simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܝܝ ܗ̇ܢܘ ܕܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܘܐܦ ܣܗܕܘܬܗ ܕܡܥܡܕܢܐ ܡܫܬܪܪܐ ܗܘܬ ܂ ܗ̇ܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܢܣ̇ܒ ܛ̇ܝܢܐ ܟܠܗ̇ ܕܡܘܬܗ ܕܨܠܡܐ ܗ̇ܘ ܡܠܟܝܐ ܕܓܠܝܦ ܐܢܬ ܨܠܡܐ ܡܠܟܝܐ ܃ ܕܐܝܬ ܂ X ܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܝ ܡܢܬܐ ܕܕܗܒܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܢܣܒܬ ܡܚܙܝܬܐ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܃ ܟܠܗܝܢ ܕܡܘܬܗ̈ ܘܨܘܪܬܗ̈ ܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܚܙܝܬܐ ܪܥܝܢܐܝܬ X0 ܩܢܘܡܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܬܒܨܐ ܟܝܢܗ ܘXܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܃ ܘܡܛܠ ܐܢܬ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܒܟ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܃ ܠܐܠܗܐ ܒܪܘܝܟ ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܕܬܕܥ ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܒܪܐ ܃ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܢ ܒܥ̇ܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙ ܘܗܝ ܨܠܡܗ ܕܡܠܟܐ ܃ ܗ̇ܘ 0ܝ ܕܟܝܢܐܝܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܦ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܘܐܦ ܕܩܢܘܡܗ ܕܛܝܢܐ ܂ ܘܡܟܝܠ ܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܐ ܢܘܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܕܐ ܒܣܢܝܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐ ܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܢܛܝܪ ܢ ܣܢܝܐ ܘܢܘܪܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܐܢ ܒ̇ܥܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܐ ܣܢܝܐ̣ ܂ ܠܒܝܫܐ ܠܗ ܢܘܪܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ ܂ ܘܡܣܟܡܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܐ ܢܘܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܕܐ ܒܣܢܝܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐ ܢ ܨ̇ܒܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܝܗ̇ ܝܝ ܠܡܚܙܝܬܐ ܂ ܢܣܝܒܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܡܘܬܗ ܘܨܠܡܗ ܐܢܬ ܕܡܚܙܝܬܐ ܂ X ܝ X ܒܚܕ ܦ̇ܪܨܘܦܐ ܕܬܪܝܗܘܢ ܂ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܠܩܢܘܡܗ ܘܠܦܪܨܘܦܗ ܕܒܪܢܫܐ ܃ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܗ ܐܢܬ ܕܢܣܒܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡܚܝܕܐܝܬ ܂ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܠܫܡܫܐ ܒܟܠܗ ܕ ܠܗ ܒܚܡܝܡܘܬܗ ܘܒܢܗܝܪܘܬܗ ܃ ܝX ܐܢܬ ܘܠܥܠܡ ܂ ܘܐ ܟܢܐ ܕܒܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܡܚܙܝܬܢܝܬܐ ܃ ܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܕܬܦܪܘܫ ܘܬܕܥ ܕܗܢܐ ܠܘ ܗܘ̣̇ ܂ ܒܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ ܐܢܬ ܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܒܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܝ ܂ ܡܬܘܡܝܬܐ ܂ ܘܟܕ ܨ̇ܒܐ
Babai:BookUnion ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܟܡܝܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܂ ܟܕ ܬܘܣܦܬܐ ܡܕܡ ܡܠܘܐܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܂ ܘܗܦܘܟ ܐܥܠܝܗܝ ܠܘܬ ܠܡܦܝܕܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ 0 ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܢܬ ܠܡ ܕܐܝ̇ܬܝ ܣܗܕܘܬܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡܢ ܕܘܝܕ ܃ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܠܕܬܟ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܒܪܗ ܕܥܠܝܐ ܝX ܢܬܩܪܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܃ ܘܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܒܪܐ ܃ ܘܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܕܘܡܝܐ ܬܗܝܪܐ ܘܡܠܚܡܐ ܃ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܦܝ ܐܢܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܂ ܝ ܘܒܡܚܙܝܬܐ ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܢܣܝܒܐܝܬ ܘܗܐ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܘܫܢܝܟ̈ ܠܐ ܓܡܪܢ̈ ܂ ܘܐܢ ܡܝܬ ܬܠܬܐ ܘܡܝܢ̈ ܐܬܓܠܙ ܡܢ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܐ ܟ ܕܐܝܬܟ
Babai:BookUnion ܝܝ ܪܥܝܢܐܝܬ ܕܬܦܪܘܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܃ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐ ܬܘܬܐ ܫܒܝܚܬ ܐ ܘܥܠܬܐ ܕܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢ ܒܥ̇ܐ
Babai:BookUnion ܟܠܟ ܒܟܠܟ ܂ ܠܐ ܡܣܝܟܐܝܬ ܂ ܘܐܢ ܐܚܘܬ ܠܫܝܘܠ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܃ ܐܢ ܐܣܩ ܝ ܠܫܡܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܠܪܘܡܐ̈ ܥܠܝܐ̈ ܃ ܬܡ̇ܢ
Babai:BookUnion ܠܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ ܃ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ ܃ ܐܒ̇ܕ ܠܗ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܦܣܩܐ ܦܣ̇ܩ