simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܒܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܥܢܐ ܕܘܣܬܝ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܐܢܬ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܠܕܘܣܬܝ . ܗܘܐ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܘܡܘܕܐ
ActsMari ܒܗ ܥܦܪܐ ܘܡܝܐ̈ : ܒܛܠܬ ܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܡܨܝܢܢ ܗܘ ܗܕܐ . ܐܢܬ ܣܒܪܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܪܓܡ ܐܢܬ ܠܗ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܢܦܟ
ActsMari ܒܡܫܝܚܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܝܢ . 14ܘܩܪܝܗܝ ܛܘܒܢܐ ܠܐܕܐ ܐܢܬ . ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ ܡܠܟܐ . ⁶¹ܐܢܗܘ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ : ܡܗܝܡܢ
ActsMari ܒܥܠܡܐ . ܘܐܢܐ ܣܒܪܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܢܚܬܬ ܕܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܡܠܦ
ActsMari ܒܥܡܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܗܕܝܢ̈ . ܗܫܐ ܐܢܗܘ ܐܢܬ ܗܢܐ ܘܦܠܓܘܬܐ ܕܐܪܡܝܬ ܒܐܬܪܢ . ܘܐܠܗܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܡܟܪܙ
ActsMari ܕܐܡܪ ܠܟ : ܫܕܪ ܩܪܝ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬXܝ̈ . ܘܐܬܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܥܒܪ . . ܐܡܪ ܠܗ ܐܕܝ ܠܡܠܟܐ . ܥܕܢܐ ܗܫܐ ܥܒܪ : ܐܠܐ ܐܢ ܒܥܐ
ActsMari ܕܐܣܝܬ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܟܐܒܐ̈ ܥܛܠܐ ܘܕܟܝܬ ܓܪܒܐ̈ ܘܦܬܚܬ ܐܢܬ ¹⁴⁰ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܒܨܠܘܬܗ . ܐܝܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ .
ActsMari ܕܐܣܥܘܪ ܠܘܬܟ ܚܠܦ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܨܐܕܝ ܫܟܢܬ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܗܘܘ ܒܗ . ¹⁵²ܗܝܕܝܢ ܥܢܬ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܠܫܠܝܚܐ ܡܢܐ ܒܥܐ
ActsMari ܕܚܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ . ܗܝܕܝܢ ܥܢܐ ܐܢܬ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܣܟ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܝ ܡܢ ܐܝܕܐ
ActsMari ܕܝܫܘܥ ܕܐܡܪ ܠܝ : ܘܟܬܒ ܠܝ . ܕܒܬܪܝ ¹⁵ܩܝܡܬܝ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܥܠܝܟ : ܕܬܡܝܗܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܚܝܠܐ̈ . ܘܝܕܥܬ ܕܬܠܡܝܕܗ
ActsMari ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܬܦܢܘܢ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܟ . ܘܡܚܕܐ ܩܠܐ ܐܢܬ ܡܪܝ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ : ܕܨܒܐ
ActsMari ܘܒܪ ܐܠܗܐ : ܕܐܬܝܬ ܠܚܘܠܡܢܗ ܕܒܪܝܬܐ . ܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܐܝܬ ܐܢܬ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ ܐܢܬ . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ ܐܢܬ . ܘܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ
ActsMari ܘܚܝܠܐ̈ . ܘܝܕܥܬ ܕܬܠܡܝܕܗ ܐܢܬ ܕܝܫܘܥ ܕܐܡܪ ܠܝ : ܘܟܬܒ ܠܝ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܩܪܝܬܢܝ . ܐܡܪ ܡܠܟܐ . ܫܡܥܬ ܥܠܝܟ : ܕܬܡܝܗܬܐ̈ ܥܒܕ
ActsMari ܘܟܠ ܕܡܘܕܐ ܒܐܠܗܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ . ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚ ܐܢܐ ܐܢܬ ܪܘܪܒܐ̈ ܬܩܒܠ ܡܢܝ . ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܬܬܛܦܝܣ . ܗܕܡ ܗܕܡ ܬܬܦܣܩ
ActsMari ܘܟܠܗ ܡܫܪܝܬܟ . ܘܢܦܩ ܫܐܕܐ ܗܘ ܠܝܛܐ . ܘܗܘܐ ܐܝܟ ܥܠܥܠܐ ܐܢܬ ܦܩܕܬ ܠܝ ܠܡܐܙܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ . ܠܛܪܛܪܘܣ ܬܚܬܝ̇ܐ . ܙܠ
ActsMari ܘܢܚܬܬ ܕܬܚܙܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܕܘܣܬܝ . ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܡܠܦ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ . ܘܐܢܐ ܣܒܪܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ
ActsMari ܘܪܓܡ ܐܢܬ ܠܗ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܢܦܟ ܐܢܬ ܒܗ ܥܦܪܐ ܘܡܝܐ̈ : ܒܛܠܬ ܠܗ ܐܢܬ ܚܫܘܫܐ ܡܝܬܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܥܠܝܗ ܣܒܪܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܩܐܡ
ActsMari ܟܪܣܛܝܢܐ ܘܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܥܢܐ ܕܘܣܬܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܓܝܪ ܣܟܝܪ ܗܘ . ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܠܕܘܣܬܝ . ܗܘܐ
ActsMari ܠܗ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܢܦܟ ܐܢܬ ܒܗ ܥܦܪܐ ܘܡܝܐ̈ : ܒܛܠܬ ܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܥܠܝܗ ܣܒܪܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܪܓܡ
ActsMari ܠܗ ܠܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܐܘ ܛܪܕ ܐܢܬ ܠܗ ܡܢ ܐ ܬܪܢ· ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܠܐܟܠܝ̈ ܩܪܨܐ̈ . ܡܢܐ ܨܒܝܬܘܢ : ܐܡܪܝܢ ܠܗ· ܕܐܢܬ ܝܗܒ