simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܠܗ ܒܗ ܩܒܝܥܐܝܬ ܟܝܢܐܝܬ ܘܒܡܚܙܝܬܐ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܢܣܝܒܐܝܬ ܐܢܬ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܠܩܢܘܡܗ ܘܠܦܪܨܘܦܗ ܕܒܪܢܫܐ ܃ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܠܗ ܕܡܚܝܕ ܘܡܚܘܐ ܕܝܠܝܬܗ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܢܛ ܂ ܚ ܘܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܡܢܘܬܗ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܃ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܘܢܣܝܒܐܝܬ ܒܩܢܘܡܗ ܕܛܝܢܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܡܪܢܐܝܬ ܕܕܗܒܐ ܘܒܕܗܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܐ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܟ ܘܡܕܒܪ ܠܗܘܢ ܥܘܕܪܢܟ ܂ ܘܠܝܬ 0ܝ ܝܬܐ ܕܓܠܝܙܐ ܐܢܬ ܂ ܘܩܪܝܒ ܐܢܬ ܠܟܠ ܟܠܟ ܒܟܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܠܗܘܢ ܘܠܐ · ܙ ܝ · ܝ ܐ̇ܙܠܝܢ ܡܢܟ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܥ̇ܡܪ ܒܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܢܬ ܃ ܕܡܢܗܘܢ ܡܚܕܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܡܥܝܩܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܪܕܦ
Babai:BookUnion ܠܟ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܝܟܢܝܘܬܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܒܟ ܐܢܬ ܠܐ ܝ-ܝ ܡܪܝܚܐ ܂ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܂ ܘܓܫܬܐ ܠܐ ܛܥܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ
Babai:BookUnion ܠܟܠ ܟܠܟ ܒܟܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܐܚܝܕ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܐܦ ܬܡ̇ܢ ܟܠܟ ܒܟܠܟ ܐܝܬܝܟ ܠܐ ܡܢܬܢܐܝܬ ܂ ܘܩܪܝܒ
Babai:BookUnion ܠܡ ܒܗܕܐ ܃ ܘܐܝܟܢܐ ܝ ܕܗܝܡܢܬ ܢܗܘܐ ܠܟ ܂ ܘܗܝܡܢܘܬܟܝ ܐܢܬ ܘܐܒܝ ܒܝ ܂ ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܕ ܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܃ ܡܗܝܡܢ
Babai:BookUnion ܠܡ̣ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܂ ܟ ܐܢܬ ܂ ܘܠܘ ܒܐܚܪܝܢ ܡܬܩܝܡ ܩܢܘܡܗ ܝ ܒܕ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ̣ ܘܐܦܠܐ ܒܡܝܬܪܬܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܘܨܪܐ ܂
Babai:BookUnion ܠܡܫܕܪܘ ܠܒܪܝ ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܒܘܟ ܕܩܢ̣ܟ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܘܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܝܣܪܝܠ ܃ ܘܫܕܪ ܠܒܪܝ ܘܢܦܠܚܢܝ ܃ ܘܐܢ ܠܐ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܠܡܬܠ ܠܟܠ ܃ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܩܢܐ ܐܢܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܟ ܂ ܐܢܬ ܐܦ ܪܗܒܘܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܠܐ ܝ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܥܬܝܕ
Babai:BookUnion ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܘܐܢ ܡܟܬܪ ܐܢܬ ܒܚܕܝܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܒܝܕܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܡܩ̣̇ܪܒ
Babai:BookUnion ܡܩ̣̇ܪܒ ܐܢܬ ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܐܢܬ ܝX ܐܢܝܢ̈ ܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܒܝܕܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܢܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝ ܘܡܘܣܦ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܠܘܐܐ̈ ܐܢܬ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܀ ܘܕܐܟܙܢܐ ܕܡܩܕܡ ܡܕܠܩ
Babai:BookUnion ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܟ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܘ ܒܟܝܠܐ ܝܗ̣ܒ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܟܠ ܃ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܩܢܐ
Babai:BookUnion ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪܝܢ 0ܝ ܦܘܪܫܢܝܢ̈ ܂ ܒܟܝܢ ܕܗܒܐ ܩܒܝܥܐܝܬ ܐܢܬ ܕܝܠܗ ܂ ܟܕ ܠܗ ܠܛܒܥܐ ܘܠܕܗܒܐ ܕܒܗ ܠܐ ܢ̣ܣܒ ܂ ܘܡܟܝܠ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܩܠܝܠ ܆ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܬܛܠܩܬ̣ ܠܗ̇ ܚܡܝܡܘܬܐ ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܘܐܢ ܡܟܬܪ
Babai:BookUnion ܪܘܚܗܘܢ ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܂ ܝ · ܘܗܕܐ ܗܝ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܘܬ ܐܢܬ ܃ ܩܪܝܒ ܐܒܕܢܗܝܢ ܃ ܡܗܦܟ ܐܢܬ ܐܦܝܟ̈ ܘܡܬܕܠܚܝܢ ܂ ܘܫܩ̇ܠ