simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܢ ܫܢܬܐ ܆ ܚܬܘܡ ܪܓܫܐ̈ ܒܢܝ̣ܫܐ ܚܝܐ . X⁸ ܕܡܐ ܕܒܗܘܢ ܐܢܬ ܐܝ̣ܠܢܐ ܆ ܒܝܕ ܦܐܪܐ̈ ܕܙܕܝ̣ܩܘܬܐ ܀ ܣܓ ܀ ܡܐ ܕܡܬܬܥܝ̣ܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܢܗ ܩܕܡܝܐ . ܕܠܐ ܥܡ ܪܘܡܝܢܐ ܬܪܡܐ ܆ ܛܥܡܐ ܘܡܕܥܐ ܐܦ ܗܘܢܐ ܐܢܬ ¹²ܡܢܟ ܚܡܪܐ ܀ ܢܘ ܀ ܥܘܠ ܐܢܬ ܠܚܠܘܠܐ ܐܚܪܝܐ ܆ ܘܦܘܩ
EliaAnb:BookExer&Cent ܢܣܝܘܢܐ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܘܕܠܐ ܪܛܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܬܗܘܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܫܠܝ ܒܚܕܐ ܆ ܪܚܡܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܠܐܠܗܐ ܀ ܡܐ ܕܣ̇ܒܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܢܦܫܟ ܐܣܐ ܀ ܐܢܗܘ̈ ܕܬܚܙܐ ܪܫܝ̣ܥܐ ܆ ܕܡ̇ܨܠܚ ܫܘܒܚܗ ܒܗܢ ܐܢܬ ܢܨܪܘܦ ܒܟܠܝ ܫܥܐ . ܕܠܐ ܬܫܡܥ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝ̣ܒܐ ܆ ܕܐܢ ܐܣܝܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܕܪ ܘܠܒܒ ܠܡܫܪܝܘ . ܘܚܝܠ ܘܣܝܥ ܠܡܫܠܡܘ ܒܛܝܒܘܬܟ . ܘܐܠܦ ܐܢܬ ܠܗܘܝܐ ܘܥ̇ܐܠܝ̣ܢ X¹²ܠܒܪܝ̣ܬ |ܕܪܘܗܝ̈ ¹³ܕܥܠܡܐ ܀ ܡܪܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܙܒܢܐX . ⁴³ ܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܡܛܠ ܓܕܫܐ ܆ ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܪܝܚܐ ܕܒܪ ܒܣܪܟ ܀ ܝܘ ܀ ܠܐ ܬܪܓ ܥܠܘܒܘܬܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܬܟܝ̣ܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܙܕܩܐ . ܕܠܡܣܟܢܐ ܘܠܒ̇ܝܫܐ ܆ ܝ̣ܗܝ̣ܒܝܢ ܚܕܪܐ ܘܚܣܕܐ ܀ ܐܢܬ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܀ ܣܒ ܀ ܠܐ ܬܣܒ ܛܝܒܘ̣ ܕܐܢܫܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ . ܕܬܗܘܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܘܚܟܝ̣ܡܐ ܆ ܠܐܠܗܐ ܘܠܟ ܐܢܬ ܘܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ XXXXX ܪܢܝ ܟܠܝܘܡ ܐܝܟ ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܣܢܝ̣ܩ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܡܪܕܝ̣ܬܐ ܆ ܟܒܪ ܐܝ̣ܬ ܒܐܘܪܚܟ ܬܘܩܠܬܐ̈ ܀ | X98ܗܘܝ ܐܢܬ ܠܐ ܬܐܙܠ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܆ ܒܠܥܕ ܠܘܝܐ ܘܒܪ ܢܩܦܐ . ܠܐ ܬܟܝ̣ܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܆ |ܕܪܡܙܐ ܕܒܪܝܗܝ ܠܟܝܢܐ ܀ 0 ܢܘ ܀ ܐܣܟܝܡܗ ܐܢܬ ܢܗ ܀ ܠܐ ܬܚܕܐ ܒܣܓܝ̣ܐܘܬܐ ܆ ܕܒܢܝܐ̈ ܘܕܡܡܘܢܐ . ܠܐ ܬܟܝ̣ܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ ܀ ܚܝܒ ܥܒ̣ܕܐ ܕܟܠ ܫܥܐ ܆ ܒܐܝ̣ܩܪܐ ܢܫܡܫ ܡܪܐ . ܐܢܬ . XXXXXXXXXXX |ܐܦ ܠܟ ܓܝܪ ܐܝ̣ܬ ܫܘܪܥܬܐ̈ ܆ ܘܣܢܝ̣ܩ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܕܙܒܢܐ ܘܓܕܫܐ ܘܫܘܓܢܝܐ ܀ X7 ܡܚ ܀ ܠܐ ܬܚܕܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܣܟܠܐ ܆ ܒܫܘܦܪܐ ܘܚܝܠܐ ܘܒܥܘܬܪܐ . |ܕܠܐ ܬܟܝ̣ܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܡ ܐܢܬܬܐ . ܕܠܐ ܢܩܪܘܢܟ ܐܫܘܦܐ ܆ ܕܠܚ̇ܫ ܒܐܕܢܝ̈ ܐܟܕܢܐ ܀ ܐܢܬ ܠܟ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܀ |ܡܐ ܀ X39 ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܥܢܝܢܐ ܆ ܟܡܐ ܕܡܨܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܡ ܝܬܟ ܆ ܘܡܫܬܝ̣̇ܢ ܥܡܟ ܡܪܟ ܀ ܦܛ ܀ ܥܗܕ ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܝܬܪܐ̈ ܐܢܬ ܀ ܗܘܝ ܪܕܘܦܐ ܠܩܢܘܡܟ ܆ ܘܡܬܪܕܦ ܐܟܠ ܩܪܨܐ . ܘܐܫܬܝ̣̇ܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܨܝܕ |ܒܪܘܝܐ ܀ ܕܚ̇ܒܫ ܠܒܪܗ ܒܛܠܝܘܬܐ ܆ ܒܢܝ̣ܪ ܐܢܬ ܠܚܝܒܐ ܩܕܡ ܡܪܕܘܬܐ . X8ܕܢܗܘܐ ܗܘ̈ ܬܚܝܬ ܥܕܠܝܐ ܆ ܘܬܙܟܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܪܓܬܗ ܠܣܟܠܐ ܆ ܐܢ ܬܬܠ ܠܗ |ܦܬܓܡܐ . X13 ܘܡ̇ܨܪܦ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܕܠܗܠܝܢ ܡܐܣܐ ܣܡܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܠܐ ܐܝ̣ܬ ܐܣܝܘܬܐ ܀ ܝܗ ܀ ܝ̇ܗܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ⁰²ܥܠ ܡܣܝܘܢܐ̈ ܆ ⁰³ܕܡܠܝܢ ܓܕܫܐ̈ ܘܩܬܪܐ̈ ܀ ܩܪܝ ܠܚܝܒܐ̈ ܐܢܬ ܠܟ ܫܘܬܦܐ̈ ܆ ⁰¹ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܚܐ̈ . ܠܐ ܬܟܝ̣ܠ