simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:Adden ܠܗ̇ X X5ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܨܪܬܗ̇ ܒܟܪܣܐ ܕܐܡܟ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܥܠ ܪܫܐ ܕܝܠܝ ܣܐܡ
Eph:Adden ܠܝ X53ܗܕܐ ܐܝܕܟ ܕܐܢܐ ܨܪܬܗ̇ ܒܟܪܣܐ ܕܐܡܟ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܥܠ ܐܢܬ ܕܐܡܟ ܡܥܡܕܢܐ ܐܢܐ ܠܟ ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܒܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܦܪܥ
Eph:Adden ܠܟܗܢܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܓܝ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܩܠܝܠ ܚܝܒ ܐܝܢܐ ܕܣܓܝ ܐܢܬ ܕܠܪܝܫܐ̈ ܘܠܩܘܛܢܐ ܐܝܟ ܠܒܨܝܪܐ̈ X 8ܠܡܠܟܐ̈ ܣܓܝ ܬܒ̇ܥ
Eph:Adden ܠܪܝܫܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܪܝܫܐ̈ ܘܠܩܘܛܢܐ ܐܝܟ ܠܒܨܝܪܐ̈ X ܐܢܬ ܗܘ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ 81ܝܗܒ ܐܢܬ ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܬܒ̇ܥ
Eph:Adden ܡܢ ܐܒܪܐ ܘܡܢ̣ܘ ܢܣܝܒܪ ܥܘܣܩܟ XX Xܐ ܕܐܘܥܝ ܠܗ ܐܢܫ ܓܦܐ̈ ܐܢܬ X9ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܠܟ ܦܓܪܐ ܕܝܩܝܪܬ ܗܘ ܡܢ ܚܠܐ ܘܢ̇ܛܠ
Eph:Adden ܡܪܝ ܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܗܘ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ 81ܝܗܒ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܬ ܦܪܥ̈ ܠܟ XX ܪܒ ܗܘ ܚܘܒܠܟ ܡܢ ܓܙܢ ܠܐ ܣܦܩܢ̈ ܠܗ ܣܝܡܬܢ̈ ܟܕ
Eph:Adden ܥܠܬ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܝܩܝܪ ܟܐܒܗ ܕܚܛܝܐ ¹93ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܪܡܐ ܒܐܫܬܐ ܐܢܬ 189ܛܥܝܢ ܓܘܫܡܗ ܘܟܪܝܗ ܘܪܡܐ ܒܢܥܡܬܐ̈ ܡܟܝܟܬܐ̈ ܡܥܩܒ
Eph:Adden ܦܓܪܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܒܚܐܪܘܬܐ ܘܒܥܒܕܘܬܐ X65ܦܓܪܐ ܡܫܡܫ ܐܢܬ ܫܦܠܟ X61ܕܡܢܟ ܐܢܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܦ ܫܦܠܐ ܐܦ ܪܘܡܪܡܐ ܚܕ
Eph:Adden ܦܓܪܐ ܕܡܝܟ ܘܒܝܫܐ ܐܚܝܢܟ ܠܐ ܕܡ̇ܟ ܠܐ ܢܐ̇ܡ ܐܦܠܐ ܕܡ̇ܟ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘ ܓܝܪ ܟܘܫܪܗ ܪܒܐ ܕܠܓܢܣܐ ܕܐܢܫܐ ܢܫܪܥ X ܗ̇ܘܐ
Eph:Adden ܪܘܚܢܐ XX 1ܡܢ ܓܙܟ ܡܠܠ ܟܠܫܥ ܠܐ ܬܗܪܘܓ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܐܢܬ ܕܚܠ ܘܫܠܝ ܡܢ ܩܪܝܒܟ ܕܠܐ ܬܣܡܐ ܢܦܫܟ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܒܪ ܝܘܠܦܢܐ
Eph:Adden ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܕܢܣܦܩ ܠܟ ܗܘ ܒܪܢܫܐ 53ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܬ ܪܒܘܬܟ ܐܢܬ 49ܐܦ ܐܢ ܪܒ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܪܝ ܡܢ ܦܘܪܥܢܟ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