simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:Adden ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܚܝܒܐ̈ ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܟܠܗܘܢ ܙܟܝܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܣܓܘܕܐ̈ ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܟܠܗܘܢ ܟܦܘܪܐ̈ XXX
Eph:Adden ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܣܓܘܕܐ̈ ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܟܠܗܘܢ ܟܦܘܪܐ̈ XXX ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ XXX ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܘܒܟܠ ܕܪܓܡܘ ܠܫܠܝܚܐ̈
Eph:Adden ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܫܛܝܐ̈ ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܗܘܢ ܐܦ ܒܕܟܝܐ̈ X41ܠܟ ܦܓܪܐ ܐܢܬ XXX ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܚܝܒܐ̈ ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܟܠܗܘܢ ܙܟܝܐ̈
Eph:Adden ܗܘܝ ܬܠܡܝܕܐ ܠܙܟܝܐ̈ ܕܢܠܦܘܢܟ ܕܐܝܟܢ ܬܙܟܐ XX ܐܢ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܕܐܬܠܝܛܐ̈ ܡܘܕܝܢܐ̈ ܒܓܠܝܐ ܗܘܘ ܗܘܘ ܡܘܕܝܢܐ ܒܟܣܝܐ ܗܘܝ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܓܘܠܝܕ ܘܐܢܬ ܗܘܝܬ ܐܦ ܩܛܘܠܗ X29ܠܟ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܐܢܘܢ 2X5ܘܒܥܟܪ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܘܒܥܡܐ ܕܪܓܡܗ ܠܥܟܪ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܣܐ̈ ܒܗ̇ܘ ܕܐܘܕܝ ܘܒܗ̇ܘ ܕܟܦ̣ܪ X X5ܦܪܫ ܐܢܬ ܛܘܒܐ ܕܛܘܒܐ̈ X X5ܘܝܗܘܕܐ ܒܟ ܗܘ ܩܒܠ ܚܒ̣ܠܐ ܘܟܠܗ̇ ܓܗܢܐ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܪܐ̈ ܘܒܦܝܢܚܣ ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ 2X5ܘܒܥܟܪ ܐܢܬ ܐܢܬ XX1ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢ ܒܟܘܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܦܠܘ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܘ ܠܢܒ̇ܝܐ XXX ܐܢܬ ܐܢܬ X29ܠܟ ܦܓܪܐ ܐܚܛܝ ܒܝܫܐ ܘܐܢܬ ܗܘ ܕܗܦܟܬ ܐܒܗܬܬܝܗܝ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܘܒܟܠ ܕܪܓܡܘ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܘ ܠܢܒ̇ܝܐ XXX
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܘܒܥܡܐ ܕܪܓܡܗ ܠܥܟܪ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܪܐ̈ ܘܒܦܝܢܚܣ ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ 2X5ܘܒܥܟܪ
Eph:Adden ܘܐܢܗܘ ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܬܥܬܪ ܒܥܘܬܪܟ ܣ̇Xܐ ܫܘܥܠܝܟ X5ܘܐܢܗܘ ܐܢܬ ܠܗ ܡܢܗ ܪܥܝܢܟ 61ܘܐܢܗܘ ܕܡܢ ܫܠܝ ܬܬܢܓܕ ܐܝܟ ܗܒܒܐ ܚܡ̇ܐ
Eph:Adden ܘܟܠ ܢܫܒܘܩ ܘܠܟ ܢܪܚܡ ܘܢܫܦܪ ܠܟ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ I ܬܘܒ ²ܡܐܡܪܐ ܐܢܬ X09ܥܨܝ ܠܢ ܡܪܝ ܕܢܬܪܓܪܢ ܠܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܥ̇ܒܕ
Eph:Adden ܛܝܒܘܬܗ ܐܝܟ ܟܫܝܪܐ ܕܐܢܝܚܟ XX 1ܦܥܠܐ̈ ܚܢܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܟܠ ܐܢܬ 1X5ܚܒܢܢܐ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܒܥܕܢ ܕܐܓܪܗ ܒ̇ܥܐ ܠܟ ܘܠܐ ܡܩܒܠ
Eph:Adden ܝܬܝܪ ܩܠܝܠ X 8ܗܘ ܚܕ ܪܐܙܗ ܓ̇ܠܐ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܡܦܫܩ ܠܟ ܪܐܙܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܠܪܦܝܐ ܒܪ ܙܘܓܗ ܡܐ ܕܪܡܙ ܠܟ ܗ̣ܘ ܩܠܝܠ ܢܩܦܬܝܗܝ
Eph:Adden ܟܕ ܓܚ̇ܟ ܐܢܬ XX ܣܝܦܐ ܕܡܘܬܐ ܢ̇ܦܩ ܠܗ ܘܣܦܝܣܪܐ ²ܕܕܝܢܐ ܐܢܬ ܕܙܒܢܐ̈ ܐܝ̣ܟ ܩܨܐ ܒܬܪܥܐ ܩܐܡ ܗܘ ܡܬܘܗ ܠܟ ܟܕܒܐ ܕܡܒܐܫ
Eph:Adden ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܩܠܢܢ ܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܦܢܐ ܠܟ XX ܐܠܘ ܗܟܢ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܬܒܥ ܐܢܬ XX ܒܟܝܠܐ ܪܒܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܒܟܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܒܥ
Eph:Adden ܠܐ ܗܘܐ ܕܬܘܣܦ ܥܠ ܓܙܟ XXX ܥܠܬܐ ܒܥܝܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܕܒܗ̇ ܬܬܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܬܒܘܥܐ̈ ܕܬܒܥܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝܠܐ ܐܦ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܬܒ̇ܥ
Eph:Adden ܠܐ ܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܩܘܫܬܐ ܙܠ ܒܥܝܘܗܝ ܐܢܬ ܘܓ̇ܚܟ ܠܟ ܛܪܟܢ ܘܣ̇ܘܚ ܠܟ ܠܪܚܡ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܥܐ
Eph:Adden ܠܗ ܒܥܕܢ ܕܐܓܪܗ ܒ̇ܥܐ ܠܟ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܛܝܒܘܬܗ ܐܝܟ ܐܢܬ ܚܙܝ ܕܒܚܩܠܟ ܐܢ ܡܫ̇ܦܠ ܦܥܠܐ ܡܢܗ ܕܚܨܕܟ 1X5ܚܒܢܢܐ ܚܫ̇ܒ
Eph:Adden ܠܗ ܘܠܐ ܢܨ̇ܐ ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܟܣ ܠܗ ܢ̇ܟܬ ܣܦܬܗ ܘܡܣܝܒܪ ܐܢܬ ܠܗ ܘܐܢ ܠܐ ܒܣܡ ܠܗ ܡ̇ܝܩ ܒܗ 101ܐܢ ܡܢ ܦܪܨܘܦܟ ܒܗ̇ܬ ܡܟܣ