫ X
Eph:madFaith ܡܪܗ ܕܟܝܢܐ ܕܙܥܪ ܘܝܪܒ ²ܘܥܠܝܟ ܐܟܪܙ 7ܝܘܚܢܢ ܕܗܘ ܛܥܡܗ ܐܢܬ ܟܝܢܐ ܒܨܪ ܡܛܠ ܐܕܡ ܘܡܫܝܚܐ X ܙܥܪ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܀ X X XX ܒܪܝܟ
Eph:madFaith ܡܪܝ ܐܟܬܒܬܗ XX ( X ) ܐܢܬ ܡܪܝ ܙܡܪ ܒܗ XX ( XX1 ) ܐܦܢܢܝ ܐܢܬ ) ܐܢ ܥܝܪܐ̈ ܘܒܪܩܐ̈ ܘܙܠܝܩܐ̈ XX · · . . . . ( XXXXI1 )
Eph:madFaith ܡܪܝ ܐܟܬܒܬܗ̇ ²ܕܦܬܚ ܦܘܡܟ ܘܐܡܠܝܘܗܝ ܗܐ ܦܬܝܚ ܠܟ ܦܘܡܗ ܐܢܬ ܘܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܢܬܪܝܡ ܀ ⁴ Xܝ ܫܠܡX ܥܠ ܩܠܐ ܕܐܝܙܓܕܐ ܗܕܝܐ¹
Eph:madFaith ܡܪܝ ܙܡܪ ܒܗ ܒܟܢܪܝ ܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܒܡܠܐ̈ ¹ܕܚܠܝܡܢ̈ X ܐܢܬ ܕXܐ ܐܬܦܠܓ ⁰ܝ ܢܬܟܢܫ ܡܪܝ ܘܢܗܘܐ ܚܕ ܩܘܕܡܝܟ XX1 ܒܪ ܩܠܗ X
Eph:madFaith ܡܪܝ ܙܡܪ ܒܗ XX ( XX1 ) ܐܦܢܢܝ ܠܝܘܠܦܢܟ XXXX ( XXX11 ܐܢܬ ܘܙܠܝܩܐ̈ XX · · . . . . ( XXXXI1 ) ܐܢܬ ܡܪܝ ܐܟܬܒܬܗ XX ( X )
Eph:madFaith ܣܓܝ X ܛܥܐ ܕܣܒܪ ܕܐܫܟܚܟ X ܝ . X ܒܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܘ ܨܝܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܠܚܘܕ ܣܦܩ ܕܥܠܝܟ ܢܫܬܥܐ ܘܐܝܢܐ ܕܠܘ ܡܢܗ ¹ܝܠܦܟ ²ܕܐܝܟܢ
Eph:madFaith ܥܒܪܝܗ ܠܐܢܫܘܬܗ ܘܡܛܝ ܐܠܗܘܬܗ ܘܬܫܟܚ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܐܢܬ ܥܠܝܗ ܗܘ ܕܐܢܫܘܬܗ ܫܠܡܐ ܕܦܪܘܩܢ X ܘܐܢ ܗܘ ܕܡܫܟܚ
Eph:madFaith ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܬܡܝܡܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܒܟX ܒ 2ܒܗܘܦܗ ܐܢܬ XX ·ddܪܫXܝ X -- ⁷ܒܡܐܪܝܬXܐ ܠܘ ܒܟ ܕܝܠܟ ¹ ܕܡܢ ܟܠ ܥܠܝ
Eph:madFaith ܥܘܩܒܐ XX ܕܐܝܬ ܐܒܐ ܟܠܢܫ ܝܕܥ ²ܕܐܝܟܢ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥX ܐܢܬ ܠܐ ܬܦܗܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ 157ܟܬܝܒ ܩܘܫܬܐ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܠܐ ܬܘܪܟ
Eph:madFaith ܥܦܪܢܐ ܘܬܚܬܝܐ ܠܐܝܢܐ ܪܘܡܐ ܣܒܟ ¹ܐܢܬ ²⁵ ܕܣ̇ܓܝ 133ܠܘ ܐܢܬ ܡܘܦܝܢ 129ܘܐܝܬܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܘ ܐܝܬ ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܡܒܥܕ ܗܘ
Eph:madFaith ܦܓܪܐ ܠܐ ܬܬܪܦܐ ܦܪܚ ܐܝܟ ܢܫܪܐ ܝܢ ܝܕ ܗܘ ܦܓܪܐ ܕܠܟܠ ܡܚܐ X X ܐܢܬ ܕܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܐܝܟܢ ܬܡܛܐ ܝ ܨܝܕ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ 24ܘܐܦ
Eph:madFaith ܨܝܕ ܡܪܐ ܟܠ ܒܡܫܘܚܬܐ ܡܣܬܝܒܪ ܐܢܬ ܘܕܠܐ ܡܘܫܚܐ ܒܨܐ ²ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܨܝܕ ܒܪܘܝܐ ܒܕܪܫܐ 125ܫܦܐ ܘܫܠܐ ܟܠܟ ܨܝܕ ܟܠ ܘܫܓܝܫ
Eph:madFaith ܨܝܕܐ ܢܚܬܬ ܠܘܬܢ ܕܡܚܝܠܝܢ̈ ܗܘܝܢ ܕܢܣܩ ܢܚܐ ܒܟ ¹0ܦܗܝܐ ܐܢܬ ܦܚܐ ܠܗ̇ܝ ܦܪܚܬܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘ ܣܠܩ ܨܝܕܝܗ̇X ܠܟܐ ܩܪܐ ܠܗ̇
Eph:madFaith ܪܒܐ ܕܒܐܕܢܐ̈ ܢܨܘܬܟ ܟܕ ܡܢ ܪܥܡܐ ܕܚܝܠ ܐܢܬ ܘ . ܩXX -- ܐܢܬ ܘܐܦܠܐ ⁷ܡܕܥܐ ܕܩܛܝܢ XX ܡܫܟܚ ܕܢܡܘܫ ܘܢܒܥܝܟ ܟܕ ܛܘܪܐ
Eph:madFaith ܪܒܘܬܗ ܠܐ ܕܝܢ ܙܥܪ ³ܡܘܪܒ ܟܠ ܠܟ ܗ̣ܘ ܡܙܥܪ ܥܘܩܒܗ XX ܐܢܬ ³ܐܢܬ ܠܗ ܗܦܟܐܝܬ 309ܐܘܪܒ ܒܘܟܪܐ ܙܥܘܪܘܬܟ ܠܐ ܬܙܥܪ
Eph:madFaith ܫܦܝܐܝܬ ܒܐܘܪܚܟ ܕܠܐ ܚܪܝܢ X X ܝ X8 10ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܐܢܬ ܘܒܪܐ ܕܠܐ ܕܪܫ ܘܟܕ ܢܨܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܢ̈ ܒܫܘܐܠܐ̈ X ܦܘܩ