simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܢܬܠ ¹¹⁰ܥܘܕܪܢܐ ܀ ܟܚ ܀ ܐܝ̣ܙܓܕܐ ܕܪܥܡܐ ܒܪܩܐ ܆ ܐܢܬ ¹¹ܒܝ̣ܫܬܐ̈ . X X37ܘܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܆ |ܣܢܝ̣ܩ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܨܠܘܬܐ ܆ ܒܙܒܢܗ̇ ⁴²¹ܬܦܪܘܥ ܠܐܠܗܐ . X | X26ܣܢܝ ܫܢܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܣܒܐ ܆ ܕܬܗܘܐ ܙܗܝ̣ܪ ܡܢ ܫܘܪܥܬܐ ܀ ܣܕ ܀ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܬܫܝܓ ܒܚܕܐ ܆ ܠܒܘܫ ܢܦܫܐ ܘܠܒܘܫ ܡܪܝܐ ܀ ܐܝ̣ܬ ܗ̣ܘ ܠܟ ܐܢܬ ܀ ܠܒܘܫܗ̇ ܗ̣ܘ ܕܢܦܫܐ ܦܓܪܐ ܆ ܘܢܦܫܐ ܠܒܘܫܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܚܝܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ܗ̣̇ܕܐ ܘܥܕܪ ܒܪܡܙܟ ⁴ܠܟܬܘܒܐX ܘܠܩܪܘܝܐX XXXXX ܐܢܬ ܒܗ ܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܘܡܣܝܟܝܢ ܠܓܘ ܡܢܗ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܀ Xܡܪܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܘܡܝܬܪܘܬܐ . X | X5ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܡܢ ܫܠܝ ܒܚܕܐ ܆ ܪܚܡܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܐܢܬ ܓܗܢܐ ܘܬܫܢܝ̣ܩܐ ܀ ܟܒ ܀ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܐ ܪܫܦܝ̣ܪܬܐ ܆ ܣ̇ܥܪ
EliaAnb:BookExer&Cent ܘܡܠܝ̣ܠܐ . XXX |ܬܗܘܐ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪܪܐ ܆ ܝܘܩܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ ܀ ܐܢ ܬܕܥ ¹⁸⁷ܐܝܟ ܚܟܝ̣ܡܐ ܆ ܠܡ̇ܢ ܡܝܘܬܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܙ̇ܟܐ ܠܓܕܫܐ ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ ܀ ܨܒ ܀ ܢܘܪܒ ܐܢܬ ܀ ܠܐ ܬܨܠܐ ܦܚܐ ܠܣܢܐܐ ܆ ܐܦܠܐ ܢܫܒܐ ܠܣܩܘܪܐ . ܕܠܐ ܡܨܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܙܟܝܐ ܀ ܠܚ ܀ X12ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܚܟܡܬܐ ܆ |ܠܡܛܥܢ ܝܘܩܪܐ ܐܢܬ ܙ̇ܟܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܥܫܝ̣ܢܐ . ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܚ̇ܕܐ ܆ ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ
EliaAnb:BookExer&Cent ܙܠܝ̣ܠܘܬܐ . |ܘܒܝ̣ܫܐ ܕܬܦܩܘܕ ܢܟܦܘܬܐ ܆ ܟܕ ܐܢܬ ܡܚܒܒ ܐܢܬ ܆ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܡܫܪܝ̣ܬܐ ܀ XXX ܣܢܝܐ ܕܬܠܦ ܬܩܢܘܬܐ ܆ ܘܬܪܚܡ
