simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܬܪ ܡܫܟܢܗ ܢܩܫܬ ܡܫܟܢܝ . ܘܬܪ ܥܒܕܗ ܝ̇ܬܒܬ ܀ ܨܝܕܐ صَيد . ܐܢܬ ܗܘ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܗܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗ . ܘܠܨܝܕ ܕܡ̇ܐ ܬܪ . ܐܟܡܐ ܕܐܡܪ
BarBahl:SyrLex ܒܐܝܘܒ نظر ܀ ܡ̈ܚܙܩܬܐ̈ ܒܚܨܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܢܬ ܀ ܡܚܙܝܬܐ مرآة منظرة . ܡܚܙܝܐ ܗ ܡܚܙܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܢܫܐ ܚ̇ܙܐ
BarBahl:SyrLex . ܫܪܝܗܝ ܠܫܘܐܠܗܘܢ ܒܫܘܐܠܐ ܟܕ ܫܐܠ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܦܪܝܫܐ̈ ܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܕܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗ̇ܠܝܢ ܥ̇ܒܕ
BarBahl:SyrLex ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܡܟܘܢܢܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܣܗܕ ܐܢܐ ܬܘܒ ܠܟܠ ܒܪܢܫ ܐܢܬ . ܡܣܗܕ ܥܠ ܚܒܪܗ ܡܫܘܕܥ ܒܗܘܢ ܒܐܢܫܝܢ̈ . ܡܣܗܕ ܐܢܬ ܡܙܗܪ
BarBahl:SyrLex تصير ܀ ܗܣܝܡܐܗܐܝܬܝܬܝ ܗ ܐܬܪܫܡ رسم وسم ܀ ܗܣܝܓܝܣܐ ܗ ܐܢܬ القنافذ تسمّى باليونانيّة هسينوس ܀ ܗܣܝ ܗ ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex يضرب مرّات ܀ ܡܬܢܟܬܝܢ ܐܝܟ ܒ ܣܪܘ ܥܠ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܐܢ ܒܐܣܬܐ يُضرَب . ܡܬܢܩܫ ܥܠ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܘܕܥ
BarBahl:SyrLex انت ممنوع . ܢܙܓܘܪ ܏ܒܟܬ ܏ܕܦܪܕ ܕܒܥܓܠ ܢܟܠܐ . ܙܓܝܪܘܬܐ ܐܢܬ . ܙܓܝܪ مزجور ܐܝܟ ܒܪ ܏ܣܪܘ ܙܓܪ ܗ ܟܠܐ . ܙܓܝܪ مزجور ܙܓܝܪ
BarBahl:SyrLex ܫܫܠܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܘ ܡܘܕܥ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ ܕܐܬܘ ܠܗܘܝܐ . ܐܢܬ منها . ܗܘܝܐ̈ ܐܝܟ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܟܕ ܩܪܐ ܐܢܬ ܘܣܐܡ
BarBahl:SyrLex تقصد تذكر ܀ ܚܢ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܐܝܟ ܡܥܛ ܀ ܚܢܐ ܐܢܫܝܐ الاحليل ܐܢܬ تجائهم ويسجدون لهم ܀ ܚܢܐ حنا . ܚܢܐ يقصُد يذكر . ܚܢܐ
BarBahl:SyrLex ܣ̇ܦܩ ܐܢܬ ܘܡܕܪܟ ܐܢܬ تكمل تفي تدرك . ܡܘܦܝܢܘܬܐ وفاء . ܐܢܬ ܓܡܪ ܛܝܩ فنى نفد انقرض . ܐܘܦܝܬܘܢ ܫܠܡܬܘܢ . ܬܘܒ ܡܘܦܐ
BarBahl:SyrLex ܘ ܡܫܘܕܥ ܐܢܬ ܠܗܘܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܘ ܠܗܘܝܐ ܠܚܘܕ . ܘܓܘܢܐܝܢ ܐܢܬ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܠܗܘܝܐ . ܘܟܕ ܩܪܐ ܐܢܬ ܗܘܝܐ̈ ܘܦ̇ܬܚ
BarBahl:SyrLex ܀ ܦܘܐܝܛܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܬܚܫܚܐ ܒܡܓܠܚܘܬ ܐܢܬ اين هو الدليل على المكان ܀ ܦܘܐܢܦܐܣ ܒܨ ܠܐܝܟܐ ܐ̇ܙܠ
BarBahl:SyrLex ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܠܐ ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܪܓ̇ܙ ܐܠܗܐ ܥܠ ܦܬܓܡܝܟ̈ ܘܢܘܒܕ ܐܢܬ ܗ ܐܙܕܗܝ ܒܣܦܘܬܟ̈ ܟܕ ܢ̇ܕܪ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܡܫܬܕܘܐ
BarBahl:SyrLex . ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܟܡܐ ܥܘܫܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܥܘܫܐ المزّاح . ܥܘܫܐ ܐܢܬ جاء به في موضع آخر هَذيان . ܐܡܪ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܟܡܐ ܥܘܫ
BarBahl:SyrLex ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܐܢ̇ܐ . ܗܘܝܘ ܢܦܫܟ . ܐܘܟܝܬ ܗܘܝܘ ܐܢܬ . ܢܦܫܐ ܐܢܬ ܡܚܘܝܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܝܠ ܚܝܘܬܗ̇ . ܨ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܠܗ ܡܚܘܐ
BarBahl:SyrLex ܕܢܛܝܪܝܢ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܗ ܠܝܘܡܢܐ ܐܢܬ ܕܡܢ ܡܦܘܠܬܐ القايم الصحيح . ܩܝܡܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܘܕܥ
BarBahl:SyrLex ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܚܐܪ ܐܢܬ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ تمهّل ܐܢܬ ܗ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܢ̇ܒܥܝܢ ܢܗܝܢ ܡܝܐ ܀ </lemmä> ܚ̇ܐܪ
BarBahl:SyrLex انت ܀ ܣ̇ܝܘܡܘܬܐ تصيّر وضع ܀ ܣܝܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܫܚܬܐ ܐܢܬ محتبس فيه بزر اسود ܀ ܣܝܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܘܢܝܐ
BarBahl:SyrLex قرّ انت اعترف ان ܀ ܐܘܕܐܣܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܙܘܐ رُؤية ܐܢܬ يرتفع منه الدخان ܀ ܐܘܕ̇ܐ اقرّ اعترف اشكر ܀ ܐܘܕܐ
BarBahl:SyrLex ܐܕܡ . ܘܐܝܟܘ ܗܒܝܠ ܐܚܘܟ . ܘܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ . ܘܫܪܟܐ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ . ܡܫܐܠܢܐ ܕܝܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܐܝܟ̇ܐ