simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent ܐܝܟ ܥܫܝ̣ܢܐ . ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܚ̇ܕܐ ܆ ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܙܟܝܐ ܐܢܬ ܆ ܒ̇ܝܪܬܐ ܐܘ ܡ̇ܣܠܝܬܐ ܀ ܠܙ ܀ ܠܐ ܬܚܕܐ ܡܐ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܆ ܙ̇ܟܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܚܒܒ ܨܚܢܘܬܐ ܀ XXX ܥܕ ܀ ܕܡܫܡܫ ܓܝܪ ܛܥܝܘܬܐ ܆ ܒܬܘܫܐ ܐܢܬ ܆ ܘܬܪܚܡ ܐܢܬ ܙܠܝ̣ܠܘܬܐ . |ܘܒܝ̣ܫܐ ܕܬܦܩܘܕ ܢܟܦܘܬܐ ܆ ܟܕ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܠܚܘܕܝܟ ܫܪܘܬܐ . ܘܠܐ ܢܐܟܘܠ ܠܚܡܟ ܣܟܠܐ ܆ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܆ ܗ̇ܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܐ ܚ̇ܘܒܐ ܀ ܝܐ ܀ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܐܢܗܘ̈ ܕܡܨܝܐ ܆
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܆ |ܕܪܡܙܐ ܕܒܪܝܗܝ ܠܟܝܢܐ ܀ 0 ܢܘ ܀ ܐܣܟܝܡܗ ܐܢܬ ܢܗ ܀ ܠܐ ܬܚܕܐ ܒܣܓܝ̣ܐܘܬܐ ܆ ܕܒܢܝܐ̈ ܘܕܡܡܘܢܐ . ܠܐ ܬܟܝ̣ܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܘܡܝܬܪܘܬܐ . X | X5ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܡܢ ܫܠܝ ܒܚܕܐ ܆ ܪܚܡܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܐܢܬ ܓܗܢܐ ܘܬܫܢܝ̣ܩܐ ܀ ܟܒ ܀ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܐ ܪܫܦܝ̣ܪܬܐ ܆ ܣ̇ܥܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗ ܓܝܪ ܨܝܕܐ ܆ ܘܐܨܛܕܐ ܒܗ ܐܝܟ ܚܪܥܐ . |ܘܨܘܕ ܒܗ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ . ܕܠܐ ܬܦܠ ܐܝܟ ܕܒܦܚܐ ܆ ܒܪܚܡܬܗ ܫܝܘܠ ܒܠܥܬܐ ܀ ܗܘܝ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܘܒܪܐ̈ ܆ ܠܐ ܬܣܟܐ ܠܛܘܒܐ̈ ܥܬܝ̣ܕܐ̈ ܀ ܠܛ ܀ ܐܢ ܐܝ̣ܬ ܠܟ ܐܢܬ ܐܢ ܠܐ ܐܝ̣ܬ ܠܟ ܕܟܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܬܥܩܒ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܩܢܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗ ܚܕ ܒܡܐܐ ܆ ܠܢܘܓܪܐ |ܘܣܘܦܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܀ ܢܒ ܀ ⁸⁴ ܡܢܘ ܡܠܦ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܚܟܝ̣ܡܐ ܆ ܕܫܕܝ ܠܚܡܟ ܥܠ ܡܝܐ̈ . X X59ܘܡܫܟܚ
EliaAnb:BookExer&Cent ܙ̇ܟܐ ܠܓܕܫܐ ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ ܀ ܨܒ ܀ ܢܘܪܒ ܐܢܬ ܀ ܠܐ ܬܨܠܐ ܦܚܐ ܠܣܢܐܐ ܆ ܐܦܠܐ ܢܫܒܐ ܠܣܩܘܪܐ . ܕܠܐ ܡܨܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܬܚܘܡ ܫܬܩܐ . ܘܡܬܝ̣ܢܐ ܗܘܝ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܆ ܘܝܬܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܐܢܬ ܣܟܠܐ ܆ ܘܬܫܬܡܗ ܠܐ ܚܟܝ̣ܡܐ ܀ ܫܡܥ ܡܠܬܐ ܕܟܠܗ ܓܘܐ ܆ ܘܝܩܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ . ܕܬܗܘܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܘܚܟܝ̣ܡܐ ܆ ܠܐܠܗܐ ܘܠܟ ܐܢܬ ܘܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ XXXXX ܪܢܝ ܟܠܝܘܡ ܐܝܟ ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܣܢܝ̣ܩ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܚܡܟ ܠܣܢܝ̣ܩܐ ܆ ܘܠܐ ܬܟܠܝܘܗܝ ܡܢ ܡܣܟܢܐ . ܘܗܘܝ ܒܕܘܡܝܐ ܐܢܬ . |ܗܒ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܆ ܠܣܛܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܒܒܝ̣ܫܬܐ ܀ X ܩܨܝ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܡܕܥܐ ܆ ܬܚܙܐ ܕܢ̇ܗܪ ܐܝܟ ܫܡܫܐ . ܢܗܘܐ ܠܟ ܥܡܠܐ ܥܦܝ̣ܦܐ ܐܢܬ ܦ̇ܗܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܫܛܝܐ ³⁰²ܘܫܡܝ̣ܛ ܠܒܐ ܀ ܕ ܀ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ¹X⁰ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܀ ܒܕܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝ̣ܬ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܕܝ̇ܢܐ ܒ ܀ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ . ܠܐ ܬ̇ܡܪܚ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܆ Xܒܕܬܟܝ̣ܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܪܓܬܗ ܠܣܟܠܐ ܆ ܐܢ ܬܬܠ ܠܗ |ܦܬܓܡܐ . X13 ܘܡ̇ܨܪܦ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܕܠܗܠܝܢ ܡܐܣܐ ܣܡܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܠܐ ܐܝ̣ܬ ܐܣܝܘܬܐ ܀ ܝܗ ܀ ܝ̇ܗܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ . ܠܐ ܬܡܠܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܕܟܝܐ ܡܒܘܥ ܛܒܬܐ̈ ܀ |ܗܘܝ ܐܢܬ ܒܥܒܘܪܐ ܀ 82 ܣܕ ܀ ܐܢ ܠܐ ܕܟܐ ܐܢܬ ܡܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܆ ܘܡܠܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܢ ܫܠܝ ܒܚܕܐ ܆ ܪܚܡܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܠܐܠܗܐ ܀ ܡܐ ܕܣ̇ܒܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܡܐ ܪܫܦܝ̣ܪܬܐ ܆ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܘܡܝܬܪܘܬܐ . X | X5ܗ̇ܘܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܗ̇ ܬܩܢܐ ܆ ܛܪ ܗܕܐ ܒܚܬܝ̣ܬܘܬܐ ܀ | X74ܐܝܟ ܢܘܗܪܐX ܐܢܬ ܫܪܝ̣ܪܬܐ ܆ ܐܪܙܐ ܗ̣ܝ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ . XX | X8ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܐܒܕܢܗ |ܕܐܒܕܢܐ ܀ X15 ܚܙܝ ܠܐ ܬܕܓܠ ܐܘ ܬ̇ܛܥܐ ܆ ܒܕܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܆ ܠܣܢܐܐ ܕܢܦܠ ܡܢ ܩܘܫܬܐ . X16 ܕܗ̇ܘ ܐܢ ܢܬܕܚܐ ܠܐܒܕܢܐ ܆
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܟ ܐܝܟ ܚܝܒܐ ܀ X ܥܠ ܛܒܬܐ ܐܘܕܐ ܠܛܒܐ ܆ ܕܕܝ̣ܠܗ ܐܢܝܢ ܐܢܬ ܆ ܐܩܨ ܐܢܝܢ ܠܐܠܗܐ . |ܘܐܢ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܆ ܥܕܘܠ