simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܘ ܒܐܚܪܝܢ ܡܬܩܝܡ ܩܢܘܡܗ ܝ ܒܕ ܠܝܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܟܝܝܬܐ̣ ܐܢܬ ܒܡܝܬܪܬܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܘܨܪܐ ܂ ܐܢܬ ܠܡ̣ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܂ ܟ
Babai:BookUnion ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܘܐܢ ܡܟܬܪ ܐܢܬ ܒܚܕܝܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܒܝܕܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܡܩ̣̇ܪܒ
Babai:BookUnion ܐܝܟܢܝܘܬܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܒܟ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܃ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܂ ܘܓܫܬܐ ܠܐ ܛܥܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܠܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܒܬܝܒܘܬܐ ܂ ܘܡܦܝܣ ܠܗܘܢ ܒܟܠܗ ܡܘܟܟܐ ܡܪܟܢܐ ܃ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝ ܟܠܗ ܪܡܢ̈ ܕܝܠܟ ܂ ܘܒܝܕ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܡܟܪܙ
Babai:BookUnion ܕܬܕܥ ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܒܪܐ ܃ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܢ ܒܥ̇ܐ
Babai:BookUnion ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܕܘܡܝܐ ܬܗܝܪܐ ܘܡܠܚܡܐ ܃ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܦܝ ܐܢܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܂ ܝ ܘܒܡܚܙܝܬܐ ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܢܣܝܒܐܝܬ ܘܗܐ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܡܠܝܘܬܗ ܕܐܐܪ ܃ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܕܫܩܠ ܐܢܘܢ ܥܠܘܗܝ ܒܠܗܓܐ ܩܛܝܢܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܘܫܢܝܟ̈ ܠܐ ܓܡܪܢ̈ ܂ ܘܐܢ ܡܝܬ ܬܠܬܐ ܘܡܝܢ̈ ܐܬܓܠܙ ܡܢ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܐ ܟ ܕܐܝܬܟ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܐ ܢܘܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܕܐ ܒܣܢܝܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐ ܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܢܛܝܪ ܢ ܣܢܝܐ ܘܢܘܪܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܐܢ ܒ̇ܥܐ
Babai:BookUnion ܠܡܬܠ ܠܟܠ ܃ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܩܢܐ ܐܢܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܟ ܂ ܐܢܬ ܐܦ ܪܗܒܘܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܠܐ ܝ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܥܬܝܕ
Babai:BookUnion ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܢܬ ܠܡ ܕܐܝ̇ܬܝ ܣܗܕܘܬܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡܢ ܕܘܝܕ ܃ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܠܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ ܃ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ ܃ ܐܒ̇ܕ ܠܗ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܦܣܩܐ ܦܣ̇ܩ
Babai:BookUnion ܕܢ̣ܣܒ ܒܗ ܛܝܢܐ̣ ܂ ܟܠܗ ܨܠܡܐ ܘܟܬܝܒܬܐ̣̈ ܒܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ ܂ ܐܢܬ ܐܘ ܕܩܪܘܬܐ ܘܛܒܘܥ ܒܗ ܛܒܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܕܗܒܐ ܂ ܘܗܐ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܡܘܠܟܢܐ ܂ ܙ ܝXX ܐܪܙܢܐܝܬ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܠܒܪܝ ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܒܘܟ ܕܩܢ̣ܟ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܒܘܢ
Babai:BookUnion ܠܡ ܒܗܕܐ ܃ ܘܐܝܟܢܐ ܝ ܕܗܝܡܢܬ ܢܗܘܐ ܠܟ ܂ ܘܗܝܡܢܘܬܟܝ ܐܢܬ ܘܐܒܝ ܒܝ ܂ ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܕ ܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܃ ܡܗܝܡܢ
Babai:BookUnion ܩܠܝܠ ܆ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܬܛܠܩܬ̣ ܠܗ̇ ܚܡܝܡܘܬܐ ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܘܐܢ ܡܟܬܪ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙ ܘܗܝ ܨܠܡܗ ܕܡܠܟܐ ܃ ܗ̇ܘ 0ܝ ܕܟܝܢܐܝܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܦ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܘܐܦ ܕܩܢܘܡܗ ܕܛܝܢܐ ܂ ܘܡܟܝܠ ܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܕܡܠܐ ܗ̇ܘ ܒܝܬܐ ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܡܢ ܢܘܗܪܗܘܢ ܕܠܡܦܝܕܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܢܘܗܪܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܒܘܨܪ ܂ ܘܐܥܠ ܝX ܐܢܘܢ ܠܒܝܬܐ ܚܕ ܂ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܟܡܝܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܂ ܟܕ ܬܘܣܦܬܐ ܡܕܡ ܡܠܘܐܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܂ ܘܗܦܘܟ ܐܥܠܝܗܝ ܠܘܬ ܠܡܦܝܕܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ 0 ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܠܗ ܒܗ ܩܒܝܥܐܝܬ ܟܝܢܐܝܬ ܘܒܡܚܙܝܬܐ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܢܣܝܒܐܝܬ ܐܢܬ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܠܩܢܘܡܗ ܘܠܦܪܨܘܦܗ ܕܒܪܢܫܐ ܃ ܚ̇ܙܐ