simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:Adden 10X·168ܝ X X0ܠܐ ܥܨ̇ܝܬ ܐܝܟ ܬܒܘܥܐ̈ ܕܬܒܥܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܕܡܠܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܨܐ ܚܝܠܢ ܕܢܦܢܐ ܐܦ ܬܒ̇ܥ
Eph:Adden 1X1ܐܝܬ ܕܫܘܒܚܐ ܦ̇ܪܥ ܠܟ ܕܠܩܠܐ̈ ܣ̇ܦܩ ܒܠܚܘܕ ܘܕܠܐ ܐܢܬ ܡܨܐ ܗܘ ܕܝܢ ܟܠܢܫ ܦ̇ܪܥ ܠܟ ܕܐܝܟ ܚܝܠܗ ܕܐܢܫ ܬܒ̇ܥ
Eph:Adden 81ܝܗܒ ܐܢܬ ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܠܪܝܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܠܗ ܣܝܡܬܢ̈ ܟܕ ܐܢܬ ܡܪܝ ܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܗܘ ܬܒ̇ܥ
Eph:Adden X 5ܘܐܢ ܗܘ ܕܡܛܟ ܚܘܠܡܢܐ ܢܓܝܪܐ ܛܥܝܬܝܗܝ ܫܦܠܟ ܘܐܢܗܘ ܐܢܬ ܠܟ ܛܥܢܐ ܝܩܝܪܐ ܘܐܢܗܘ ܕܐܓܪ ܒܟ ܡܪܥܐ ܣܪܝ ܠܗ ܪܝܚܟ ܟܕ ܚܝ
Eph:Adden X 9ܕܐܡܬܝ ܕܣܠܩܐ ܥܠ ܒܠܟ ܕܬܨܠܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܟ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܟ ܬܬܓܢܐ ܓܒܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܐܡ̇ܪܢܐ ܕܠܟ ܥܕܪܐ ܐܢ ܣ̇ܥܪ
Eph:Adden XX ܒܟܝܠܐ ܪܒܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܒܟܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܫܡܘܢܐ ܟܝܠܐ̈ ܥܒܝܕܝܢ ܠܬܒܥܬܟ ܒܟܝܠܐ ܡܢ ܟܠ ܬܒܥ
Eph:Adden XX ܣܝܦܐ ܕܡܘܬܐ ܢ̇ܦܩ ܠܗ ܘܣܦܝܣܪܐ ²ܕܕܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܠܐܝܢܐ ܐܢܬ ܩܨܐ ܒܬܪܥܐ ܩܐܡ ܗܘ ܡܬܘܗ ܠܟ ܟܕܒܐ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܟܕ ܓܚ̇ܟ
Eph:Adden ܐܫܩܢܝ ܡܝܐ̈ ܕܒܘܚܪܢܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ ܐܡ̇ܪ ܩܘܕܡ ⁴ܐܡܪܐ ܐܢܬ ܚܟܝܡܬܐ̈ ܚܙܝܢ̈ ܠܝ ܒܥܝܕܝܗܝܢ̈ X05ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܡܫܪ
Eph:Adden ܒܚܢܢܟ ܐܣܝܬܝܗܝ ܟܠ ܡܘܡܐ ܕܡܚܝܠ ܡܢܢ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܚܝܠܟ ܐܢܬ ܡܐܣܝܢ ܚܢܢ ܕܢܕܥ ܕܟܡܐ ܚܠܝܨܝܢ ܚܢܢ X ܟܠ ܡܘܡܐ ܕܩ̣ܫܐ ܡܢܢ
Eph:Adden ܒܝܫܐ ܐܦ ܠܟ ܫ̇ܕܠ ܠܟ X ܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܐܝ̣ܟ ܩܨܐ ܐܢܬ ܒܣܦܘܬܐ̈ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܬܡܠܠ ܥܡܗ ܕܒܪ ܙܘܓܟ ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܗ ܫ̇ܕܠ
Eph:Adden ܒܟܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܩܠܢܢ ܚܐܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܒܝܕܝܢ ܠܬܒܥܬܟ ܒܟܝܠܐ ܡܢ ܟܠ ܬܒܥ ܐܢܬ XX ܒܟܝܠܐ ܪܒܐ ܝܗܒ
Eph:Adden ܒܢ ܒܛܝܠܐ XX ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܟ̇ܠܬ ܐܦ ܐܫܬܝܬ ܗܐ ܥܝܪܬ ܐܢܬ ܒܪܝܫܝܬ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ܥܒܝܕܬ
Eph:Adden ܒܥܠܠܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܬܣܓܐ ܦܘܪܥܢܝܢ̈ X 11ܚܘܒܐ ܗܘ ܪܒܐ ܕܠܐ ܐܢܬ XXX ܥܠܬܐ ܒܥܝܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܕܒܗ̇ ܬܬܠ ܠܢ ܣܓܝܐܐ ܘܕܒ̇ܥܐ
Eph:Adden ܕܐܦ ܬܠܡܝܕܐ ܬܗܘܐ ܠܗ 85ܗܘ ܡܫܪܐ ܐܝܟ ܐܘܡܢܐ ܘܐܢܬ ܡܘܣܦ ܐܢܬ ܚܕ ܪܐܙܗ ܓ̇ܠܐ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܡܦܫܩ ܠܟ ܪܐܙܗ ܐܢܬ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܣ̇ܘܚ
Eph:Adden ܕܚܠ ܘܫܠܝ ܡܢ ܩܪܝܒܟ ܕܠܐ ܬܣܡܐ ܢܦܫܟ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܒܪ ܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ ܠܥܘܝܪܘܬܢ ܢܘܗܪܟ ܕܝܠܟ ܛܦܛܦ ܠܗ XX9ܘܒܐܝܢܐ ܕܕܓܢ ܓܚ̇ܟ
Eph:Adden ܕܝܢ ܘܫܦܐܐܢܬ ܬܒ ܚܘܪ ܒܗ ܘܓܚܟ ܥܠܘܗܝ X21ܕܒܥܡܠܐ ܐܢܬ XXX ܕܒܗܝܢ ܝܬܒ̇ ܐܦ ܩܐܡ ܛܪܟܢܐ ܒܟܠ ܥܕܢܘܗܝ̈ ܟܕ ܢܝܚ
Eph:Adden ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܣ̇ܘܚ ܐܢܬ ܕܐܦ ܬܠܡܝܕܐ ܬܗܘܐ ܠܗ 85ܗܘ ܡܫܪܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܩܠܝܠ X 8ܗܘ ܚܕ ܪܐܙܗ ܓ̇ܠܐ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܡܦܫܩ ܠܟ ܪܐܙܗ
Eph:Adden ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܠܪܝܫܢܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܟܕ ܐܢܬ ܡܪܝ ܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܗܘ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ 81ܝܗܒ
Eph:Adden ܕܢܣܦܩ ܠܟ ܗܘ ܒܪܢܫܐ 53ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܬ ܪܒܘܬܟ ܕܠܝܬ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܪܝ ܡܢ ܦܘܪܥܢܟ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܬܒ̇ܥ
Eph:Adden ܕܢܦܢܐ ܠܟ XX ܐܠܘ ܗܟܢ ܬܒ̇ܥ ܗܘܝܬ ܚܒܘ ܥܠܝܐ̈ ܘܬܚܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܩܠܢܢ ܚܐܪ