EliaAnb:BookExer&Cent ܚܝܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܀ ܪܡܘܬ ܪܘܚܐ ܘܫܘܒܗܪܐ ܆ ܥܠܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܬܒܪܐ ܐܢܬ ܗܘܐ̈ ܠܗ ܡܢ |ܡܪܝܐ . ܥܪܘܩX ²²ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܚܘܫܒܐ ܆ ܘܚ̇ܝܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܚܪܬܐ ܀ X | X48ܘܟܒܪ ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܕܐܡܝ̣ܪܐ ܆ ܠܚܟܝ̣ܡܐ ܒܝܕ ܐܢܬ ܒܚܕ ܐܝܟ ⁸³ܚܟܝ̣ܡܐ . ܕܬܣܬܟܠ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܆ ܠܐ̇ܝܕܐ ܡܡܢܥ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܀ ܫܘܛ ܝܬܟ ܐܝܟ ܡܟܝ̣ܟܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ⁸²ܡܠܠ ܥܠ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܬܠܦܝܗܝ ܝ̣ܕܥܬܐ . ܕܕܠܡܐ ⁸¹ܡܢܗ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܆ ܝ̇ܠܦ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܐܒܕܢܗ |ܕܐܒܕܢܐ ܀ X15 ܚܙܝ ܠܐ ܬܕܓܠ ܐܘ ܬ̇ܛܥܐ ܆ ܒܕܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܆ ܠܣܢܐܐ ܕܢܦܠ ܡܢ ܩܘܫܬܐ . X16 ܕܗ̇ܘ ܐܢ ܢܬܕܚܐ ܠܐܒܕܢܐ ܆
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܐܠܗܐ ܆ ܠܘܬ ܥܘܕܪܢܗ ܩܕܡܝܐ ܀ ܘܠܐ ܬܣܝ̣ܡ ܠܐܠܗܐ ܒܚܪܬܐ ܆ ܐܢܬ ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܕܡܝܐ ܆ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܘܨܝܕ ܡܠܬܐ . |ܕܬܗܘܐ ܐܦ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܟܡܐ ܙ̇ܕܩ ܕܠܒܘܫ ܢܦܫܐ ܆ ܬܕܟܐ ܘܠܠܒܘܫ ܐܢܬ ܘܬܚܘܪ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܀ XX |ܘܐܢܗܘ̈ ܕܠܠܒܘܫܐ ܕܦܓܪܐ ܆ ܡܫܝܓ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗ ܓܝܪ ܨܝܕܐ ܆ ܘܐܨܛܕܐ ܒܗ ܐܝܟ ܚܪܥܐ . |ܘܨܘܕ ܒܗ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ . ܕܠܐ ܬܦܠ ܐܝܟ ܕܒܦܚܐ ܆ ܒܪܚܡܬܗ ܫܝܘܠ ܒܠܥܬܐ ܀ ܗܘܝ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗ ܚܕ ܒܡܐܐ ܆ ܠܢܘܓܪܐ |ܘܣܘܦܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܀ ܢܒ ܀ ⁸⁴ ܡܢܘ ܡܠܦ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܚܟܝ̣ܡܐ ܆ ܕܫܕܝ ܠܚܡܟ ܥܠ ܡܝܐ̈ . X X59ܘܡܫܟܚ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗ ܠܢܣܝܘܢܐ . ܕܠܓܢܒܪܐ ܘܠܠܒܝ̣ܒܐ ܆ ܡܚܘܐ ܫܦܠܐ ܘܚܠܫܐ ܀ ܐܢܬ ܘܓܠܝܘܬܗ ܬܚܘܝܟ ܦܛܥܐ ܀ ܝܒ ܀ ܠܐ ܬܐܡܪ ܒܙܒܢ ܫܝܢܐ ܆ ܕܙ̇ܟܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܚܠܘܠܐ ܐܚܪܝܐ ܆ ܘܦܘܩ ܐܢܬ ܡܢܗ ܩܕܡܝܐ . ܕܠܐ ܥܡ ܪܘܡܝܢܐ ܐܢܬ ܥܝܢܟ ܢ̇ܛܪܐ ܆ ܕܠܐ ܢܚܦܝܘܗܝX ¹²ܡܢܟ ܚܡܪܐ ܀ ܢܘ ܀ ܥܘܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܚܡܟ ܠܣܢܝ̣ܩܐ ܆ ܘܠܐ ܬܟܠܝܘܗܝ ܡܢ ܡܣܟܢܐ . ܘܗܘܝ ܒܕܘܡܝܐ ܐܢܬ . |ܗܒ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܆ ܠܣܛܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܒܒܝ̣ܫܬܐ ܀ X ܩܨܝ