simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:Adden ܒܟܠܗܘܢ ܟܦܘܪܐ̈ XXX ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܚܝܒܐ̈
Eph:Adden ܘܒܟܠ ܕܪܓܡܘ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܣܓܘܕܐ̈
Eph:Adden ܗܘ ܒܟܠܗܘܢ ܙܟܝܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܫܛܝܐ̈
Eph:Adden ܡܘܕܝܢܐ ܒܟܣܝܐ ܗܘܝ ܐܢܬ ܗܘܝ ܬܠܡܝܕܐ ܠܙܟܝܐ̈
Eph:Adden ܘܒܥܡܐ ܕܪܓܡܗ ܠܥܟܪ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܗܘ ܦܓܪܐ
Eph:Adden ܚܒ̣ܠܐ ܘܟܠܗ̇ ܓܗܢܐ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܣܐ̈
Eph:Adden ܒܟܘܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܦܠܘ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܪܐ̈
Eph:Adden ܗܘ ܕܗܦܟܬ ܐܒܗܬܬܝܗܝ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܢܒܝܐ̈
Eph:Adden ܕܩܛܠܘ ܠܢܒ̇ܝܐ XXX ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܫܠܝܚܐ̈
Eph:Adden ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ 2X5ܘܒܥܟܪ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܘܒܥܡܐ
Eph:Adden ܐܝܟ ܗܒܒܐ ܚܡ̇ܐ ܐܢܬ ܘܐܢܗܘ ܕܡܢ ܫܠܝܐ
Eph:Adden ܠܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܘܟܠ ܢܫܒܘܩ ܘܠܟ
Eph:Adden ܠܟ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܛܝܒܘܬܗ ܐܝܟ ܟܫܝܪܐ
Eph:Adden ܗ̣ܘ ܩܠܝܠ ܢܩܦܬܝܗܝ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܩܠܝܠ X
Eph:Adden ܠܟ ܟܕܒܐ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܟܕ ܓܚ̇ܟ ܐܢܬ
Eph:Adden ܒܟܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ
Eph:Adden ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܕܬܘܣܦ
Eph:Adden ܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܟܐ
Eph:Adden ܕܚܨܕܟ 1X5ܚܒܢܢܐ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܒܥܕܢ ܕܐܓܪܗ
Eph:Adden ܦܪܨܘܦܟ ܒܗ̇ܬ ܡܟܣ ܐܢܬ ܠܗ ܘܠܐ ܢܨ̇ܐ