simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܐܬܦܢ ܠܟ ܨܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܚܘܪ ܒܐܕܡ ܕܐܠܘ ܩܘܝ ܠܘܬ ܦܘܩܕܢܐ ܐܢܬ ܠܟ ܒܡܨܥܬܐ ܗܝܕܝܢ ܐܪܚܩܬ ܡܢ ܣܟܗ 25ܘܐܢ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܚܠܫ
Eph:madFaith ܒ̇ܨܐ ܘܥܐܠ ܕܪܒܘܬܐ ܬܨܥܪ ܗܦܟܘ ܬܩܢܐ̈ ܢܦܫܗܘܢ ܕܒܢܘܚ ܠܐ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܠܐ ܬܒܥܐ ܕܐܝܟܢ ܥܪܩ ܘܗܦܟ ܝܘܪܕܢܢ ܝX ܕܩܒܘܬܐ ܢܝܩܪ
Eph:madFaith ܒܐܒܘܟ 2ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܫܡܗܐ̈ ܐܦ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܘܕܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܐܢ ܗܘ ܕܚܠܝܢ ܐܢܘܢ ³ ܐܘ ܡܪܝܪܝܢ̈ ܥܘܢܝܬܐ : ܒܪܝܟ
Eph:madFaith ܒܒܨܬܐ ܨܒܝܬ ²ܕܬܩܘܡ ܥܠ ܕܪܓܗ 65ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܒܗ ܡܬܝܠܦܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܕܗܝܡܢ ܪܒ ܗܘ ⁶ܕܪܓܗ ܡܢ ܟܘܠ ܕܪܓܝܢ̈ ܐܝܟܢ ܟܝ
Eph:madFaith ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܩܒܝܪܐ ܐܢܬ X ܘܒܪܘܡܐ ܣܓܝܕܐ ܐܢܬ ܀ ܒ 6ܒܪܫܝܬ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ
Eph:madFaith ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ²ܫܒܝܚܐ ܐܢܬ ܒܥܡܝܕܐ̈ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ
Eph:madFaith ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ
Eph:madFaith ܒܝܠܝܕܐ̈ ²ܫܒܝܚܐ ܐܢܬ ܒܥܡܝܕܐ̈ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܐܢܬ ܥܘܙܗ ܒܡܠܐ̈ ܕܐܦ ܐܕܢܐ ܬܫܡܥܝܘܗܝ ܀ X ܒ 5ܒܒܛܝܢܐ̈ ܬܡܝܗܐ
Eph:madFaith ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ ܐܢܬ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ
Eph:madFaith ܒܥܡܝܕܐ̈ ܒܚܝܪܐ ܐܢܬ ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܬܫܡܥܝܘܗܝ ܀ X ܒ 5ܒܒܛܝܢܐ̈ ܬܡܝܗܐ ܐܢܬ ܒܝܠܝܕܐ̈ ²ܫܒܝܚܐ
Eph:madFaith ܒܦܪܘܩܐ̈ ܚܣܝܡܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܢܬ ܬܡܝܗܐ ܐܢܬ ܒܝܠܝܕܐ̈ ²ܫܒܝܚܐ ܐܢܬ ܒܥܡܝܕܐ̈ ܒܚܝܪܐ
Eph:madFaith ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܝܕܥ ³ܢܦܫܗ ܕܒܪ ܡܢܘ ܕܡܝܘܬܐ ܗ̣ܘ ܒܪ ܡܝܘܬܐ ܀ ܐܢܬ ܕܫ̣ܘܐ ܕܬܫܪܐ ܒܗ ܀ 7ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝ̣ܕܥ ܡܪܝ ܕܐܠܗܐ
Eph:madFaith ܒܪܝܬܐ̈ 285ܢܦܫܐ ܕܠܓܘ ܐܒܝܕܐ ܘܫܒܬܐ ܕܠܒܪ ²ܡܬܢܛܪܐ X ܐܢܬ ܘܓܙܘܪܬܐ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܫܒܩܟ ܘܥܒܪ ܒܓܘܝܬܐ̈ ܚܐܒ ܐܢܬ ܘܢܛܪ
Eph:madFaith ܒܫܠܝܚܐ̈ ܡܙܝܓܐ ܐܢܬ ܟܠܟ ܡܪܝ ܒܟܠܐ ܐܢܬ ܒܓܘ ܥܘܡܩܐ ܐܢܬ ܒܕܒܝܚܐ̈ ܢܟܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܥܘܡܐ ܐܟܝܠܐ ܐܢܬ ܒܢܒܝܐ̈ ܚܠܝܛܐ
Eph:madFaith ܕܐܝܬܘܬܐ X Xܫ ܘܐܬܕܟܪ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܦܠ ܠܗ ܒܥܘܒܗ̇ ¹⁰ܕܐܪܥܐ ܐܢܬ ܩܩܠܬܗ ⁸ܒܨܐ ܠܟ ܀ 13ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܝ̣ܕܥ ܡܪܝ ܕܒܥܘܒܐX
Eph:madFaith ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܪܒ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܢ ܥܠܝܐ̈ ܘܬܚܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܥܕܬܐ̈ ܢܨܘܪܗ ܟܠܢܫ ܥܠ ܠܒܗ ܝ X01ܢܐܡܪ ܠܗ ܟܠܢ ܠܒܪܐ ܒܪܗ
Eph:madFaith ܕܚܕ ܠܬܠܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓ ܫܒܘܩܝܗܝ ܠܫܡܗ ܘܚܘܐ ܟܝܢܗ ܕܗܘܝܘ ܐܢܬ ܕܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܥܛܪ ܬܢܢܐ ܕܗܘ ܚܪܝܢܟ ¹ܛܢܢܗ ܕܐܝܬܝܐ ܗܐ ܛܐܢ
Eph:madFaith ܕܝܢ ܚܠܝܡܐܝܬ ܚܘܪ ܒܗ ܕܩܢܝܐ ܒܐܪܙ ܦܓܪܐ ܗܘ ܘܦܐܪܐ ܒܐܪܙ ܐܢܬ ³ܩܒܠ X -- ²ܘܗܟܢ XX ¹ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܙܕܟܝܬ ܕܡܘܬܐ ܒܚܪܝܢܐ
Eph:madFaith ܕܝܢ ܝܩܪ ܒܨܬܗ ܕܠܝܬ ܝܘܡܢ ܕܬܟܠܐ ܡܥܠܬܗ ܓܠܝܬܐ X ܟܠܝ ܐܢܬ ܝܩܪܗ X X ܝX X ܘܠܐ X ܫܒܩܗ ܕܢܥܘܠ ܗ̇ܘ ܝܩܪ ܡܥܠܗ
Eph:madFaith ܕܠܐ ܡܬܨܝܬ¹ ܘܫܬܩܐ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ² ܕܐܢܫ ܢܚܙܝܟ ܒܥܝܢܐ ܟܕ ܐܢܬ ܘ . ܩXX -- ⁷ܕܒܐܝܕܝXẌ -- ⁸ܐܝܘܬܐXX -- ܒܢܘܗܪܟ ܫܠܝܐ