simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܢܦܩ ܛܘܒܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܦܓܥܘ ܒܗ ܬܪܝܢ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܦܘܩܘ ܗܫܐ ܐܚܝ̈ : ܘܚܘܘ ܐܢܘܢ ܚܝܠܗ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܕܡܟܪܙ
ActsMari ܕܚܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ . ܗܝܕܝܢ ܥܢܐ ܐܢܬ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܣܟ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܝ ܡܢ ܐܝܕܐ
ActsMari . ܘܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܒܪ ܐܠܗܐ : ܕܐܬܝܬ ܠܚܘܠܡܢܗ ܐܢܬ ܡܕܟܐ ܐܢܬ . ܘܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ ܐܢܬ . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ
ActsMari : ܗܟܢ ܗܝܡܢ . ܘܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ¹³⁹ܠܕܘܣܬܝ : ܥܢܐ ܕܘܣܬܝ ܐܢܬ ܐܒܐ ܢܦܩ ܐܝܬܘܗܝ ܒܩܢܘܡܗ . ܐܠܗܘܬܐ ܚܕܐ ܗܝ . ܐܢ ܡܗܝܡܢ
ActsMari ܒܥܡܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܗܕܝܢ̈ . ܗܫܐ ܐܢܗܘ ܐܢܬ ܗܢܐ ܘܦܠܓܘܬܐ ܕܐܪܡܝܬ ܒܐܬܪܢ . ܘܐܠܗܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܡܟܪܙ
ActsMari ܘܢܚܬܬ ܕܬܚܙܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܕܘܣܬܝ . ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܡܠܦ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ . ܘܐܢܐ ܣܒܪܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ
ActsMari : ܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܝܬ ܠܝ : ܕܥܗܢܐ ܠܝ ܘܠܟ : ܘܣܦܩܐ ܐܢܬ ܕܒܥܡܟ ܣܢܝܢ ܠܟ : ܘܒܥܝܢ ܕܢܒܐܫܘܢ ܠܟ . ܘܐܢ ܨܒܐ
ActsMari ܘܪܓܡ ܐܢܬ ܠܗ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܢܦܟ ܐܢܬ ܒܗ ܥܦܪܐ ܘܡܝܐ̈ : ܒܛܠܬ ܠܗ ܐܢܬ ܚܫܘܫܐ ܡܝܬܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܥܠܝܗ ܣܒܪܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܩܐܡ
ActsMari ܕܐܣܝܬ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܟܐܒܐ̈ ܥܛܠܐ ܘܕܟܝܬ ܓܪܒܐ̈ ܘܦܬܚܬ ܐܢܬ ¹⁴⁰ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܒܨܠܘܬܗ . ܐܝܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ .
ActsMari ܘܒܪ ܐܠܗܐ : ܕܐܬܝܬ ܠܚܘܠܡܢܗ ܕܒܪܝܬܐ . ܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܐܝܬ ܐܢܬ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ ܐܢܬ . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ ܐܢܬ . ܘܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ
ActsMari ܘܟܠ ܕܡܘܕܐ ܒܐܠܗܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ . ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚ ܐܢܐ ܐܢܬ ܪܘܪܒܐ̈ ܬܩܒܠ ܡܢܝ . ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܬܬܛܦܝܣ . ܗܕܡ ܗܕܡ ܬܬܦܣܩ
ActsMari ܠܗ ܠܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܐܘ ܛܪܕ ܐܢܬ ܠܗ ܡܢ ܐ ܬܪܢ· ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܠܐܟܠܝ̈ ܩܪܨܐ̈ . ܡܢܐ ܨܒܝܬܘܢ : ܐܡܪܝܢ ܠܗ· ܕܐܢܬ ܝܗܒ
ActsMari ܐܡܕ̇ ܘܚܢܢ ܝܗܒܝܢܢ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ . ܗܒܘ ܠܝ ܒܝܬ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܥܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܒܥܐ
ActsMari . ܐܡܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܐܝܕܝ̈ ܘܪܓܠܝ̈ ܡܣܪܚܢ̈ ܐܢܬ ܠܟ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܬܥܒܪܢܝ ܠܐ ܡܫܟܚ
ActsMari . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܐܢܗܘ ܕܟܘܪܗܢܐ ܕܪܡܐ ܐܢܐ ܒܗ ܬܚܠܡ . ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ . ܟܠܡܕܡ ³⁹ܓܝܪ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܐܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܢܣܒ
ActsMari ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ . ܘܚܢܢ ܝܗܒܝܢܢ ܙܡܪܐ̈ ܘܪܝܚܢܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܘܚܡܪܐܐܦ ܪܝܚܢܐ̈ ܘܙܡܪܐ̈ ܗܘ ܡܝܬܐ ܡܢ ܒܝܬܗ . ܗܫܐ ܗܒ
ActsMari ܕܐܡܪ ܠܟ : ܫܕܪ ܩܪܝ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬXܝ̈ . ܘܐܬܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܥܒܪ . . ܐܡܪ ܠܗ ܐܕܝ ܠܡܠܟܐ . ܥܕܢܐ ܗܫܐ ܥܒܪ : ܐܠܐ ܐܢ ܒܥܐ
ActsMari ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ : ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܡܪܝ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܝܕܥܘܟ : ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܝ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
ActsMari ܘܚܝܠܐ̈ . ܘܝܕܥܬ ܕܬܠܡܝܕܗ ܐܢܬ ܕܝܫܘܥ ܕܐܡܪ ܠܝ : ܘܟܬܒ ܠܝ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܩܪܝܬܢܝ . ܐܡܪ ܡܠܟܐ . ܫܡܥܬ ܥܠܝܟ : ܕܬܡܝܗܬܐ̈ ܥܒܕ
ActsMari ܠܗ ܡܢ ܐ ܬܪܢ· ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܬ : ܚܢܢ ܟܠܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܬ : ܐܡܪܝܢ ܠܗ· ܕܐܢܬ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗ ܠܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܐܘ ܛܪܕ