simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:Adden X 9ܕܐܡܬܝ ܕܣܠܩܐ ܥܠ ܒܠܟ ܕܬܨܠܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܟ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܟ ܬܬܓܢܐ ܓܒܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܐܡ̇ܪܢܐ ܕܠܟ ܥܕܪܐ ܐܢ ܣ̇ܥܪ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܘܒܟܠ ܕܪܓܡܘ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܘ ܠܢܒ̇ܝܐ XXX
Eph:Adden ܒܢ ܒܛܝܠܐ XX ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܟ̇ܠܬ ܐܦ ܐܫܬܝܬ ܗܐ ܥܝܪܬ ܐܢܬ ܒܪܝܫܝܬ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ܥܒܝܕܬ
Eph:Adden ܕܝܢ ܘܫܦܐܐܢܬ ܬܒ ܚܘܪ ܒܗ ܘܓܚܟ ܥܠܘܗܝ X21ܕܒܥܡܠܐ ܐܢܬ XXX ܕܒܗܝܢ ܝܬܒ̇ ܐܦ ܩܐܡ ܛܪܟܢܐ ܒܟܠ ܥܕܢܘܗܝ̈ ܟܕ ܢܝܚ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܓܘܠܝܕ ܘܐܢܬ ܗܘܝܬ ܐܦ ܩܛܘܠܗ X29ܠܟ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܐܢܘܢ 2X5ܘܒܥܟܪ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܘܒܥܡܐ ܕܪܓܡܗ ܠܥܟܪ
Eph:Adden ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܩܠܢܢ ܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܦܢܐ ܠܟ XX ܐܠܘ ܗܟܢ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܬܒܥ ܐܢܬ XX ܒܟܝܠܐ ܪܒܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܒܟܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܒܥ
Eph:Adden ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܠܪܝܫܢܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܟܕ ܐܢܬ ܡܪܝ ܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܗܘ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ 81ܝܗܒ
Eph:Adden ܠܐ ܗܘܐ ܕܬܘܣܦ ܥܠ ܓܙܟ XXX ܥܠܬܐ ܒܥܝܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܕܒܗ̇ ܬܬܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܬܒܘܥܐ̈ ܕܬܒܥܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝܠܐ ܐܦ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܬܒ̇ܥ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܪܐ̈ ܘܒܦܝܢܚܣ ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ 2X5ܘܒܥܟܪ ܐܢܬ ܐܢܬ XX1ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢ ܒܟܘܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܦܠܘ
Eph:Adden ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܕܢܣܦܩ ܠܟ ܗܘ ܒܪܢܫܐ 53ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܬ ܪܒܘܬܟ ܐܢܬ 49ܐܦ ܐܢ ܪܒ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܪܝ ܡܢ ܦܘܪܥܢܟ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ
Eph:Adden ܝܬܝܪ ܩܠܝܠ X 8ܗܘ ܚܕ ܪܐܙܗ ܓ̇ܠܐ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܡܦܫܩ ܠܟ ܪܐܙܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܠܪܦܝܐ ܒܪ ܙܘܓܗ ܡܐ ܕܪܡܙ ܠܟ ܗ̣ܘ ܩܠܝܠ ܢܩܦܬܝܗܝ
Eph:Adden ܠܗ ܘܠܐ ܢܨ̇ܐ ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܟܣ ܠܗ ܢ̇ܟܬ ܣܦܬܗ ܘܡܣܝܒܪ ܐܢܬ ܠܗ ܘܐܢ ܠܐ ܒܣܡ ܠܗ ܡ̇ܝܩ ܒܗ 101ܐܢ ܡܢ ܦܪܨܘܦܟ ܒܗ̇ܬ ܡܟܣ
Eph:Adden ܕܢܦܢܐ ܠܟ XX ܐܠܘ ܗܟܢ ܬܒ̇ܥ ܗܘܝܬ ܚܒܘ ܥܠܝܐ̈ ܘܬܚܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܩܠܢܢ ܚܐܪ
Eph:Adden 81ܝܗܒ ܐܢܬ ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܠܪܝܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܠܗ ܣܝܡܬܢ̈ ܟܕ ܐܢܬ ܡܪܝ ܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܗܘ ܬܒ̇ܥ
Eph:Adden ܦܓܪܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܒܚܐܪܘܬܐ ܘܒܥܒܕܘܬܐ X65ܦܓܪܐ ܡܫܡܫ ܐܢܬ ܫܦܠܟ X61ܕܡܢܟ ܐܢܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܦ ܫܦܠܐ ܐܦ ܪܘܡܪܡܐ ܚܕ
Eph:Adden ܪܘܚܢܐ XX 1ܡܢ ܓܙܟ ܡܠܠ ܟܠܫܥ ܠܐ ܬܗܪܘܓ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܐܢܬ ܕܚܠ ܘܫܠܝ ܡܢ ܩܪܝܒܟ ܕܠܐ ܬܣܡܐ ܢܦܫܟ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܒܪ ܝܘܠܦܢܐ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܣܐ̈ ܒܗ̇ܘ ܕܐܘܕܝ ܘܒܗ̇ܘ ܕܟܦ̣ܪ X X5ܦܪܫ ܐܢܬ ܛܘܒܐ ܕܛܘܒܐ̈ X X5ܘܝܗܘܕܐ ܒܟ ܗܘ ܩܒܠ ܚܒ̣ܠܐ ܘܟܠܗ̇ ܓܗܢܐ
Eph:Adden ܕܢܣܦܩ ܠܟ ܗܘ ܒܪܢܫܐ 53ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܬ ܪܒܘܬܟ ܕܠܝܬ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܪܝ ܡܢ ܦܘܪܥܢܟ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܬܒ̇ܥ
Eph:Adden ܛܝܒܘܬܗ ܐܝܟ ܟܫܝܪܐ ܕܐܢܝܚܟ XX 1ܦܥܠܐ̈ ܚܢܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܟܠ ܐܢܬ 1X5ܚܒܢܢܐ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܒܥܕܢ ܕܐܓܪܗ ܒ̇ܥܐ ܠܟ ܘܠܐ ܡܩܒܠ
Eph:Adden ܠܗ̇ X X5ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܨܪܬܗ̇ ܒܟܪܣܐ ܕܐܡܟ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܥܠ ܪܫܐ ܕܝܠܝ ܣܐܡ