simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܠܗ ܡܢ ܐ ܬܪܢ· ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܬ : ܚܢܢ ܟܠܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܬ : ܐܡܪܝܢ ܠܗ· ܕܐܢܬ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗ ܠܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܐܘ ܛܪܕ
ActsMari ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ . ܘܚܢܢ ܝܗܒܝܢܢ ܙܡܪܐ̈ ܘܪܝܚܢܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܘܚܡܪܐܐܦ ܪܝܚܢܐ̈ ܘܙܡܪܐ̈ ܗܘ ܡܝܬܐ ܡܢ ܒܝܬܗ . ܗܫܐ ܗܒ
ActsMari ܠܡܥܒܕ : ܚܘܐ ܡܠܝܟ̈ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ . ܓܡܘܪ ܡܠܦܢܘܬܟ ܠܘܬܢ ܐܢܬ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܐܬܠܝܛܐ ܙܪܝܙܐ . ܐܢܗܘ ܕܗܠܝܢ ܡܫܟܚ
ActsMari ܠܥܠܡܐ . ܘܡܪܝ ܡܐܪܝ ܐܡܪ ܠܗ . ܐܠܗܐ ܠܘ ܚܕܬܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܗܘ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ : ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܡܥܠ
ActsMari ܡܢܗ ܢܣܒ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܐܢܗܘ ܕܟܘܪܗܢܐ ܕܪܡܐ ܐܢܐ ܒܗ ܐܢܬ . ܟܠܡܕܡ ³⁸ܦܫܝܩ ܕܐܠܗܐ . ܟܠܡܕܡ ³⁹ܓܝܪ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܐܠ